Wyszukiwarka:

rok 2016

UCHWAŁA NR 0007.156.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU

 UCHWAŁA NR 0007.156.2016
RADY GMINY PRZYKONA
Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027


Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 0007.81.2015 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 0007.108.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027, Uchwałą Nr 0007.114.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027 Uchwałą Nr 0007.125.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027 Uchwałą Nr 0007.127.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027, Uchwałą Nr 0007.136.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027, Uchwałą Nr 0007.140.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027 ,Uchwałą Nr 0007.144.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027   wprowadza się zmiany :

         1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027
obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:
w wierszu roku 2016:
1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 29.731.206,23zł zastępuje się kwotą  30.354.050,79zł
2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27.971.083,70zł, zastępuje się kwotą 28.489.028,26zł,
3) w  kolumnie 1.1.4 z subwencji ogólnej kwotę 4.911.046,00zł, zastępuje się kwotą 5.218.004,00zł
4) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 4.826.123,87zł zastępuje się kwotą 5.012.283,87zł,
5) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 1.760.122,53zł, zastępuje się kwotą  1.865.022,53zł,
6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 745.550,00zł zastępuje sie kwotą 850.450,00zł
7) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 32.313.919,66zł, zastępuje się kwotą  32.684.800,22zł,
8) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 27.031.343,65zł, zastępuje się kwotą 27.216.986,21zł,
9) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 5.282.576,01zł zastępuje się kwotą 5.467.814,01zł,
10) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -2.582.713,43zł, zastępuje się kwotą -2.330.749,43zł,
11) w kolumnie 4 przychody budżetu  kwotę 4.423.673,43zł, zastępuje się kwotą 4.171.709,43zł,
12) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy kwotę 4.423.673,43zł zastępuje się kwotą 4.171.709,43zł,
13) w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu kwotę 2.582.713,43zł zastępuje się kwotą 2.330.749,43zł,
14)w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 939.740,05zł,zastępuje się kwotą 1.272.042,05zł,
15) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 5.363.413,48zł zastępuje się kwotą 5.443.751,48zł,
16) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 8.726.608,72zł zastępuje się kwotą 8.709.408,72zł,
17) w kolumnie w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 2.638.769,13zł zastępuje sie kwotą 2.665.569,13zł,
18) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 3.198.877,75zł, zastępuje się kwotą 3.248.765,75zł,
19) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 2.459.000,00zł, zastępuje się kwotą 2.508.888,00zł,
20) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 3.852.576,01zł, zastępuje się kwotą 4.037.814,01zł,
21) w kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w zwiazku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  kwotę 0,00zł, zastępuje się kwotą 108.100,00zł,
22) w kolumnie 12.5.1 w zwiazku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  kwotę 0,00zł, zastępuje się kwotą 108.100,00zł,

w wierszu roku 2017:
1) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.888.731,11zł, zastępuje się kwotą 1.578.731,11zł,
2) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 1.207.704,72zł, zastępuje się kwotą 897.704,72zł,

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.052.213,06 zł zastępuje się kwotą  5.792.101,06zł
- w kolumnie limit 2016 kwotę 3.198.877,75zł zastępuję się kwotą 3.248.765,75zł,
- w kolumnie limit 2017 kwotę 1.888.731,11zł zastępuję się kwotą 1.578.731,11zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.185.155,72zł zastępuje się kwotą 1.875.155,72zł

- w wierszu 1.b wydatki majątkowe  
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 4.141.704,72zł zastępuje się kwotą 3.881.592,72zł,
- w kolumnie limit 2016 kwotę 2.459.000,00zł zastępuję się kwotą 2.508.888,00zł,
- w kolumnie limit 2017 kwotę 1.207.704,72zł zastępuję się kwotą 897.704,72zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 1.820.504,72zł zastępuje się kwotą 1.510.504,72zł

- w wierszu 1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z czego:

- w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 1.194.651,00zł zastępuje się kwotą 1.244.539,00zł,
- w kolumnie limit 2016 kwotę 715.000,00zł zastępuję się kwotą 764.888,00zł,


- w wierszu 1.1.2 wydatki majątkowe:
-w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 830.000,00zł, zastępuje się kwotą 879.888,00zł,
- w kolumnie limit 2016 kwotę 705.000,00zł zastępuję się kwotą 754.888,00zł,

- w wierszu 1.1.2.1 " Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Przykonie"
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę  830.000,00zł zastępuje się kwotą 879.888,00zł,
- w kolumnie limit 2016 kwotę 705.000,00zł zastępuję się kwotą 754.888,00zł,

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:
- w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 4.857.562,06zł zastępuje się kwotą 4.547.562,06zł,
- w kolumnie Limit 2017 kwotę 1.574.500,11zł zastępuje się kwotą 1.264.500,11zł
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 990.504,72zł zastępuje się kwotą  680.504,72zł.

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe:
- w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 3.311.704,72zł zastępuje się kwotą 3.001.704,72zł,
- w kolumnie Limit 2017 kwotę 1.082.704,72zł zastępuje się kwotą 772.704,72zł
 - w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 990.504,72zł zastępuje się kwotą 680.504,72zł,

- w wierszu 1.3.2.7 " Termomodernizacja budynku użytecznosci publicznej w Przykonie"
- w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 360.000,00zł zastępuje się kwotą 50.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2017 kwotę 310.000,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł
- w kolumnie limit zobowiazań kwotę 310.000,00zł zastępuje sie kwotą 0,00zł

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl  

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1, 2 - (3,6MB )

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (09/01/2017 12:43:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (09/01/2017 12:43:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (09/01/2017 12:43:35)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.158.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr 0007.157.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.156.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.154.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Przykona i Gąsin
Uchwała Nr 0007.153. 2016 r. Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2017 r.
UCHWAŁA NR 0007.152.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016R
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2017 - 2026
UCHWAŁA nr 0007.150.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Uchwała nr 0007.149.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie
Uchwała Nr 0007.148.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała Nr 0007.147.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.146.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
Uchwała Nr 0007.145.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
UCHWAŁA NR 0007.144.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.142.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016 roku
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Uchwała Nr 0007.141.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.140.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.138.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka.
Uchwała NR 0007.137.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 9 sierpnia 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
UCHWAŁA NR 0007.136.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 9 SIERPNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.134.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2015r.
UCHWAŁA NR 0007.133.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
Uchwała Nr 0007.132.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.131.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat.
Uchwała Nr 0007.130.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchawała Nr 0007. 129. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2015 rok.
Uchwała Nr 0007. 128. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2015 rok.
UCHWAŁA NR 0007.127.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 CZERWCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
UCHWAŁA NR 0007.125.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.123.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.122.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.120.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr 0007.119.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020
UCHWAŁA NR 0007.118.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
UCHWAŁA NR 0007.117.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.116.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
Uchwała Nr 0007.115.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.114.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.113.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA Nr 0007.112.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
UCHWAŁA NR 0007.111.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.110.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016.
Uchwała Nr 0007.109.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
UCHWAŁA NR 0007.108.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.105.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.104. 2016r. Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.103.2016 r Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.102.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum
Uchwała Nr 0007.101.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.
Uchwała Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.
UCHWAŁA NR 0007.99.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
UCHWAŁA NR 0007.98.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty