Wyszukiwarka:

rok 2017

Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.187.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
Uchwała Nr 0007.186.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
Uchwała Nr 0007.185.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr 0007.181.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
Uchwała Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
Uchwała Nr 0007.176.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.175.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
UCHWAŁA NR 0007.173.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.172.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.171.2017r Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2017.
Uchwała Nr 0007.170.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr 0007.169.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
Uchwała Nr 0007.168.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
UCHWAŁA Nr 0007.167.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
Uchwała Nr 0007.166. 2017r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ście ków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.165.2017 r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.164.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr 0007.163.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona