Wyszukiwarka:

rok 2019

Lista wiadomości
Uchwała NR 0007.114.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Uchwała NR 0007.113.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Laski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
Uchwała NR 0007.112.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
Uchwała NR 0007.110.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Uchwała NR 0007.109.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
Uchwała NR 0007.108.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Uchwała NR 0007.107.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
Uchwała NR 0007.106.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.
Uchwała NR 0007.105.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski
Uchwała NR 0007.104.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Uchwała NR 0007.103.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona
Uchwała NR 0007.102.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Uchwała NR 0007.101.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Przykona do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
UCHWAŁA NR 0007.100.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
Uchwała NR 0007.98.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku
Uchwała NR 0007.97.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023
Uchwała Nr 0007.84.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Kaczki Plastowe
Uchwała Nr 0007.80.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Pierwszy.
Uchwała Nr 0007.79.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Drugi.
Uchwała Nr 0007.78.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Uchwała Nr 0007.76.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, Gmina Przykona
UCHWAŁA NR 0007.75.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
UCHWAŁA NR 0007.74.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
Uchwała Nr 0007.73.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona
Uchwała Nr 0007.72.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.71.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
UCHWAŁA NR 0007.68.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14.06. 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 r.
UCHWAŁA NR 0007.67.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 14 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
UCHWAŁA Nr 0007.65.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2018 rok
UCHWAŁA Nr 0007.64.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.
UCHWAŁA NR 0007.63.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.62.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
UCHWAŁA NR 0007.61.2019 RADY GMINY W PRZYKONA Z DNIA 28 maja 2019 ROKU
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
UCHWAŁA NR 0007.60.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
UCHWAŁA Nr 0007.59.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
UCHWAŁA NR 0007.58.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.57.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
UCHWAŁA NR 0007.56.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 28 MAJA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
UCHWAŁA Nr 0007.55.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
UCHWAŁA Nr 0007.54.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie nadania statutu sołectwa Ewinów – Trzymsze.
UCHWAŁA NR 0007.53.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko
UCHWAŁA NR 0007.52.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
UCHWAŁA NR 0007.51.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
UCHWAŁA NR 0007.50.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
Uchwała Nr 0007.49.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Psary, Wichertów, Smulsko, Bądków Drugi, Olszówka, Laski oraz Rogów, Gmina Przykona
UCHWAŁA NR 0007.48.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, Gąsin oraz Przykona, Gmina Przykona
UCHWAŁA NR 0007.47.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
UCHWAŁA NR 0007.46.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 17 KWIETNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
Uchwała NR 0007.44.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr 0007.43.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
Uchwała Nr 0007.40.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.39.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019r.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
Uchwała Nr 0007.38.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
Uchwała Nr 0007.37.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.36. 2019 r . Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
UCHWAŁA Nr 0007.35.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.34.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona
Uchwała Nr 0007.33.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu
UCHWAŁA NR 0007.32.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.31.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr 0007.30.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
UCHWAŁA NR 0007.29.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 LUTEGO 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
Uchwała NR 000.27.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
Uchwała NR 0007.26.2019 RADY Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
UCHWAŁA Nr 0007.25.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
UCHWAŁA NR 0007.24.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
Uchwała NR 0007.22.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
Uchwała NR 0007.21.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR 0007.19.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026