Wyszukiwarka:

rok 2017

Uchwała Nr 0007.206.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 0007.206.2017
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 czerwca  2017 r.w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) - Rada Gminy Przykona uchwala:

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona zwany dalej Programem ma na celu:
1)wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży, której zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności,
2)doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,
3)promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów,
4)zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 2

1.W ramach programu przyznaje się stypendium uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, kultury i sztuki.
2.Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Przykona w kraju lub poza jego granicami.
3.W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 września do 31 sierpnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.
4.Uczeń może uzyskać jedno stypendium w danym roku szkolnym.
5.Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Rozdział II
Postanowienia szczegółowe

§ 31.O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)zamieszkują  na terenie Gminy Przykona,
2)nie powtarzali roku nauki,
3)złożą wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami,
4)realizują obowiązek nauki w trybie dziennym,
5)w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 21 roku życia.
2.Stypendium może otrzymać także absolwent szkoły ponadgimnazjalnej.
3.Stypendium może być przyznane w następujących dziedzinach:
1)za wybitne osiągnięcia w nauce,
2)za wybitne osiągnięcia sportowe,
3)za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie kultury i sztuki.

§ 4

1.Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz jednej z niżej wymienionych punktów:
1)uzyskał w szkole ponadgimnazjalnej na koniec roku szkolnego średnią ocenę nie niższą  niż 5,0;
2)otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen;
3)wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki (6,0), a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre;
4)w minionym roku szkolnym został  laureatem lub finalistą  olimpiad lub turniejów przedmiotowych, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
2.Stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki o których mowa w § 3 ust .1 oraz:
1)uzyskuje udokumentowane wysokie wyniki sportowe (do trzeciego miejsca) we współzawodnictwie organizowanym przez związki sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;
2)uzyskuje co najmniej dobrą ocenę  zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
3.Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz jednej z niżej wymienionych punktów:
1)uczęszcza do szkoły artystycznej, prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który uzyskał w okresie poprzedniego roku szkolnego bardzo dobrą ocenę z przedmiotów artystyczno-zawodowych,
2)został laureatem lub finalistą wojewódzkich i krajowych konkursów, olimpiad, festiwali, wernisaży, wystaw,
3)promuje Gminę Przykona poprzez uczestnictwo w wojewódzkich i krajowych konkursach, olimpiadach, festiwalach, wernisażach, wystawach relacjonowanych przez środki masowego przekazu.
4.Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać jednorazowe stypendium, spełniając kryteria określone w ust. 1 -3.

Rozdział III
Sposób ustalania wysokości i formy stypendiu

§ 5

1.Stypendia przyznawane są w ramach środków finansowych przeznaczonych   na ten cel w budżecie Gminy Przykona na dany rok budżetowy.   
2.Wysokość miesięcznego stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów wynosi 200 złotych.
3.Stypendium dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej ma charakter jednorazowej nagrody i wynosi  1.000  złotych .
4.W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z największą średnią ocen lub najwyższymi osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

§ 6


1.Stypendium przyznawane będzie na okres 10 miesięcy roku szkolnego, nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.
2.Stypendium wypłaca się miesięcznie począwszy od dnia 1 września danego roku.
3.Stypendium dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej wypłacane jest do
31 sierpnia danego roku szkolnego.
4.Stypendium przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego.

Rozdział IV
Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki przyznawania stypendium
§ 7

1.Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony w Urzędzie Gminy Przykona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego programu.
2.Stypendium są przyznawane na:
1)  wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,
2)  wniosek odpowiednio dyrektora szkoły.
3.Stypendium może być również przyznawane z urzędu.
4.Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 i  4.  
5.Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa z dniem
15 września każdego roku szkolnego.
6.Termin składania wniosków dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych upływa z dniem 10 lipca danego roku szkolnego.
7.Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 8

1.Wnioski o przyznanie stypendium wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Przykona.
2.W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
1)pracownik Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona,
2)dwóch przedstawicieli Rady Gminy Przykona,
3)dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy  Przykona,
3.Do zadań Komisji należy:
1)sprawdzenie wniosków o stypendium pod względem poprawności formalnej i merytorycznej,
2)opiniowanie wniosków.
4.Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
5.Komisja sporządza z posiedzenia pisemny protokół i przedstawia propozycje wójtowi.

§ 9


Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium rozstrzyga Wójt Gminy Przykona.

§ 10.

Stypendysta traci prawo do przyznanego stypendium:
1) z chwilą skreślenia z listy uczniów,
2) powzięcia informacji o złożeniu nieprawdziwych danych,
3) z chwilą zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy Przykona.
2.Uprawniony zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie Wójta Gminy Przykona o ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, wymienionych w ust. 1.
3.Ustanie wypłaty stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata prawa do stypendium.
4.Decyzję o utracie stypendium podejmuje Wójt Gminy Przykona z urzędu lub na wniosek Komisji Stypendialnej określonej w § 8.

§ 11


Wypłaty stypendium dokonuje się z dołu do 10-go każdego miesiąca danego roku szkolnego. Będzie ono wypłacane na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12

1.Sprawy nie uregulowane niniejszym Programem rozstrzyga Wójt Gminy Przykona.
2.Zmiana Programu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.
§ 13

Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.123.2016  z dnia 25 kwietnia  2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 15

 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1  (wzór wniosku)

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (05/09/2017 14:57:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (05/09/2017 14:57:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (27/09/2017 07:55:44)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.241.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
Uchwała Nr 0007.237.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
Uchwała Nr 0007.236.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
Uchwała Nr 0007.235.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Uchwała Nr 0007.223.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 roku
`w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
Uchwała Nr 0007.222.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.219.2017 Rady GMINY Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego
Uchwała Nr 0007.218.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brus
Uchwała Nr 0007.217.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i gminie Drawsko"
Uchwała Nr 0007.216.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 0007.215.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej należnej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2016r.
Uchwała Nr 0007.214.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
UCHWAŁA NR 0007.211.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr 0007.210.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Bądków Drugi, Młyniska, Psary, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.209.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
Uchwała Nr 0007.206.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.205.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
Uchwała NR 0007.204.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 007.144.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
Uchwała Nr 0007.203.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.202.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.201.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR 0007.199.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchawała Nr 0007. 198. 2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2016 rok.
Uchwała Nr 0007. 197. 207 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2016 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.194.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 maja 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalonego uchwałą Nr 0007.39.2011 z dnia 8 marca 2011 r.
Uchwała Nr 0007.193.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.192.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.191.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.190.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
Uchwała Nr 0007.188.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.187.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
Uchwała Nr 0007.186.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
Uchwała Nr 0007.185.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr 0007.184.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
Uchwała Nr 0007.183.207 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2017.
Uchwała Nr 0007.181.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
Uchwała Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
Uchwała Nr 0007.176.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.175.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
UCHWAŁA NR 0007.173.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.172.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.171.2017r Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2017.
Uchwała Nr 0007.170.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr 0007.169.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
Uchwała Nr 0007.168.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
UCHWAŁA Nr 0007.167.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
Uchwała Nr 0007.166. 2017r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ście ków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.165.2017 r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.164.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr 0007.163.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona