Wyszukiwarka:

rok 2016

UCHWAŁA NR 0007.108.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.108.2016

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027

                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 0007.81.2015 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 grudnia 2015 roku  wprowadza się zmiany :

         1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2016:

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 25.484.699,00zł, zastępuje się kwotą  25.488.460,00zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 24.534.699,00zł, zastępuje się kwotą 24.538.460,00zł

3)w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 1.579.822,00zł zastępuje się kwotą 1.579.922,00zł, 

4) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 24.564.219,00zł, zastępuje się kwotą 26.495.980,00zł,

5) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 22.885.578,68zł, zastępuje się kwotą 22.971.339,68zł,

6) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 1.678.640,32zł, zastępuje się kwotą 3.524.640,32zł,

7) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 920.480,00zł zastępuje sie kwotą -1.007.520,00zł,

8) w kolumnie 4 przychody budżetu  kwotę 0,00zł zatępuje sie kwotą 1.920.480,00zł,

9) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 1.920.480,00zł,

10) w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu kwotę 0,00zł zastępuje sie kwotą 1.007.520,00zł

11)w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 1.649.120,32zł zastępuje się kwotą 1.567.120,32zł,

12) w kolumnie 8.2 różnica miedzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi  pomniejszonymi o wydatki, kwotę 1.649.120,32zł zastępuje sie kwotą 3.495.120,32zł,

13) w kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 920.480,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

14) w kolumnie 10.1 spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 920.480,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł, 

15) w kolumnie 11.1 wydatki bieżace na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 8.639.038,48zł zastępuje sie kwotą 8.639.010,48zł

16) w kolumnie w kolumnie 11.2 wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 2.512.769,13zł zastępuje sie kwotą 2.612.769,13zł,

17) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.220.829,20zł zastępuje sie kwotą 1.695.829,20zł,

18) w kolumnie 11.3.2 majatkowe kwotę 650.000,00zł zastępuje się kwotą 1.125.000,00zł,

19) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 290.000,00zł zastępuje się kwotą 465.000,00zł

 20) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.034.787,96zł zastępuje sie kwotą 2.705.787,96zł,

21) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 0,00zł zastępuje się  kwotą 3.661,00zł,

 

 

w wierszu roku 2017:

 1)  w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 166.719,07zł,

2)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 919.892,00zł zastępuje sie kwotą 1.094.892,00zł,

17) w kolumnie 11.3.2 majatkowe kwotę 650.000,00zł zastępuje się kwotą 825.000,00zł,

w wierszu roku 2018:

        1)w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 163.259,91zł.      

             w wierszu roku 2019:

         1) w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  

           159.800,75zł.

          w wierszu roku 2020:

         1) w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  

           156.341,60zł.

          w wierszu roku 2021:

         1) w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  

           152.882,44zł.

         w wierszu roku 2022:

         1) w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  

           149.423,28zł.

         w wierszu roku 2023:

         1) w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  

           145.964,12zł.

         w wierszu roku 2024:

         1) w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  

           142.504,97zł.

         w wierszu roku 2025:

         1) w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  

           139.045,81zł.

         w wierszu roku 2026:

         1) w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  

           135.586,65zł.

         w wierszu roku 2027:

         1) w  kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą  

           132.127,49zł.
         Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027, określone jest w załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.354.905,40zł zastępuje się kwotą 4.004.905,40zł

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 1.220.829,20zł, zastępuje sie kwotą 1.695.829,20zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 919.892,00zł zastępuje sie kwotą 1.094.892,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 2.100.000,00zł zastępuje się kwotą 2.750.000,00zł

 

- w wierszu 1.b wydatki majątkowe 

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.190.000,00zł zastępuje się kwotą 2.840.000,00zł

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 650.000,00zł zastępuje sie kwotą 1.125.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 650.000,00zł zastępuje sie kwotą 825.000,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiazań kwotę 2.100.000,00zł zastępuje się kwotą 2.750.000,00zł

 

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 3.354.905,40zł zastępuje się kwotą 4.004.905,40zł,

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 1.220.829,20zł zastępuje się kwotą 1.695.829,20zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 919.892,00zł zastępuje się kwotą , 1.094.892,00zł

 - w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.100.000,00zł zastępuje się kwotą  2.750.000,00zł

 

- w wierszu wydatki majątkowe:

w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 2.190.000,00zł, zastępuje się kwotą 2.840.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 kwotę 650.000,00zł zastępuje się kwotą 1.125.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 650.000,00zł zastępuje się kwotą , 825.000,00zł

 - w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.100.000,00zł zastępuje się kwotą  2.750.000,00zł

 

- w wierszu " Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Bądków Pierwszy"

 - w kolumnie Limit 2016 kwotę 150.000,00zł się kwotą 325.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 kwotę 350.000,00zł się kwotą 175.000,00zł,

 

dodaje się  nowe zadanie:

1) Budowa łacznika w Zespole Szkół w Przykonie

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  650.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2016 wprowadza się kwotę 300.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2017 wprowadza się kwotę 350.000,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 650.000,00zł.

 

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsiewzieć do WPF, określone jest w zaczniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

 

Do pobrania:

1) Załaczniki do Uchwały - PDF (3.2MB)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/10/2016 13:47:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/10/2016 13:47:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/10/2016 13:47:28)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.158.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr 0007.157.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.156.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.154.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Przykona i Gąsin
Uchwała Nr 0007.153. 2016 r. Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2017 r.
UCHWAŁA NR 0007.152.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016R
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2017 - 2026
UCHWAŁA nr 0007.150.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Uchwała nr 0007.149.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie
Uchwała Nr 0007.148.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała Nr 0007.147.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.146.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
Uchwała Nr 0007.145.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
UCHWAŁA NR 0007.144.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.142.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016 roku
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Uchwała Nr 0007.141.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.140.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.138.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka.
Uchwała NR 0007.137.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 9 sierpnia 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
UCHWAŁA NR 0007.136.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 9 SIERPNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.134.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2015r.
UCHWAŁA NR 0007.133.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
Uchwała Nr 0007.132.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.131.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat.
Uchwała Nr 0007.130.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchawała Nr 0007. 129. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2015 rok.
Uchwała Nr 0007. 128. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2015 rok.
UCHWAŁA NR 0007.127.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 CZERWCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
UCHWAŁA NR 0007.125.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.123.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.122.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.120.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr 0007.119.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020
UCHWAŁA NR 0007.118.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
UCHWAŁA NR 0007.117.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.116.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
Uchwała Nr 0007.115.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.114.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.113.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA Nr 0007.112.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
UCHWAŁA NR 0007.111.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.110.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016.
Uchwała Nr 0007.109.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
UCHWAŁA NR 0007.108.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.105.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.104. 2016r. Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.103.2016 r Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.102.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum
Uchwała Nr 0007.101.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.
Uchwała Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.
UCHWAŁA NR 0007.99.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
UCHWAŁA NR 0007.98.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty