Wyszukiwarka:

rok 2006

Zarządzenie Nr 194/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 194/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części.
 
        Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.  z 2006 r. Nr 5 poz. 330) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się    o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca winien dysponować:
 
1)    Aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców poświadczającymi przedmiot działania w tym zakresie.
2)    Tytułem prawnym do nieruchomości, stanowiącej bazę transportową wyposażoną w:
a)    miejsce postojowe dla pojazdów,
b)    miejsce do magazynowania pojemników i worków,
c)    miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników.
3)    Finansowym, kadrowym i technicznym potencjałem umożliwiającym zorganizowanie i uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów,               w terminie od dnia 13 października 2006r.
4)    Pojemnikami i/lub workami, których rodzaje i pojemność zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona,
5)    Aktualną umową umożliwiającą przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia w miejsca wynikające z gminnego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - w sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym lub wojewódzkim planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odzysku, odbioru lub unieszkodliwienia wszystkich strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości.
6)    Zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydanym na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami).
7)    Sprawnym technicznie taborem pojazdów specjalistycznych służących do odbierania i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonego ładunku oraz zanieczyszczanie miejsc załadunku i trasy przewozu odpadów.
8)    Oznakowanymi pojazdami wykorzystywanymi przy świadczeniu usług, tak aby możliwa była identyfikacja przedsiębiorcy świadczącego usługę.
9)    Finansowym i technicznym potencjałem umożliwiającym zapewnienie odpowiedniego standardu higieniczno - sanitarnego świadczonych usług,.
10)  Systemem komputerowym do gromadzenia i przetwarzania danych                      o świadczonych usługach, umożliwiającym m. in. obliczanie średniego poziomu odzysku odpadów oraz ilości zebranych odpadów przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.
 
 
§ 2. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się    o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przedsiębiorca winien dysponować:
 
1)    Aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców poświadczającego przedmiot działania w tym zakresie.
2)    Tytułem prawnym do nieruchomości, stanowiącej bazę transportową wyposażoną w:
a)   miejsce postojowe dla pojazdów,
b)    miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.
3)    Homologowanym pojazdem asenizacyjnym spełniającym wymagania techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
4)    Oznakowanymi pojazdami wykorzystywanymi przy świadczeniu usług, tak aby możliwa była identyfikacja przedsiębiorcy świadczącego usługę.
5)    Aktualną umową z oczyszczalnią ścieków o gotowości przyjęcia ścieków.
 
§ 3. Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Przedsiębiorca winien dysponować:
 
1) Aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym  wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców poświadczającym przedmiot działania w tym zakresie.
2)    Aktualną umową ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt - nie dotyczy przedsiębiorcy ubiegającego się jednocześnie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
3)    Pojazdem  przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego transportu zwierząt- decyzja o dopuszczeniu do użycia w transporcie zwierząt.
4)     Oznakowanymi pojazdami wykorzystywanymi przy świadczeniu usług, tak aby możliwa była identyfikacja przedsiębiorcy świadczącego usługę.
5)    Specjalistycznym sprzętem do wyłapywania bezdomnych zwierząt.
6)    Klatkami o wymiarach umożliwiających przyjęcie przez zwierzę swobodnej pozycji. Klatki powinny posiadać podłogi zapewniające przyczepność kończyn i możliwość utrzymania higieny w czasie transportu.
 
 
§ 4. Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Przedsiębiorca winien dysponować:
 
1)    Aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców poświadczającym przedmiot działania w tym zakresie.
2)    Tytułem prawnym do władania terenem na którym dopuszcza się prowadzenie tego typu działalności w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
3)    Finansowym i technicznym potencjałem umożliwiającym  prowadzenie schroniska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
4)    Pisemnym potwierdzeniem zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia działalności wystawionym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku.
5)    Pisemnym zapewnieniem przyjęcia zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się transportem, zbieraniem, grzebaniem lub spalaniem zwłok zwierzęcych i ich części - w przypadku nie posiadania instalacji do termicznego przekształcania zwłok zwierzęcych.
 
 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
     § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Przykona.
 
 
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,  na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Mirosław Broniszewski
Wójt Gminy Przykona
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (05/05/2006 10:32:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (05/05/2006 10:32:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (05/05/2006 10:32:00)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
ZARZĄDZENIE NR 206/06Wójta Gminy Przykonaz dnia 18 września 2006 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 202/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 201 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2006 roku
w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
Zarządzenie Nr 200/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 199 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006r.
w sprawie sprzedaży używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 198/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona oraz określenia egulaminu pracy Komisji Egz
Zarządzenie Nr 196 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 maja 2006r
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 195/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 maja 2006r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 194/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans
Zarządzenie Nr 193/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie powołania zespołu do opracowania lokalnego programu, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku.
Zarządzenie Nr 192/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 190/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 189/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 marca 2006 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok.
Zarządzenie Nr 188/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
Zarządzenie Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r.
w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 186/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 185/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce OświetlenieUliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 184/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 stycznia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok