Wyszukiwarka:

rok 2014

Uchwała Nr 0007.286.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.

Uchwała Nr 0007.286.2014
Rady Gminy Przykona

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) oraz art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r  poz.885  ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale nr 0007.246. 2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie  uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej: Zarządzeniem nr 252/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2014 roku, Uchwałą nr 0007.250.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku, Uchwałą nr 0007.269.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku, Zarządzeniem nr 259/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 marca 2014 roku, Zarządzeniem nr 263/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 marca 2014 roku, Uchwałą nr 0007.275.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku, wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok zwiększa się o 7.602,00 zł, dochody w kwocie 28.632.956,96 zł zastępuje się kwotą 28.640.558,96 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.756.451,79 zł, zastępuje się kwotą 27.764.053,79 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie  876.505,17 zł, W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Dodaje się

 Zwiększa się

 Zmniejsza się

  

 751

 75113

 2010

 7.602,00

  

  

 zlecone

  

 Razem:

  

 7.602,00

  

  

  

2. W § 1 ust.2  pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok  zwiększa się o 145.876,32zł, wydatki w kwocie  30.311.383,35 zł, zastępuje się  kwotą  30.457.259,67 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.373.260,92 zł, zastępuje się kwotą  23.410.985,16zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.938.122,43zł, zastępuje się kwotą 7.046.274,51 zł W załączniku nr 2 plan wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Dodaje się

 Zwiększa się

 Zmniejsza się

  

 600

 60016

 6050

  

 60.000,00

  

  

 700

 70005

 4390

  

 5.000,00

  

  

 750

 75023

 4210

  

 541,20

  

  

 750

 75023

 4300

  

 3.381,04

  

  

 750

 75023

 6050

 40.000,00

  

  

  

 750

 75023

 6060

 8.152,08

  

  

  

 751

 75113

 3030

 3.940,00

  

  

 Zlecone

 751

 75113

 4110

 292,34

  

  

 Zlecone

 751

 75113

 4120

 24,32

  

  

 Zlecone

 751

 75113

 4170

 1.973,34

  

  

 Zlecone

 751

 75113

 4210

 1.022,00

  

  

 Zlecone

 751

 75113

 4410

 350,00

  

  

 Zlecone

 801

 80101

 4040

  

  

 2.259,00

  

 801

 80101

 4111

 700,00

  

  

  

 801

 80101

 4121

 100,00

  

  

  

 801

 80101

 4170

  

 1.000,00

  

  

 801

 80101

 4171

 6.000,00

  

  

  

 801

 80101

 4210

  

 20.000,00

  

  

 801

 80101

 4211

  

 1.000,00

  

  

 801

 80101

 4241

  

 1.205,08

  

  

 801

 80101

 4300

  

 1.160,00

  

  

 801

 80101

 4301

  

  

 4.101,26

  

 801

 80101

 4410

  

 1.500,00

  

  

 801

 80101

 4421

  

  

 4.903,82

  

 801

 80101

 4480

  

 3,00

  

  

 801

 80103

 4040

  

  

 1.404,00

  

 801

 80104

 2310

  

 1.200,00

  

  

 801

 80110

 4301

  

  

 8.835,73

  

 801

 80110

 4421

  

 8.835,73

  

  

 801

 80114

 3020

  

 200,00

  

  

 801

 80114

 4040

  

  

 3.350,00

  

 801

 80114

 4270

  

 2.150,00

  

  

 801

 80114

 4700

  

 1.000,00

  

  

  

  

 Razem:

 62.554,08

 108.176,05

 24.853,81

  

4. W § 2 ust.2 pkt.1uchwały budżetowej  wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 2 a  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 1.816.700,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  1.816.700,71 zł.

7. §4 a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.737.180,71 zł.
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 4 „Zestawienie  planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy dla jednostek finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok"  do Uchwały nr 0007.275.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku  zapisano :

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6230 406.000,00 zł

- w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 538.000,00 zł a winno być:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6230 360.000,00 zł

- w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 584.000,00 zł

9. W § 6 uchwały budżetowej zestawienie planowanych dotacji stanowiące załącznik nr 6 do uchwały budżetwej, otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Witczak

  Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4  - *.ZIP- 6MB

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (30/05/2014 10:43:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (30/05/2014 10:44:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (30/05/2014 10:44:39)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.3.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.1.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.314.2014 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
Uchwała Nr 0007.313.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.312.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.311.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Uchwała Nr 0007.309.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.308.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.307.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
UCHWAŁA NR 0007.304.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.303.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.300.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
UCHWAŁA Nr 0007.299.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.298.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 sierpnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.295.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.293.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.292.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.288.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.287.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 maja 2014 ROKU
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007. 285. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.283.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.282.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uchwała NR 0007.281.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
Uchwała Nr 0007.280.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.279.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
Uchwała Nr 0007.278.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.275.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr 0007.274.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 0007.272.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.270.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.268.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
Uchwała Nr 0007.265.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
Uchwała Nr 0007.264.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.263.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.262.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.261.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.260.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr 0007.258.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.257.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.256.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
Uchwała Nr 000.255.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr 0007.252.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036