Wyszukiwarka:

rok 2006

Zarządzenie Nr 198/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 czerwca 2006r.
Zarządzenie  Nr 198/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 9 czerwca  2006r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela  
                  ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
                  mianowanego  w szkołach i placówkach, dla których organem
                  prowadzącym jest Gmina Przykona  oraz określenia Regulaminu
                  pracy Komisji Egzaminacyjnej.
 
 
         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 9g ust. 2, 4 i 5                   w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta  Nauczyciela  (Dz. U. z  2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
        Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Komisja egzaminacyjna działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik  Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu  26 czerwca 2006 r. o godz. 1000 
w budynku  Zespołu Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie,  pokój 21/1.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                            do  Zarządzenia Nr 198/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 9 czerwca 2006 roku
 
 
 
 
Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela
języka polskiego  ubiegającego się
 o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zespołu Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie
 
 
 
                        Ustala się skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się                    o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie:
 
 
                 1. Roman Marciniak          - Przedstawiciel organu  prowadzącego szkołę
                                                               Przewodniczący Komisji
 
                 2. Tadeusz Dubowicz          - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór
                                                                pedagogiczny
 
                 3. Zdzisław Nowak                         - Dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie             
                                                                  
4. Krzysztof   Paluszkiewicz  - Ekspert w zakresie historii,
                                                                 zarządzanie oświatą       
 
5. Iwona  Wierzbicka             - Ekspert  w zakresie filologii polskiej,
                                                  języka rosyjskiego,
                                                  wychowania przedszkolnego
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
                                                                            do  Zarządzenia Nr 198/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 9 czerwca 2006 roku
 
Regulamin pracy
Komisji Egzaminacyjnej
 
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zwanej dalej komisją
( opracowany zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej                       i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania  stopni awansu zawodowego przez nauczyciel - Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 08.12.2004 r.)
 
 
1.   Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
     - dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
     - odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych  
        w § 7 ust. 2  w/w rozporządzenia.
 
2.   Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków  ( § 13 ust.1 rozporządzenia).
 
3.   Przewodniczący Komisji przed przystąpieniem do analizy dokumentacji:
 
1)    sprawdza tożsamość osób biorących udział w pracach komisji,
2)    stwierdza, czy w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu członków  komisji,
3)    odbiera od członków komisji oświadczenia o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku oraz  o zachowaniu tajemnicy wynikające z udziału w pracach tej komisji,
4)    w przypadku braku przewidzianej obecności co najmniej 2/3 składu członków komisji, bądź stwierdzenia pokrewieństwa lub powinowactwa z wnioskodawcą - występuje do Wójta Gminy Przykona o wyznaczenie nowego składu komisji,
5)    upewnia się, że nauczyciel został prawidłowo powiadomiony i oczekuje na egzamin,
6)    w przypadku usprawiedliwionej  nieobecności nauczyciela na posiedzeniu komisji, wyznacza kolejny, nowy termin rozpatrzenia złożonego wniosku,
7)    w przypadku braku zasadności usprawiedliwienia, przekazuje całą dokumentację pracownikom Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie,
8)    wyznacza osobę do protokołowania.
 
4.   Komisja Egzaminacyjna zapoznaje się z dokumentacją formalną złożoną  
    przez  wnioskodawcę.
 
5. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzję  o sposobie oceniania spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego poprzez tajne lub jawne przyznanie określonej liczby punktów.
    ( § 13 ust. 2  rozporządzenia).
6.   Wnioskodawca dokonuje prezentacji dorobku zawodowego. Przed rozpoczęciem prezentacji przewodniczący przedstawia nauczycielowi członków komisji.
 
7.   Komisja ustala kolejność zadawania przez członków komisji pytań dotyczących wymagań określonych w  § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia.
 
8.   Komisja przeprowadza egzamin w czasie, którego wnioskodawca odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w  § 7 ust. 2 rozporządzenia.
 
9.    Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego według skali punktowej od 0 do 10 ( § 13 ust.2 rozporządzenia).
 
10.   Komisja przed przystąpieniem do punktacji, może przeprowadzić dyskusję w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska.
 
11.   Nauczyciel otrzymuje akceptację w przypadku uzyskania średniej arytmetycznej punktów w wysokości co najmniej 7. Jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, przed obliczeniem średniej arytmetycznej punktów odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową ( § 13 ust. 3 rozporządzenia).
 
12.   Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej zgodnie z § 14 rozporządzenia sporządza się protokół zawierający między innymi:
 
-    datę i miejsce posiedzenia komisji,
-    imiona i nazwiska członków komisji,
-    imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora,
-    pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy, o której mowa w par. 12    ust. 2 oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach,
-    uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,
-    średnią arytmetyczną punktów,
-    uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji,
-    podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.
 
13.    Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji.
       W przypadku braku akceptacji, przewodniczący w imieniu komisji przekazuje dokumentację nauczyciela pracownikom Zespołu Obsługi  Szkół w Przykonie.
 
14.    Zaświadczenie o akceptacji lub informację o braku akceptacji oraz o możliwości wglądu do dokumentów, doręcza się  wnioskodawcy  bez zbędnej zwłoki.
 
15.    W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, nieuregulowanych  w rozporządzeniu i niniejszym regulaminie, decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji                   ( § 15  rozporządzenia).
 
16.    Protokół wraz z dokumentacją przewodniczący przekazuje pracownikom Zespołu Obsługi  Szkół w Przykonie niezwłocznie po zakończeniu postępowania.   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (07/07/2006 11:35:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (07/07/2006 11:35:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (07/07/2006 11:35:39)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
ZARZĄDZENIE NR 206/06Wójta Gminy Przykonaz dnia 18 września 2006 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 202/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 201 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2006 roku
w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
Zarządzenie Nr 200/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 199 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006r.
w sprawie sprzedaży używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 198/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona oraz określenia egulaminu pracy Komisji Egz
Zarządzenie Nr 196 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 maja 2006r
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 195/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 maja 2006r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 194/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans
Zarządzenie Nr 193/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie powołania zespołu do opracowania lokalnego programu, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku.
Zarządzenie Nr 192/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 190/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 189/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 marca 2006 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok.
Zarządzenie Nr 188/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
Zarządzenie Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r.
w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 186/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 185/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce OświetlenieUliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 184/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 stycznia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok