Wyszukiwarka:

rok 2016

Uchwała Nr 0007.123.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr 0007.123.2016
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) - Rada Gminy Przykona uchwala:

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona zwany dalej Programem ma na celu:

1) wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży, której zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności,

2) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,

3) promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów,

4) zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 2. 1. W ramach programu przyznaje się stypendium uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, kultury i sztuki.

2. Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Przykona w kraju lub poza jego granicami.

3. W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 września do 31 sierpnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.

4. Uczeń może uzyskać jedno stypendium w danym roku szkolnym.

5. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Rozdział 2.
Postanowienia szczegółowe

§ 3. 1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) zamieszkują  na terenie Gminy Przykona,

2) nie powtarzali roku nauki,

3) złożą wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami,

4) realizują obowiązek nauki w trybie dziennym,

5) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 21 roku życia.

2. Stypendium może otrzymać także absolwent szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Stypendium może być przyznane w następujących dziedzinach:

1) za wybitne osiągnięcia w nauce,

2) za wybitne osiągnięcia sportowe,

3) za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie kultury i sztuki.

§ 4. 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz jednej z niżej wymienionych punktów:

1) uzyskał w szkole ponadgimnazjalnej na koniec roku szkolnego średnią ocenę nie niższą  niż 5,0;

2) otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen;

3) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki (6,0), a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre;

4) w minionym roku szkolnym został  laureatem lub finalistą  olimpiad lub turniejów przedmiotowych, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki o których mowa w § 3 ust .1 oraz:

1) uzyskuje udokumentowane wysokie wyniki sportowe (do trzeciego miejsca) we współzawodnictwie organizowanym przez związki sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;

2) uzyskuje co najmniej dobrą ocenę  zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz jednej z niżej wymienionych punktów:

1) uczęszcza do szkoły artystycznej, prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który uzyskał w okresie poprzedniego roku szkolnego bardzo dobrą ocenę z przedmiotów artystyczno-zawodowych,

2) został laureatem lub finalistą wojewódzkich i krajowych konkursów, olimpiad, festiwali, wernisaży, wystaw,

3) promuje Gminę Przykona poprzez uczestnictwo w wojewódzkich i krajowych konkursach, olimpiadach, festiwalach, wernisażach, wystawach relacjonowanych przez środki masowego przekazu. 

4. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać jednorazowe stypendium, spełniając kryteria określone w ust. 1 -3.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w ramach środków finansowych przeznaczonych   na ten cel w budżecie Gminy Przykona na dany rok budżetowy.

2. Wysokość miesięcznego stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów wynosi 200 złotych.

3. Stypendium dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej ma charakter jednorazowej nagrody i wynosi  1.000  złotych .

4. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z największą średnią ocen lub najwyższymi osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

§ 6. 1. Stypendium przyznawane będzie na okres 10 miesięcy roku szkolnego, nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.

2. Stypendium wypłaca się miesięcznie począwszy od dnia 1 września danego roku.

3. Stypendium dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej wypłacane jest do
31 sierpnia danego roku szkolnego.

4. Stypendium przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego.

Rozdział 4.
Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki przyznawania stypendium

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony w Zespole Obsługi Szkół w Przykonie na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego programu.

2. Stypendium są przyznawane na:

1) wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły.

3. Stypendium może być również przyznawane z urzędu.

4. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 i  4.

5. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa z dniem
15 września każdego roku szkolnego.

6. Termin składania wniosków dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych upływa z dniem 10 lipca danego roku szkolnego.

7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Przykona.

2. W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

1) pracownik Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona,

2) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Przykona,

3) przedstawiciel Urzędu Gminy  Przykona,

4) pracownik Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie.

3. Do zadań Komisji należy:

1) sprawdzenie wniosków o stypendium pod względem poprawności formalnej i merytorycznej,

2) opiniowanie wniosków.

4. Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

5. Komisja sporządza z posiedzenia pisemny protokół i przedstawia propozycje wójtowi.

§ 9. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium rozstrzyga Wójt Gminy Przykona.

§ 10. 1. Stypendysta traci prawo do przyznanego stypendium:

1) z chwilą skreślenia z listy uczniów,

2) powzięcia informacji o złożeniu nieprawdziwych danych,

3) z chwilą zmiany miejsca zamieszkania.

2. Uprawniony zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie Wójta Gminy Przykona o ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, wymienionych w ust. 1.

3. Ustanie wypłaty stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata prawa do stypendium.

4. Decyzję o utracie stypendium podejmuje Wójt Gminy Przykona z urzędu lub na wniosek Komisji Stypendialnej określonej w § 8.

§ 11. 1. Wypłaty stypendium dokonuje się z dołu do 10-go każdego miesiąca danego roku szkolnego w kasie Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie.

2. Na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, lub odpowiednio dyrektora szkoły  stypendium może być wypłacone w formie bezgotówkowej na konto bankowe.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Sprawy nie uregulowane niniejszym Programem rozstrzyga Wójt Gminy Przykona.

2. Wymienione w programie zasady obowiązują od 1 września  2016 roku.

3. Zmiana Programu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.

§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr X/49/07 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl  

 

Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały (*.PDF)

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (09/05/2016 11:32:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (09/05/2016 11:32:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (09/05/2016 11:32:23)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.158.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr 0007.157.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.156.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.154.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Przykona i Gąsin
Uchwała Nr 0007.153. 2016 r. Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2017 r.
UCHWAŁA NR 0007.152.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016R
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2017 - 2026
UCHWAŁA nr 0007.150.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Uchwała nr 0007.149.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie
Uchwała Nr 0007.148.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Uchwała Nr 0007.147.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 0007.146.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
Uchwała Nr 0007.145.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
UCHWAŁA NR 0007.144.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.142.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016 roku
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Uchwała Nr 0007.141.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 14 października 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.140.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.138.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka.
Uchwała NR 0007.137.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 9 sierpnia 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
UCHWAŁA NR 0007.136.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 9 SIERPNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.134.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2015r.
UCHWAŁA NR 0007.133.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów
Uchwała Nr 0007.132.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.131.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat.
Uchwała Nr 0007.130.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchawała Nr 0007. 129. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2015 rok.
Uchwała Nr 0007. 128. 2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2015 rok.
UCHWAŁA NR 0007.127.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 CZERWCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
UCHWAŁA NR 0007.125.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.123.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.122.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.120.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr 0007.119.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020
UCHWAŁA NR 0007.118.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
UCHWAŁA NR 0007.117.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.116.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
Uchwała Nr 0007.115.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.114.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.113.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
UCHWAŁA Nr 0007.112.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
UCHWAŁA NR 0007.111.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.110.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016.
Uchwała Nr 0007.109.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
UCHWAŁA NR 0007.108.2016 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr 0007.105.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.104. 2016r. Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.103.2016 r Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.102.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum
Uchwała Nr 0007.101.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.
Uchwała Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.
UCHWAŁA NR 0007.99.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
UCHWAŁA NR 0007.98.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty