Wyszukiwarka:

rok 2006

Zarządzenie Nr 201 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2006 roku
Zarządzenie  Nr 201 /06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 czerwca 2006 roku
  
  
w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
  
      Na podstawie art. 63 c ust.4  ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r  (tekst jednolity z dnia 27 marca 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz.694   ze zm;) w związku z § 16 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752 ze zm.)  zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
Dokumentację konsolidacyjną stanowią: 1) bilanse jednostek objętych konsolidacją, 2) zestawienie dotyczące połączenia danych z bilansu z wykonania budżetu i bilansu urzędu     JST - stworzenie bilansu jednostki dominującej, 3) zestawienie dotyczące sumowania danych  bilansu jednostki dominującej z danymi     jednostek zależnych 4) skonsolidowany bilans JST za rok 2005 uwzględniający faktyczną wartość aktywów                          
    i pasywów, wynikającą z danych o których mowa wyżej.
§ 2.    
Jednostkę  dominującą stanowi połączenie bilansu  z wykonania  budżetu gminy   bilansem urzędu gminy.
 
§ 3.
1.Jednostki organizacyjne podlegają konsolidacji metodą pełną.    Metoda pełna polega na scalaniu  jednostkowych sprawozdań finansowych  poprzez proste    sumowanie , w pełnej wartości , jednakowych  poszczególnych pozycji aktywów i pasywów    oraz dokonaniu odpowiednich wyłączeń.   
2. Wyłączeniu podlegają:         
a) wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją oraz inne
            rozrachunki o podobnym charakterze,         
b) zyski lub straty powstałe na operacjach dokonanych między jednostkami objętymi             konsolidacją, zawarte w wartościach podlegających konsolidacji aktywów i pasywów.  
3.Udziały w spółkach będą konsolidowane poprzez przyjęcie do konsolidacji wartości       
     z ewidencji księgowej.
§ 4.
 
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podlega przekazaniu do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej.   
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (07/07/2006 14:07:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (07/07/2006 14:07:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (07/07/2006 14:07:27)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
ZARZĄDZENIE NR 206/06Wójta Gminy Przykonaz dnia 18 września 2006 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 202/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 201 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2006 roku
w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
Zarządzenie Nr 200/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 199 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006r.
w sprawie sprzedaży używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 198/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona oraz określenia egulaminu pracy Komisji Egz
Zarządzenie Nr 196 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 maja 2006r
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 195/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 maja 2006r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 194/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans
Zarządzenie Nr 193/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie powołania zespołu do opracowania lokalnego programu, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku.
Zarządzenie Nr 192/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 190/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 189/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 marca 2006 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok.
Zarządzenie Nr 188/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
Zarządzenie Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r.
w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 186/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 185/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce OświetlenieUliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 184/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 stycznia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok