Wyszukiwarka:

rok 2019

Lista wiadomości
Uchwała NR 0007.44.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr 0007.43.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
Uchwała Nr 0007.40.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.39.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019r.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
Uchwała Nr 0007.38.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
Uchwała Nr 0007.37.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.36. 2019 r . Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
UCHWAŁA Nr 0007.35.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.34.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona
Uchwała Nr 0007.33.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu
UCHWAŁA NR 0007.32.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.31.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr 0007.30.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
UCHWAŁA NR 0007.29.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 LUTEGO 2019 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
Uchwała NR 000.27.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
Uchwała NR 0007.26.2019 RADY Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
UCHWAŁA Nr 0007.25.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
UCHWAŁA NR 0007.24.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
Uchwała NR 0007.22.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
Uchwała NR 0007.21.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR 0007.19.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 ROKU
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026