Wyszukiwarka:

rok 2007

ZARZĄDZENIE Nr 11/07Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 11/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie § 7 ust.1 pkt.2 Uchwały Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona  z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok  wprowadza  się następujące zmiany:
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:
Zmniejsza się:
- w dziale 600 rozdział 60016  § 6050      1.500 zł

Zwiększa się:
- w dziale 600 rozdział 60016  § 6050      1.500 zł

W  §  2 ust.2  pkt.2 uchwały budżetowej, wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 3.892.659 zł
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.
Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn.Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Sarbice o 1.500 zł
Zwiększa sie planowane wydatki na zadanie pn. Chodnik na ulicy Sportowej w m. Psary o 1.500 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w  treści załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 11/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2007 roku

Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Chodnik Psary Ul. Sportowa o 1.500 zł, spowodowane jest tym iż najtańsza oferta przekroczyła planowane wydatki na to zadanie oraz potrzebą  środków na opłacenie inspektora nadzoru.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Skiba
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (22/03/2007 08:51:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (22/03/2007 08:52:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (22/03/2007 08:51:55)
Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE Nr 36/07 Wójta Gminy Przykonaz dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ZARZĄDZENIE NR 33/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 32/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 30/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 lipca 2007 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie 28/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 lipca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 26/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary
Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Przykona.
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 22/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 21 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 18 / 07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1/07 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przykonie z dnia 09 marca 2007 roku.
Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 kwietnia 2007r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. o.o. z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 16 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2007 roku
w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 13 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 12/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Psary i Olszówka.
Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok.
Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zasad , terminów i rozliczeń z budżetem gminy jednostek organizacyjnych Gminy Przykona oraz niezbędnych dokumentów obowiązujących do sprawozdawczości