Wyszukiwarka:

rok 2006

Zarządzenie Nr 188/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2006 r.
 
Zarządzenie Nr  188/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 lutego 2006 r.
 
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
 
 
      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 /, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ oraz zarządzenia Nr 182/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki, do sprzedaży w drodze przetargu,
 
zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Zimotki, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, określającym warunki uczestnictwa w przetargu.
 
§ 2
 
Dla nieruchomości wyszczególnionych w załączniku do niniejszego  zarządzenia prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW 40831.
 
§ 3
 
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Nr 117/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przykona.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
U Z A S D N I E N I E
Do Zarządzenia Nr 188/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 lutego 2006 r.
 
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
 
 
    Realizując postanowienia zawarte w Uchwale Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki w drodze przetargu nieograniczonego, i w związku z upływem terminu oznaczonego w Zarządzeniu Nr 182/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki do sprzedaży w drodze przetargu,  określającego składanie wniosków przez osoby, mające pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  21  sierpnia 1997  r. o  gospodarce  nieruchomościami  / tekst jedn. Dz. U.  z 2004 r. Nr 262, poz. 2603/, ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia jest zasadne.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (14/04/2006 11:24:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (14/04/2006 11:24:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (14/04/2006 11:24:33)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
ZARZĄDZENIE NR 206/06Wójta Gminy Przykonaz dnia 18 września 2006 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 202/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 201 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2006 roku
w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
Zarządzenie Nr 200/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 199 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006r.
w sprawie sprzedaży używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 198/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona oraz określenia egulaminu pracy Komisji Egz
Zarządzenie Nr 196 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 maja 2006r
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 195/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 maja 2006r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów typu KP-7
Zarządzenie Nr 194/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans
Zarządzenie Nr 193/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie powołania zespołu do opracowania lokalnego programu, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku.
Zarządzenie Nr 192/ 06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 190/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 marca 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 189/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 marca 2006 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok.
Zarządzenie Nr 188/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
Zarządzenie Nr 187/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2006r.
w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 186/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 185/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce OświetlenieUliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 184/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 stycznia 2006 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2006 rok