Wyszukiwarka:

rok 2019

Uchwała Nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019r.

Uchwała Nr 0007.20.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 stycznia  2019r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 212, 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.  1.  Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 28.119.887,06zł

    z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie  27.217.887,06zł

2)  dochody majątkowe w kwocie  902.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 186.412,06zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5

             

§ 2.  1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 30.845.922,06zł.

          z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.627.692,91zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.218.229,15zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1  pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 90.960,07zł,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5

4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6

 

§3. Deficyt budżetu w kwocie 2.726.035,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

 

§4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.807.781,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§5.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.081.746,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§6.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000 000,00 zł.

 

§7.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§8.Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych,  zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§9.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym  1.000 000,00 zł.

 

§10.Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego  deficytu budżetu do wysokości  1.000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i  rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych ,

4. przenoszenia planu wydatków bieżących na  wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące  w ramach działu, 

5. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

6.  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza     2019 rok,

7.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§11.Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości   1.300.000,00zł.

 

§12.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 65 000,00 zł  przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.000,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00zł.

 

§13.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§14. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 350.500,00 zł.

 

§15. Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 675.979,30zł.

 

§16.Tworzy się rezerwy:

1.  ogólną w wysokości 99.801,00zł

2.  celowe w wysokości 403.587,00zł z tego:

1)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł

2)  na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników  303.587,00 zł

 

§17.Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§18.Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku  zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§19.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.ZIP 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (28/01/2019 08:11:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (28/01/2019 08:11:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (28/01/2019 08:11:46)
Lista wiadomości
Uchwała NR 0007.102.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Uchwała NR 0007.101.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Przykona do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
UCHWAŁA NR 0007.100.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
Uchwała NR 0007.98.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku
Uchwała NR 0007.97.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023
Uchwała Nr 0007.84.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Kaczki Plastowe
Uchwała Nr 0007.80.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Pierwszy.
Uchwała Nr 0007.79.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Drugi.
Uchwała Nr 0007.78.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Uchwała Nr 0007.76.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, Gmina Przykona
UCHWAŁA NR 0007.75.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
UCHWAŁA NR 0007.74.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
Uchwała Nr 0007.73.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona
Uchwała Nr 0007.72.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.71.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
UCHWAŁA NR 0007.68.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14.06. 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 r.
UCHWAŁA NR 0007.67.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 14 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
UCHWAŁA Nr 0007.65.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2018 rok
UCHWAŁA Nr 0007.64.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.
UCHWAŁA NR 0007.63.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.62.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
UCHWAŁA NR 0007.61.2019 RADY GMINY W PRZYKONA Z DNIA 28 maja 2019 ROKU
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
UCHWAŁA NR 0007.60.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
UCHWAŁA Nr 0007.59.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
UCHWAŁA NR 0007.58.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.57.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
UCHWAŁA NR 0007.56.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 28 MAJA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
UCHWAŁA Nr 0007.55.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA Nr 0007.54.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Ewinów – Trzymsze.
UCHWAŁA NR 0007.53.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko
UCHWAŁA NR 0007.52.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
UCHWAŁA NR 0007.51.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
UCHWAŁA NR 0007.50.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
Uchwała Nr 0007.49.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Psary, Wichertów, Smulsko, Bądków Drugi, Olszówka, Laski oraz Rogów, Gmina Przykona
UCHWAŁA NR 0007.48.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, Gąsin oraz Przykona, Gmina Przykona
UCHWAŁA NR 0007.47.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
UCHWAŁA NR 0007.46.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 17 KWIETNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
Uchwała NR 0007.44.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr 0007.43.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
Uchwała Nr 0007.40.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.39.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019r.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
Uchwała Nr 0007.38.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
Uchwała Nr 0007.37.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.36. 2019 r . Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
UCHWAŁA Nr 0007.35.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.34.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona
Uchwała Nr 0007.33.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu
UCHWAŁA NR 0007.32.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.31.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr 0007.30.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
UCHWAŁA NR 0007.29.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 LUTEGO 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
Uchwała NR 000.27.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
Uchwała NR 0007.26.2019 RADY Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
UCHWAŁA Nr 0007.25.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
UCHWAŁA NR 0007.24.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
Uchwała NR 0007.22.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
Uchwała NR 0007.21.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR 0007.19.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026