Wyszukiwarka:

rok 2014

UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku

 

UCHWAŁA NR 0007.302.2014

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 18 września  2014 roku

 

w sprawie  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036

 

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale nr 0007.245.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036 zmienionej Uchwałą nr 0007.251.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku , zmienionej Uchwałą nr 0007.270.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku,
zmienionej Uchwałą nr 0007.276.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku,
zmienionej Uchwałą nr 0007.287.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku.
zmienionej Uchwałą nr 0007.290.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku.
zmienionej Uchwałą nr 0007.298.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014roku

wprowadza się zmiany :

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2036

obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2014:

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28.670.829,96 zł , zastępuje się kwotą  28.692.263,49zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące 27.794.324,79 zł  , zastępuje się kwotą 27.812.879,65zł

3) w  kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.028.928,51 zł , zastępuje się kwotą  2.047.483,37zł

4) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 876.505,17 zastępuje się kwotą 879.383,84zł

5) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 32.008.215,67 zł , zastępuje się kwotą 31.216.888,35 zł

6) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 23.681.941,16zł, zastępuje się kwotą 23.746.611,58 zł,

7) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 8.326.274,51złzł zastępuje się kwotą  7.470.276,77zł

8) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę - 3.337.385,71zł, zastepuje sie kwotą - 2.524.624,86 zł

9) w  kolumnie 4 przychody budżetu  kwotę 4.257.865,71zł, zastępuje się kwotą 3.445.104,86 zł

10) w  kolumnie 4.2 wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy kwotę 4.257.865,71 zł, zastępuje się kwotą 3.445.104,86 zł

11) w  kolumnie 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę 3.337.385,71 zł, zastępuje sie kwotą 2.524.624,86 zł

12) w  kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 4.112 383,63 zł , zastępuje się kwotą 4.066.268,07 zł,

13) w  kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki  kwotę 8  370 249,34 z zł zastępuje się kwotą 7.511.372,93 zł

14) w  kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę  110.231 528,98 zł, zastępuje się kwotą 10.238 428,98 zł,

15) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę  2.637 140,32 zł, zastepuje się kwotą 2.662.140,32zł

16) w kolumnie 11.3 wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 266 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę 1.777.838,98zł zastępuje się kwotą 2.277.838,98zł

17) w kolumnie 11.3.2 wydatki majątkowe kwotę 883.000,00zł zastępuje się kwotą 1.383.000,00zł

18) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 10.000,00zł zastępuje się kwotą 79.100,00zł  

19) w  kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę  7 212 969,51zł zastępuje się kwotą 6.303.271,77 zł

20) w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 1.071.305,00zł zastępuje się kwotą 1.053.805,00zł

21) w kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy kwotę 180.336,10zł zastępuje się kwotą 632.745,67zł

22)w kolumnie 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy kwotę 136.308,00zł zastępuje się kwotą 475.615,17zł

23) w kolumnie 12.4.2 wydatki majatkowe na realizację programu lub zadania wynikajace wyłacznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy kwotę 136.308,00zł zastępuje się kwotą 475.615,17zł

w wierszu roku 2015:

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28.001.350,00 zł , zastępuje się kwotą 29.239.225,00zł

2) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 250.000,00 zł , zastępuje się kwotą 1.487.875,00zł

3) w  kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 1.237.875,00zł 

4) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 27.080.870,00zł , zastępuje się kwotą 28.318.745,00zł

5) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 22.922.800,00zł, zastępuje się kwotą 22.260.675,00 zł,

6) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4.158.070,00zł zastępuje się kwotą  6.058.070,00zł

7) w  kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 4.828.550,00zł , zastępuje się kwotą 5.490.675,00zł,

8) w  kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki  kwotę 4.828.550,00 z zł zastępuje się kwotą 5.490.675,00zł

9) w kolumnie 11.3 wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 266 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę 1.194.448,00zł zastępuje się kwotą 3.094.448,00zł

10) w kolumnie 11.3.2 wydatki majątkowe kwotę 800.000,00zł zastępuje się kwotą 2.700.000,00zł

11) w  kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę  1.860.250,00zł zastępuje się kwotą 3.760.250,00 zł

12) w kolumnie 12.2 dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 1.237.875,00zł

13) w kolumnie 12.2.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje sie kwotą 1.237.875,00zł

14) w kolumnie 12.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłacznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  kwotę 0,00zł zastępuje sie kwotą 1.237.875,00zł

15) w kolumnie 12.4 wydatki majatkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 976.216,61zł

16)w kolumnie 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 732.162,46zł

23) w kolumnie 12.4.2 wydatki majatkowe na realizację programu lub zadania wynikajace wyłacznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 732.162,46zł

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2036,  określone jest odpowiednio w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:
w wierszu wydatki na przedsięwzięcia ogółem:
w kolumnie łączne nakłady finansowe  kwotę 4.853.709,200 zł zastępuje się kwotą 7.253.709,20 zł 

w kolumnie Limit 2014 kwotę 1.777.838,98 zł zastępuje się kwotą 2.277.838,98zł

w kolumnie Limit 2015 kwotę 1.194.448,00 zł, zastepuje się kwotą  3.094.448,00zł

w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.240.320,50zł zastępuje się kwotą 4.640.320,50zł

-w wierszu wydatki majątkowe 

w kolumnie łączne nakłady finansowe  kwotę 3.086.000,00 zł , zastępuje się kwotą 5.486.000,00zł

w kolumnie Limit 2014 kwotę 883.000,00 zł zastępuje się kwotą  1.383.000,00 zł,

w kolumnie Limit 2015 kwotę 800.000,00 zł, zastępuje się kwotą  2.700.000,00 zł,

w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 1.597.000,00zł zastępuje się kwotą 3.997.000,00zł

- w wierszu Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 619.270,50 zł, zastępuje się kwotą 3.019.270,50zł  

w kolumnie Limit 2014 kwotę  286.508,28zł, zastępuje się kwotą 786.508,28zł

w kolumnie Limit 2015 kwotę  129.100,00zł, zastępuje się kwotą 2.029.100,00zł

w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 131.280,50zł zastępuje się kwotą 2.531.280,50zł

- w wierszu wydatki majatkowe

w kolumnie łączne nakłady finansowe  kwotę 0,00 zł , zastępuje się kwotą 2.400.000,00zł

w kolumnie Limit 2014 kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą  500.000,00 zł,

w kolumnie Limit 2015 kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą  1.900.000,00 zł,

w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 2.400.000,00zł

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF,  określone jest odpowiednio w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 § 3.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czesław Witczak

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1- *.pdf

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (30/09/2014 10:53:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (30/09/2014 10:53:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (30/09/2014 10:53:21)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.3.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.1.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.314.2014 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
Uchwała Nr 0007.313.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.312.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.311.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Uchwała Nr 0007.309.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.308.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.307.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
UCHWAŁA NR 0007.304.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.303.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.300.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
UCHWAŁA Nr 0007.299.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.298.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 sierpnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.295.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.293.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.292.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.288.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.287.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 maja 2014 ROKU
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007. 285. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.283.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.282.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uchwała NR 0007.281.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
Uchwała Nr 0007.280.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.279.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
Uchwała Nr 0007.278.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.275.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr 0007.274.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 0007.272.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.270.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.268.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
Uchwała Nr 0007.265.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
Uchwała Nr 0007.264.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.263.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.262.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.261.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.260.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr 0007.258.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.257.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.256.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
Uchwała Nr 000.255.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr 0007.252.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036