Wyszukiwarka:

rok 2014

Uchwała Nr 0007.305.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr 0007.305.2014
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013r.  poz.885  ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale nr 0007.246. 2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie  uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej: Zarządzeniem nr 252/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2014 roku, Uchwałą nr 0007.250.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku, Uchwałą nr 0007.269.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku, Zarządzeniem nr 259/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 marca 2014 roku, Zarządzeniem nr 263/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 marca 2014 roku, Uchwałą nr 0007.275.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku, Uchwałą nr 0007.286.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku, Zarządzeniem  nr 271/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2014 roku, Uchwałą nr 0007.289.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem nr 285/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 lipca 2014 roku, Uchwałą nr 0007.297.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem nr 295/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2014 roku, Uchwała nr 0007.301.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014roku, Zarządzeniem Nr 301/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 października 2014roku wprowadza się zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej łaczną kwotę dochodów budżetu na 2014r. zwiększa się o 136.739,78zł, dochody w kwocie 28.731.871,51zł zastępuje sie kwotą 28.868.611,29zł z czego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.852.487,67zł zastępuje się kwotą 27.989.227,45zł

2) dochody majątkowe w kwocie 879.383,84zł W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

010

01095

2010

 

121.796,78

 

zlecone

750

75011

2010

 

747,00

 

zlecone

758

75801

2920

 

 

57.782,00

 

852

85212

2010

 

21.267,00

 

zlecone

852

85213

2030

 

1.000,00

 

 

852

85214

2030

 

1.994,00

 

 

852

85216

2030

 

13.954,00

 

 

852

85219

2010

 

759,00

 

zlecone

852

85295

2010

 

12.122,00

 

zlecone

854

85415

2030

 

4.989,00

 

 

852

85295

2030

 

15.500,00

 

 

854

85415

2040

 

393,00

 

 

Razem

 

 

 

194.521,78

57.782,00

 

2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok zwiększa się o 245.871,78zł, wydatki w kwocie 31.256.496,37zł, zastępuje się kwotą  31.502.368,15zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.786.219,60zł, zastępuje się kwotą   24.079.891,38zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie  7.470.276,77zł, zastępuje się kwotą  7.422.476,77zł. W załączniku nr 2 plan wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

 

552,07

 

zlecone

010

01095

4300

 

1.836,10

 

zlecone

010

01095

4430

 

119.408,61

 

zlecone

600

60016

4430

 

 

1.500,00

 

600

60017

4270

 

20.000,00

 

 

600

60017

4300

 

20.000,00

 

 

700

70005

4300

 

 

1.000,00

 

700

70005

4610

 

1.000,00

 

 

700

70005

6060

 

 

10.000,00

 

700

70095

4270

 

6.000,00

 

 

700

70095

4210

 

 

3.000,00

 

700

70095

4300

 

 

3.000,00

 

750

75011

4110

 

747,00

 

zlecone

750

75022

4210

 

2.000,00

 

 

750

75023

3020

 

 

1.700,00

 

750

75023

4010

 

 

20.000,00

 

750

75023

4040

 

 

2.000,00

 

750

75023

4110

 

 

8.000,00

 

750

75023

4120

 

 

1.000,00

 

750

75023

4240

 

 

2.700,00

 

750

75023

4300

 

30.000,00

 

 

750

75023

4360

 

 

3.000,00

 

750

75023

4370

 

 

2.000,00

 

750

75023

4280

 

 

1.000,00

 

750

75095

4010

 

35.000,00

 

 

750

75095

4110

 

4.700,00

 

 

750

75095

4120

 

600,00

 

 

750

75095

4210

 

2.500,00

 

 

750

75095

6060

 

 

64.000,00

 

751

75101

4110

 

1,00

 

zlecone

751

75101

4170

 

 

1,00

zlecone

754

75412

3030

 

 

8.000,00

 

757

75702

8110

 

 

59.000,00

 

801

80101

4210

 

49.800,00

 

 

801

80101

4230

 

 

800,00

 

801

80101

4300

 

57.782,00

 

 

801

80101

4300

 

 

57.782,00

 

801

80101

4370

 

 

1.000,00

 

801

80101

4410

 

1.640,00

 

 

801

80101

6050

60.000,00

 

 

 

801

80103

4010

 

 

4.611,76

 

801

80103

4110

 

 

39,57

 

801

80103

4120

 

 

98,67

 

801

80103

4170

 

4.750,00

 

 

801

80104

4210

 

50.000,00

 

 

801

80104

2310

 

11.650,00

 

 

801

80110

4210

 

41.000,00

 

 

801

80113

4210

 

 

3.000,00

 

852

85212

3110

 

20.630,00

 

zlecone

852

85212

4010

 

531,00

 

zlecone

852

85212

4110

 

92,00

 

zlecone

852

85212

4120

 

14,00

 

zlecone

852

85213

4130

 

1.000,00

 

 

852

85214

3110

 

1.994,00

 

 

852

85215

3110

 

300,00

 

 

852

85216

3110

 

13.954,00

 

 

852

85219

3110

 

750,00

 

zlecone

852

85219

4170

 

40,00

 

 

852

85219

4210

 

11.925,00

 

 

852

85219

4210

 

9,00

 

zlecone

852

85228

4170

 

 

10.000,00

 

852

85228

4110

 

 

1.720,00

 

852

85228

4120

 

 

245,00

 

852

85295

3110

 

11.947,00

 

zlecone

852

85295

3110

 

15.500,00

 

 

852

85295

4210

 

175,00

 

zlecone

854

85415

3240

 

4.740,00

 

 

854

85415

3240

 

 

1.640,00

 

854

85415

3260

 

642,00

 

 

900

90003

4300

 

 

4.500,00

 

900

90004

4210

 

 

1.000,00

 

900

90004

4300

 

 

2.000,00

 

900

90015

4270

 

 

30.000,00

 

900

90095

6050

 

 

50.000,00

 

921

92109

4210

 

1.800,00

 

 

921

92109

4270

 

 

18.000,00

 

921

92109

6060

16.200,00

 

 

 

 

 

Razem

76.200,00

547.009,78

377.338,00

 

3. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.2 pkt.2 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 ust.1 plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 233 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanymi załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 16 fundusz sołecki, załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 2 a  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie  2.633.756,86zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.633.756,86zł.

9. §4 a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.554.236,86zł
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Czesław Witczak

 

Do pobrania:

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 - (*.ZIP)

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/12/2014 09:32:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/12/2014 09:32:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/12/2014 09:32:31)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.3.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.1.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.314.2014 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
Uchwała Nr 0007.313.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.312.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.311.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Uchwała Nr 0007.309.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.308.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.307.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
UCHWAŁA NR 0007.304.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.303.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.300.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
UCHWAŁA Nr 0007.299.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.298.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 sierpnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.295.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.293.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.292.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.288.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.287.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 maja 2014 ROKU
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007. 285. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.283.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.282.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uchwała NR 0007.281.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
Uchwała Nr 0007.280.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.279.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
Uchwała Nr 0007.278.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.275.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr 0007.274.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 0007.272.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.270.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.268.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
Uchwała Nr 0007.265.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
Uchwała Nr 0007.264.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.263.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.262.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.261.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.260.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr 0007.258.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.257.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.256.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
Uchwała Nr 000.255.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr 0007.252.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036