Wyszukiwarka:

rok 2016

UCHWAŁA NR 0007.140.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.140.2016

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027

 

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale 0007.81.2015 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 0007.108.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027, Uchwałą Nr 0007.114.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027 Uchwałą Nr 0007.125.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027 Uchwałą Nr 0007.127.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027, Uchwałą Nr 0007.136.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027   wprowadza się zmiany :

 

         1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2016:

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 29.296.243,24zł zastępuje się kwotą  29.497.018,13zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27.526.120,71zł, zastępuje się kwotą 27.736.895,60zł,

3)w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 4.427.738,21zł zastępuje się kwotą 4.628.513,10zł, 

4) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 29.055.351,02zł, zastępuje się kwotą  32.111.421,56zł,

5) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 26.508.160,48zł, zastępuje się kwotą 26.853.994,69zł,

6) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 151.292,00zł, zastępuje się kwotą  131.292,00zł,

7) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 151.292,00zł, zastępuje się kwotą  131.292,00zł,

8)w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4.608.979,23zł zastępuje się kwotą 5.257.426,87zł,

9) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -1.820.896,47zł, zastępuje się kwotą -2.614.403,43zł,

10) w kolumnie 4 przychody budżetu  kwotę 2.741.376,47zł, zastępuje się kwotą 4.455.363,43zł,

11) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy kwotę 2.741.376,47zł zastępuje się kwotą 4.455.363,43zł,

12) w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu kwotę 1.820.896,47zł zastępuje się kwotą 2.614.403,43zł,

13) w kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę 920.480,00zł zastępuje się kwotą 1.840.960,00zł,

14) w kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwotę 920.480,00zł zastępuje się kwotą 1.840.960,00zł,

15) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 4.390.880,00zł zastępuje się kwotą 3.470.400,00zł,

16)w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 1.027.960,23zł,zastępuje się kwotą 882.900,91zł,

17) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 3.769.336,70zł zastępuje się kwotą 5.338.264,34zł,

18) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 8.671.994,83zł zastępuje się kwotą 8.708.957,14zł,

19) w kolumnie w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 2.622.769,13zł zastępuje sie kwotą 2.638.769,13zł,

20) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.372.336,96zł, zastępuje się kwotą 3.198.877,75zł,

21) w kolumnie 11.3.1 bieżace kwotę 610.484,60zł zastępuje się kwotą 739.877,75zł,

22) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 1.761.852,36zł, zastępuje się kwotą 2.459.000,00zł,

23) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 3.175.126,87zł, zastępuje się kwotą 3.827.426,87zł,

24) w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji  kwotę 363.852,36zł, zastępuje się kwotą 360.000,00zł,

 

w wierszu roku 2017:

1) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 98.680,10zł, zastępuje się kwotą  94.048,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 98.680,10zł, zastępuje się kwotą  94.048,00zł,

3) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 3.470.400,00zł zastępuje się kwotą 2.549.920,00zł,

4) wkolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.563.227,46zł, zastępuje się kwotą 1.938.731,11zł,

5) w kolumnie 11.3.1 bieżace kwotę 309.375,10zł zastępuje się kwotą 681.026,39zł,

6) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 1.253.852,36zł, zastępuje się kwotą 1.257.704,72zł,

 

w wierszu roku 2018:

1) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 76.857,66zł, zastępuje się kwotą  69.102,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 76.857,66zł, zastępuje się kwotą  69.102,00zł,

3) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 2.549.920,00zł zastępuje się kwotą 1.629.440,00zł,

4) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 200.000,00zł, zastępuje się kwotą 365.420,00zł,

5) w kolumnie 11.3.1 bieżace kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 165.420,00zł,

 

w wierszu roku 2019:

1) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 54.670,33zł, zastępuje się kwotą  44.157,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 54.670,33zł, zastępuje się kwotą  44.157,00zł,

3) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 1.629.440,00zł zastępuje się kwotą 708.960,00zł,

 

 

w wierszu roku 2020:

1) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 21.296.296,00zł, zastępuje się kwotą  22.115.496,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 29.750,85zł, zastępuje się kwotą  19.213,00zł,

3) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 29.750,85zł, zastępuje się kwotą  19.213,00zł,

4) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 2.056.786,09zł zastępuje się kwotą 2.875.986,09zł,

5) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 920.480,00zł, zastępuje się kwotą 101.280,00zł,

6) w kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę 920.480,00zł zastępuje się kwotą 101.280,00zł,

7) w kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwotę 920.480,00zł zastępuje się kwotą 101.280,00zł,

8) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 708.960,00zł zastępuje się kwotą 607.680,00zł,

9) w kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budżetowej kwotę 920.480,00zł, zastępuje się kwotą 101.280,00zł,

10) w kolumnie 10.1 spłatay kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 920.480,00zł, zastępuje się kwotą 101.280,00zł,

 

w wierszu roku 2021:

1) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 17.897,57zł, zastępuje się kwotą  16.460,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 17.897,57zł, zastępuje się kwotą  16.460,00zł

3) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 607.680,00zł zastępuje się kwotą 506.400,00zł,

 

w wierszu roku 2022:

1) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 15.156,35zł, zastępuje się kwotą  13.723,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 17.897,57zł, zastępuje się kwotą  13.723,00zł

3) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 506.400,00zł zastępuje się kwotą 405.120,00zł,

 

w wierszu roku 2023:

1) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 12.463,28zł, zastępuje się kwotą  10.978,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 12.463,28zł, zastępuje się kwotą  10.978,00zł,

3) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 405.120,00zł zastępuje się kwotą 303.840,00zł,

 

w wierszu roku 2024:

1) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 9.868,40zł, zastępuje się kwotą  8.234,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 9.868,40zł, zastępuje się kwotą  8.234,00zł,

3) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 303.840,00zł zastępuje się kwotą 202.560,00zł,

 

w wierszu roku 2025:

1) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 7.082,71zł, zastępuje się kwotą  5.489,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 7.082,71zł, zastępuje się kwotą  5.489,00zł,

3) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 202.560,00zł zastępuje się kwotą 101.280,00zł,

 

w wierszu roku 2026:

1) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 4.376,70zł, zastępuje się kwotą  2.744,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 4.376,70zł, zastępuje się kwotą  2.744,00zł,

3) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 101.280,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

 

w wierszu roku 2027:

1) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 19.644.152,00zł, zastępuje się kwotą  19.745.432,00zł,

2) w  kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 1.672,53zł, zastępuje się kwotą  0,00zł,

3) w  kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 1.672,53zł, zastępuje się kwotą  0,00zł,

4) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 2.400.195,86zł zastępuje się kwotą 2.501.475,86zł,

5) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 101.280,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

6) w kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę 101.280,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

7) w kolumnie 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kwotę 101.280,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

8) w kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 101.280,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł

9) w kolumnie 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 101.280,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł

 

 

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 4.734.748,62 zł zastępuje się kwotą  6.102.213,06zł

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 2.373.336,96zł, zastępuje się kwotą 3.198.877,75zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 1.563.227,46zł, zastępuje się kwotą 1.938.731,11zł,

- w kolumnie Limit 2018 kwotę 200.000,00zł, zastępuje się kwotą 365.420,00zł

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 3.429.843,22zł zastępuje się kwotą 2.550.969,16zł

 

- w wierszu 1.a wydatki bieżące

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 1.244.043,90zł zastępuje się kwotą 1.910.508,34zł

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 610.484,60zł zastępuje się kwotą 739.877,75zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 309.375,10zł zastępuje się kwotą 681.026,39zł,

- w kolumnie Limit 2018 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 165.420,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 79.138,50zł zastępuje się kwotą 666.464,44zł

 

- w wierszu 1.b wydatki majątkowe 

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.490.704,72zł zastępuje się kwotą 4.191.704,72zł

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 1.762.852,36zł zastępuje się kwotą 2.459.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 1.253.852,36zł zastępuje się kwotą 1.257.704,72zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 3.350.704,72zł zastępuje się kwotą 1.884.504,72zł

 

- w wierszu 1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z czego:

- w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 283.000,00zł zastępuje się kwotą 1.348.651,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 18.000,00zł zastępuje się kwotą 729.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 265.000,00zł zastępuje się kwotą 454.231,00zł,

- w kolumnie Limit 2018 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 165.420,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 283.000,00zł zastępuje się kwotą  1.348.651,00zł.

 

- w wierszu 1.1.1 wydatki bieżące:

-w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 0,00zł, zastępuje się kwotą 364.651,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 10.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 189.231,00zł,

- w kolumnie Limit 2018 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 165.420,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  364.651,00zł

 

dodaje się  nowe zadanie:

1)" Program rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2027"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  58.927,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 wprowadza się kwotę 10.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 wprowadza się kwotę 48.927,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 58.927,00zł.

 

2)" Sukces to Przedszkole w Przykonie"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  305.724,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 wprowadza się kwotę 140.304,00zł,

- w kolumnie Limit 2018 wprowadza się kwotę 165.420,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 305.724,00zł

 

 

- w wierszu 1.1.2 wydatki majątkowe:

-w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 283.000,00zł, zastępuje się kwotą 984.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 18.000,00zł zastępuje się kwotą 719.000,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 283.000,00zł zastępuje się kwotą  984.000,00zł

 

 

- w wierszu 1.1.2.2" Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Dąbrowa, Olszówka"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 158.000,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 18.000,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie Limit 2017  kwotę 140.000,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł

- w kolumnie Limit zobowiązań  kwotę 158.000,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w wierszu 1.1.2.1"Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Przykonie"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 125.000,00zł zastępuje się kwotą 830.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 705.000,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań  kwotę 125.000,00zł zastępuje się kwotą 830.000,00zł,

 

dodaje się  nowe zadanie:

1)" Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Boleszczyn"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  48.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 wprowadza się kwotę 4.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 wprowadza się kwotę 44.000,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 48.000,00zł,

 

2)" Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Olszówka"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  48.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 wprowadza się kwotę 4.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 wprowadza się kwotę 44.000,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 48.000,00zł,

 

3)" Zagospodarowanie placu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zimotki"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  58.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 wprowadza się kwotę 6.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 wprowadza się kwotę 52.000,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 58.000,00zł,

 

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 4.451.748,62zł zastępuje się kwotą 4.753.562,06zł,

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 2.354.336,96zł zastępuje się kwotą 2.469.877,75zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 1.298.227,46zł zastępuje się kwotą , 1.484.500,00zł

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 3.146.843,22zł zastępuje się kwotą  1.202.318,16zł.

 

- w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące:

w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 1.244.043,90zł, zastępuje się kwotą 1.545.857,34zł,

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 610.484,60zł zastępuje się kwotą 729.877,75zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 309.375,10zł zastępuje się kwotą  491.795,39zł

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 79.138,50zł zastępuje się kwotą  301.813,44zł

 

dodaje się  nowe zadanie:

1) " Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Przykonie"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  289.513,44zł,

- w kolumnie Limit 2016 wprowadza się kwotę 114.473,15zł,

- w kolumnie Limit 2017 wprowadza się kwotę 175.040,29zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 289.513,44zł,

 

2)" Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci działki Nr  189 położonej w miejscowości Aleksandrów"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  12.300,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 wprowadza się kwotę 4.920,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 wprowadza się kwotę 7.380,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 12.300,00zł,

 

- w wierszu 1.3.1.3" Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18w Gminie Przykona "

- w kolumnie Limit zobowiązań  kwotę 30.000,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł

- w wierszu 1.3.1.4" Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona "

- w kolumnie Limit zobowiązań  kwotę 49.138,50zł zastępuje się kwotą 0,00zł

 

 

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe:

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 1.743.852,36zł zastępuje się kwotą 1.740.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 988.852,36zł zastępuje się kwotą 992.704,72zł

 - w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 3.067.704,72zł zastępuje się kwotą  900.504,72zł

 

-w wierszu 1.3.2.1 " Budowa łącznika w Zespole Szkół w Przykonie"

- w kolumnie limit zobowiazań kwotę 500.000,00zł zastępuje sie kwotą 61.200,00zł

 

- w wierszu 1.3.2.2."Dotacje celowe z budżetu na finansowanie  lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z "Planem gospodarki niskoemisyjnej dla terenu gminy Przykona"

- w kolumnie limit zobowiazań kwotę 600.000,00zł zastępuje sie kwotą 400.000,00zł

 

- w wierszu 1.3.2.3 " Orlik lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Przykonie"

- w kolumnie limit zobowiazań kwotę 800.000,00zł zastępuje sie kwotą 0,00zł

 

- w wierszu 1.3.2.4 " Oświetlenie w m. Olszówka , Radyczyny, Rogów, Bądków Pierwszy,  Bądków Drugi, Laski, Posoka, Gąsin, Sarbice, Radyczyny Kolonia, Trzymsze, Wichertów, Paulinów, Przykona ul. Modra, Błękitna i Turkowska, Psary ul. Wiatraczna, Boleszczyn-Smulsko, Smulsko"

- w kolumnie limit zobowiazań kwotę 350.000,00zł zastępuje sie kwotą 100.000,00zł

 

 

- w wierszu 1.3.2.5 " Pomoc finansowa na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie inwestycji budowy bazy Śmigłowcowej Służb Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 3.852,36zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 3.852,36zł zastępuje się kwotą 7.704,72zł.

 

- w wierszu 1.3.2.6 " Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Bądków Pierwszy"

- w kolumnie limit zobowiazań kwotę 500.000,00zł zastępuje sie kwotą 21.600,00zł

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. W paragrafie 3 dodaje się ust.2 w brzmieniu: "Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku".

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl   

Do pobrania:

1) Załącznik do uchwały - PDF 3,6MB

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/10/2016 15:18:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/10/2016 15:18:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/10/2016 15:18:48)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.158.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr 0007.157.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.156.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.154.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Przykona i Gąsin
Uchwała Nr 0007.153. 2016 r. Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2017 r.
UCHWAŁA NR 0007.152.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016R
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2017 - 2026
UCHWAŁA nr 0007.150.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Uchwała nr 0007.149.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie
Uchwała Nr 0007.148.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała Nr 0007.147.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.146.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
Uchwała Nr 0007.145.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
UCHWAŁA NR 0007.144.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.142.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016 roku
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Uchwała Nr 0007.141.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.140.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.138.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka.
Uchwała NR 0007.137.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 9 sierpnia 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
UCHWAŁA NR 0007.136.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 9 SIERPNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.134.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2015r.
UCHWAŁA NR 0007.133.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
Uchwała Nr 0007.132.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.131.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat.
Uchwała Nr 0007.130.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchawała Nr 0007. 129. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2015 rok.
Uchwała Nr 0007. 128. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2015 rok.
UCHWAŁA NR 0007.127.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 CZERWCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
UCHWAŁA NR 0007.125.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.123.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.122.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.120.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr 0007.119.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020
UCHWAŁA NR 0007.118.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
UCHWAŁA NR 0007.117.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.116.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
Uchwała Nr 0007.115.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.114.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.113.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA Nr 0007.112.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
UCHWAŁA NR 0007.111.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.110.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016.
Uchwała Nr 0007.109.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
UCHWAŁA NR 0007.108.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.105.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.104. 2016r. Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.103.2016 r Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.102.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum
Uchwała Nr 0007.101.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.
Uchwała Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.
UCHWAŁA NR 0007.99.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
UCHWAŁA NR 0007.98.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty