Wyszukiwarka:

rok 2017

Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.223.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 roku
`w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
Uchwała Nr 0007.219.2017 Rady GMINY Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego
Uchwała Nr 0007.218.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brus
Uchwała Nr 0007.217.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i gminie Drawsko"
Uchwała Nr 0007.216.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 0007.215.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej należnej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2016r.
Uchwała Nr 0007.214.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
Uchwała Nr 0007.210.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Bądków Drugi, Młyniska, Psary, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.206.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.205.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
Uchwała NR 0007.204.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 007.144.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
Uchwała Nr 0007.203.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.202.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.201.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku , Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
Uchwała Nr 0007.193.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.192.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.191.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.190.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
Uchwała Nr 0007.188.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.187.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
Uchwała Nr 0007.186.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
Uchwała Nr 0007.185.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr 0007.181.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
Uchwała Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
Uchwała Nr 0007.176.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.175.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
UCHWAŁA NR 0007.173.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.172.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.171.2017r Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2017.
Uchwała Nr 0007.170.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr 0007.169.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
Uchwała Nr 0007.168.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
UCHWAŁA Nr 0007.167.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
Uchwała Nr 0007.166. 2017r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ście ków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.165.2017 r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.164.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr 0007.163.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona