Wyszukiwarka:

rok 2016

Uchwała Nr 0007.126.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 0007.126.2016
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.80.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej:  Uchwalą nr 0007.107.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 118/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2016r., Uchwalą nr 0007.113.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 129/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2016r., Uchwalą nr 0007.124.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, Zarządzeniem Nr 135/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2016r.,Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2016r.,  wprowadza się zmiany:

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok zwiększa  się o 108.660,00zł, dochody w kwocie 27.052.632,02zł  zastępuje się kwotą  27.161.292,02zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.102.632,02zł, zastępuje się kwotą 26.129.292,02zł,

2) dochody majątkowe w kwocie  950.000,00zł zastępuje się kwotą 1.032.000,00zł. W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

600

60017

6300

82.000,00

 

 

 

900

90095

2467

26.660,00

 

 

 

 

Razem:

 

108.660,00

 

 

 

2. Dodaje się w § 1 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu „ Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w w wysokości 26.660,00zł.

3. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zwiększa się o           921.793,00zł, wydatki w kwocie 28.133.558,02zł, zastępuje się  kwotą 29.055.351,02zł    z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.592.917,70zł, zastępuje się kwotą 25.021.921,79zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.540.640,32zł zastępuje się kwotą 4.033.429,23zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

6050

 

 

128.700,00

 

600

60016

4270

 

5.000,00

 

 

600

60017

4270

 

32.000,00

 

 

600

60017

6050

 

470.300,00

 

 

700

70005

4300

 

150.000,00

 

 

700

70005

6060

 

 

52.166,08

 

750

75095

4430

 

4.500,00

 

 

754

75412

2820

 

13.000,00

 

 

754

75412

4210

 

 

11.000,00

 

754

75412

4300

 

 

1.000,00

 

754

75412

4430

 

 

1.000,00

 

801

80101

4040

 

 

1.064,00

 

801

80101

4210

 

564,00

 

 

801

80101

4520

 

500,00

 

 

801

80103

4010

 

 

1.145,00

 

801

80103

4040

 

 

661,00

 

801

80103

4110

 

 

197,00

 

801

80103

4120

 

 

28,00

 

801

80103

4210

 

661,00

 

 

801

80103

4300

 

 

374,00

 

801

80104

2310

 

57.500,00

 

 

801

80104

4330

 

45.000,00

 

 

801

80110

4010

 

 

31.258,00

 

801

80110

4110

 

 

5.373,00

 

801

80110

4120

 

 

766,00

 

801

80149

4010

 

1.145,00

 

 

801

80149

4040

 

 

500,00

 

801

80149

4110

 

197,00

 

 

801

80149

4120

 

28,00

 

 

801

80149

4210

 

500,00

 

 

801

80149

4300

 

374,00

 

 

801

80150

4010

 

31.258,00

 

 

801

80150

4110

 

5.373,00

 

 

801

80150

4120

 

766,00

 

 

851

85111

6220

10.000,00

 

 

 

851

85154

2820

 

 

10.000,00

 

851

85154

4210

 

5.000,00

 

 

851

85154

4300

 

5.000,00

 

 

852

85202

4330

 

3.800,00

 

 

852

85212

3110

 

20.000,00

 

 

852

85212

4010

 

 

3.800,00

 

852

85212

4110

 

 

654,00

 

852

85212

4120

 

 

93,00

 

852

85219

4170

 

100,00

 

 

852

85219

6050

 

25.000,00

 

 

852

85228

4110

 

4.132,00

 

 

852

85228

4170

 

24.000,00

 

 

852

85228

4300

 

 

6.192,00

 

900

90001

4300

 

25.000,00

 

 

900

90001

4390

 

15.000,00

 

 

900

90002

4300

 

45.000,00

 

 

900

90004

4210

 

 

1.800,00

 

900

90015

6050

 

150.000,00

 

 

900

90095

4210

 

6.011,09

 

 

900

90095

4300

 

2.500,00

 

 

900

90095

6050

 

25.854,99

 

 

921

92109

6050

 

 

3.500,00

 

921

92109

6060

 

 

4.000,00

 

926

92605

4210

 

500,00

 

 

926

92605

4300

 

1.500,00

 

 

 

 

Razem

10.000,00

1.177.064,08

265.271,08

 

4. § 2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 1.894.059,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikajacych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.894.059,00zł.

5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, załacznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.814.539,00zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załacznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych, załacznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W § 16 fundusz sołecki załacznik Nr 10 o uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - 2,8MB

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (01/09/2016 11:38:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (01/09/2016 11:38:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (01/09/2016 11:38:52)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.158.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr 0007.157.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.156.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.154.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Przykona i Gąsin
Uchwała Nr 0007.153. 2016 r. Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2017 r.
UCHWAŁA NR 0007.152.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016R
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2017 - 2026
UCHWAŁA nr 0007.150.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Uchwała nr 0007.149.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie
Uchwała Nr 0007.148.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała Nr 0007.147.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.146.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
Uchwała Nr 0007.145.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
UCHWAŁA NR 0007.144.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.142.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016 roku
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Uchwała Nr 0007.141.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.140.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.138.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka.
Uchwała NR 0007.137.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 9 sierpnia 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
UCHWAŁA NR 0007.136.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 9 SIERPNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.134.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2015r.
UCHWAŁA NR 0007.133.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
Uchwała Nr 0007.132.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.131.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat.
Uchwała Nr 0007.130.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchawała Nr 0007. 129. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2015 rok.
Uchwała Nr 0007. 128. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2015 rok.
UCHWAŁA NR 0007.127.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 CZERWCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
UCHWAŁA NR 0007.125.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.123.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.122.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.120.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr 0007.119.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020
UCHWAŁA NR 0007.118.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
UCHWAŁA NR 0007.117.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.116.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
Uchwała Nr 0007.115.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.114.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.113.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA Nr 0007.112.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
UCHWAŁA NR 0007.111.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.110.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016.
Uchwała Nr 0007.109.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
UCHWAŁA NR 0007.108.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.105.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.104. 2016r. Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.103.2016 r Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.102.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum
Uchwała Nr 0007.101.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.
Uchwała Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.
UCHWAŁA NR 0007.99.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
UCHWAŁA NR 0007.98.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty