Wyszukiwarka:

rok 2006

Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 grudnia 2006 roku
Zarządzenie Nr 1/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 15  grudnia  2006 roku
 
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 
 
    
         Na podstawie § 10  pkt.1 Uchwały Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2006 roku  w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok , zarządzam co następuje:
 
§ 1.
W Uchwale Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok , zmienionej: Uchwałą Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku, Zarządzeniem Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku, Uchwałą Nr XLIII/242/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku,
Uchwałą Nr XLIIV/247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku,
Zarządzeniem Nr 197/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 08 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr XLV/251/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku,
Uchwałą Nr XLVI/259/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 roku,
Uchwałą Nr XLVII/260/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku, Uchwałą Nr XLVIII/265/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku,
Zarządzeniem Nr 207/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 września 2006 roku, Uchwałą Nr XLIX/273/06 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2006 roku,
Zarządzeniem Nr 211/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 08 listopada 2006 roku, Uchwałą Nr II/ 5/06 Rady Gminy Przykona z dnia 05 grudnia 2006 r, wprowadza się następujące zmiany: Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:
 
Zmniejsza się:
- w dziale 750 rozdział 75022 § 3030                            1.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4270                            2.500 zł
- w dziale 750 rozdział 75075 § 4210                            8.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75075 § 4300                            3.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4210                            1.000 zł   
- w dziale 801 rozdział 80101 § 3020                            9.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010                          83.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4040                            2.900 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110                          26.800 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4120                               900 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210                            1.950 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4270                          46.700 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4350                            1.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4410                            1.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4010                            5.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4110                            1.700 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4010                            4.600 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4040                               110 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4110                            3.500 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4300                            1.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80114 § 4270                               500 zł
- w dziale 801 rozdział 80114 § 4300                            1.300 zł
- w dziale 801 rozdział 80114 § 4410                            1.500 zł         
- w dziale 801 rozdział 80146 § 4300                               550 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4300                               500 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4300                               700 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4410                               740 zł 
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4110                            4.800 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 4010                          33.658 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 4110                            1.610 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 4120                               246 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 4240                            1.000 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 4300                            4.419 zł                                                                                 -----------------
Razem:                                                                       256.183 zł
 
Zwiększa się:
- w dziale 750 rozdział 75022 § 4210                             1.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75022 § 4300                             7.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4170                             1.500 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210                             1.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4300                             2.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 3030                             2.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4430                             1.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 3020                             4.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010                             3.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210                           36.700 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4240                             3.800 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4260                             2.600 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4270                             4.800 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4300                           12.000 zł     
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4410                             3.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4430                             1.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4170                             2.900 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4410                             1.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4010                           13.500 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4120                                200 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4210                             8.250 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4300                                400 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 3020                             4.550 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4010                           49.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4110                             7.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4210                         21.900 zł   
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4300                           3.100 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4010                           3.400 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4210                           3.610 zł
- w dziale 801 rozdział 80114 § 4210                           3.300 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4210                              500 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4210                           1.200 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4210                           2.800 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4240                           2.000 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 4170                         22.656 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 4210                         10.743 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 4300                           7.534 zł                                                                               ---------------------
Razem :                                                                     255.943 zł
 
Dodaje się:
 
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4170                          240 zł           
 
                                                                   § 2.
W § 6 pkt. 3 uchwały budżetowej , wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały.
Wydatki
Zmniejsza się:
 
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4300             500 zł
Zwiększa się :
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4210            500 zł
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
  
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 15 grudnia 2006 roku
 
 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami  poprzez:
Zmniejszenie planowanych wydatków na:
- wypłatę diet dla radnych za udział w pracach Komisji i Sesjach Rady Gminy o 1.000 zł,    
- bieżące prace remontowe w urzędzie gminy o 2.500 zł,    
- zakup materiałów związanych z promocją i  reklamą gminy o 8.000 zł,    
- usługi związane z promocją i  reklamą gminy o 3.000 zł,    
- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP o 1.000 zł,    
- w rozdziale szkoły podstawowe łącznie o 173.250 zł, z tego:      
-  dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski) o 9.000 zł,      
-  wynagrodzenia osobowe o 83.000 zł,      
-  dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.900 zł,      
-  składki na ubezpieczenia społeczne o 26.800 zł,      
-  składki na Fundusz Pracy o 900 zł,      
-  zakup materiałów o 1.950 zł,      
-  zakup usług remontowych o 46.700 zł,      
-  zakup usług dostępu do sieci internet o 1.000 zł,      
-  podróże służbowe krajowe o 1.000 zł,   
- w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych łącznie o 6.700 zł.       z tego:      
- wynagrodzenia osobowe o 5.000 zł,      
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1.700 zł,  
- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół łącznie o  9.210 zł, z tego:      
-  wynagrodzenia osobowe o 4.600 zł,     
-  dodatkowe wynagrodzenie roczne o 110 zł,     
-  składki na ubezpieczenie społeczne o 3.500 zł,     
-  zakup usług pozostałych o 1.000 zł,  
- w rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno
- administracyjnej szkół o 3.300 zł, z tego:    
- zakup usług remontowych o 500 zł,    
- zakup usług pozostałych o 1.300 zł,    
- podróże służbowe krajowe o 1.500 zł,
- w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 550 zł, z tego:  
- zakup usług pozostałych o 550 zł, - w rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia    emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o  500 zł, z tego:   
- zakup usług pozostałych o 500 zł,      ( przewidywane wykonanie wydatków na zakup usług jest niższe - w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 1.440 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych o 700 zł,   
- podróże służbowe krajowe o 740 zł,
- w rozdziale świetlice szkolne o 4.800 zł, z tego:  
- składki na ubezpieczenia społeczne o 4.800 zł,
- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o 40.933 zł, z tego:   
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 33.658 zł,   
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1.610 zł,   
- składki na Fundusz Pracy o 246 zł,   
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o 1.000 zł,   
- zakup usług pozostałych o 4.419 zł,          
 
Zwiększenie planu wydatków:
- w rozdziale Rady gmin łącznie o 8.000 zł, z tego:   
- planowane wydatki na zakup materiałów o 1.000 zł,
   - zakup usług pozostałych  o 7.000 zł,
- w rozdziale urzędy gmin łącznie o 4.500 zł, z tego:   
- wynagrodzenia bezosobowe  o  1.500 zł   
- zakup materiałów i wyposażenia o 1.000 zł,   
- zakup usług pozostałych o 2.000 zł,
- w rozdziale pozostała działalność o 2.000 zł, z tego:   
- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady gminy o 2.000 zł,
- w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 1.000 zł, z tego:  
- składki na ubezpieczenie mienia o 1.000 zł,
- w rozdziale szkoły podstawowe łącznie o 70.900 zł, z tego na:  
- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli o 4.000 zł,  
- wynagrodzenia osobowe o 3.000 zł,  
- zakup oleju opałowego o 36.700 zł,  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 3.800 zł,  
- opłaty za energię elektryczną o 2.600 zł,  
- prace remontowo-konserwacyjne o 4.800 zł,  
- zakup usług pozostałych o 12.000 zł,  
- podróże służbowe krajowe o 3.000 zł,  
- składki ubezpieczeniowe samochodu i sprzętu elektronicznego o 1.000 zł,
- w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , łącznie o 3.900 zł,   z tego:  
- wynagrodzenia bezosobowe o 2.900 zł,  
- podróże służbowe krajowe o 1.000 zł,
- w rozdziale przedszkola łącznie o 22.350 zł, z tego:   
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.500 zł,   
- składki na Fundusz Pracy o 200 zł,   
- zakup oleju opałowego o 8.250 zł,   
- zakup usług pozostałych o 400 zł,
- w rozdziale gimnazja łącznie o 85.550 zł, z tego:  
- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli o 4.550 zł,  
- wynagrodzenia osobowe o 49.000 zł,  
- składki na ubezpieczenia społeczne o 7.000 zł,  
- zakup oleju opałowego o 21.900 zł,  
- opracowanie dokumentacji i wykonanie systemu monitoringu o 3.100 zł,
- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół, łącznie o 7.010 zł, z tego:   
- wynagrodzenia osobowe o 3.400 zł,   
- zakup materiałów  o 3.610 zł,  
- w rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno
- administracyjnej szkół o 3.300 zł, z tego:    
- zakup materiałów biurowych  o 3.300 zł,
- w rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia    emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o  500 zł, z tego:   
- zakup materiałów biurowych o 500 zł,
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej o 1.200 zł, z tego:   
- zakup lodówki niezbędnej do przetrzymywania żywności otrzymywanej dla      podopiecznych z Konińskiego Banku Żywności o 1.200 zł,
- w rozdziale świetlice szkolne o 4.800 zł, z tego:   
- zakup materiałów o 2.800 zł,   
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 2.000 zł,
- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o 40.933 zł, z tego:  
- wynagrodzenia bezosobowe o 22.656 zł,   - zakup materiałów o 10.743 zł,  
- zakup usług pozostałych o 7.534 zł.
Dodanie planu wydatków:
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej , wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 240 zł,    z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji inwentaryzacyjnej .
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (21/05/2007 13:26:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (21/05/2007 13:28:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (21/05/2007 13:26:43)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
ZARZĄDZENIE NR 206/06Wójta Gminy Przykonaz dnia 18 września 2006 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 202/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 201 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2006 roku
w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
Zarządzenie Nr 200/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 199 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006r.
w sprawie sprzedaży używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 198/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona oraz określenia egulaminu pracy Komisji Egz
Zarządzenie Nr 196 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 maja 2006r
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 195/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 maja 2006r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 194/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans
Zarządzenie Nr 193/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie powołania zespołu do opracowania lokalnego programu, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku.
Zarządzenie Nr 192/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 190/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 189/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 marca 2006 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok.
Zarządzenie Nr 188/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
Zarządzenie Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r.
w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 186/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 185/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce OświetlenieUliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 184/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 stycznia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok