Wyszukiwarka:

rok 2017

Uchwała Nr 0007.236.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 0007.236.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2017 poz. 1892/ Komunikatu Prezesa GUS z dnia
18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy / MP poz. 958/ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy /MP poz. 958/ obniża się z kwoty 52,49 za 1 dt do kwoty 35,00 zł za 1 dt, która to kwota stanowi podstawę do ustalenia wymiaru podatku rolnego
na 2018 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (22/11/2017 10:05:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (22/11/2017 10:05:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (22/11/2017 10:05:43)
Lista wiadomości
UCHWAŁA NR 0007.243.2017 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
Uchwała Nr 0007.241.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
Uchwała Nr 0007.237.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
Uchwała Nr 0007.236.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
Uchwała Nr 0007.235.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Uchwała Nr 0007.223.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 roku
`w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
Uchwała Nr 0007.222.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.219.2017 Rady GMINY Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego
Uchwała Nr 0007.218.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brus
Uchwała Nr 0007.217.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i gminie Drawsko"
Uchwała Nr 0007.216.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 0007.215.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej należnej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2016r.
Uchwała Nr 0007.214.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
UCHWAŁA NR 0007.211.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr 0007.210.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Bądków Drugi, Młyniska, Psary, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.209.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
Uchwała Nr 0007.206.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.205.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
Uchwała NR 0007.204.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 007.144.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
Uchwała Nr 0007.203.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.202.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.201.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR 0007.199.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchawała Nr 0007. 198. 2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2016 rok.
Uchwała Nr 0007. 197. 207 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2016 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.194.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 maja 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalonego uchwałą Nr 0007.39.2011 z dnia 8 marca 2011 r.
Uchwała Nr 0007.193.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.192.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.191.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.190.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
Uchwała Nr 0007.188.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.187.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
Uchwała Nr 0007.186.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
Uchwała Nr 0007.185.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr 0007.184.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
Uchwała Nr 0007.183.207 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2017.
Uchwała Nr 0007.181.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
Uchwała Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
Uchwała Nr 0007.176.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.175.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
UCHWAŁA NR 0007.173.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.172.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.171.2017r Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2017.
Uchwała Nr 0007.170.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr 0007.169.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
Uchwała Nr 0007.168.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
UCHWAŁA Nr 0007.167.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
Uchwała Nr 0007.166. 2017r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ście ków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.165.2017 r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.164.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr 0007.163.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona