Wyszukiwarka:

rok 2015

Uchwała Nr 0007.75.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.

Uchwała Nr 0007.75.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych  / Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm./   Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, grunty lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony  przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

2) grunty i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stacje i sieci wodociągowe

3) grunty, budowle i budynki lub ich części służące działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 0007.228.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2016 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (13/11/2015 10:02:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (13/11/2015 10:03:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (13/11/2015 10:03:44)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr 0007.85.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
Uchwała Nr 0007.84.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.83.2015 r Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
Uchwała nr 0007.82.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2015
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
UCHWAŁA NR 0007.77.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 października 2015r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
Uchwała Nr 0007.76.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
Uchwała Nr 0007.74.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
Uchwała Nr 0007.73.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Uchwała Nr 0007.72.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 0007.71.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
Uchwała Nr 0007.68.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 roku
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
UCHWAŁA NR 0007.67.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
Uchwała Nr 0007.66.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 roku
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
UCHWAŁA NR 0007.65.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Uchwała Nr 0007.63.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.60.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
Uchwała Nr 0007.59.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.58.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
Uchwała Nr 0007.57.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.56.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.55.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 czerwca 2015r
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.53.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
Uchwała Nr 0007.52.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.51.2015RADY GMINY PRZYKONAz dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
Uchwała Nr 0007.49.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
Uchwała Nr 0007.48.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.47.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015r
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR 0007.46.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
Uchwała Nr 0007.45.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.44.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała Nr 0007.43.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
UCHWAŁA NR 0007.42.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2015
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
Uchwała Nr 0007.41.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
UCHWAŁA NR 0007.40.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
Uchwała Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.38.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr Nr 0007.37.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Uchwała NR 0007.36.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr 0007.35.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Uchwała Nr 0007.34.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
Uchwała Nr 0007.33.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
Uchwała Nr 0007.32.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.31.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.30.201 5RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.29.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.28.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.27.2015RADY GMINY PRZYKONAz dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uczwała Nr 0007.26.2015RADY GMINY PRZYKONAz dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
Uchwała Nr 0007.25.2015Rady Gminy Przykonaz dnia 25 marca 2015r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
Uchwała NR 0007.24.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Uchwała NR 0007.23.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
Uchwała Nr 0007.22.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.21.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.19.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
Uchwała Nr 0007.18.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.17. 2015r. Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 0007.16.2015r. Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
Uchwała NR 0007.15.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
Uchwała Nr 0007.14.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.13.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr 0007.12.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
UCHWAŁA NR 0007.10.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036