Wyszukiwarka:

rok 2014

UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.276.2014
RADY GMINY PRZYKONA
Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU

W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale nr 0007.245.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036 zmienionej Uchwałą nr 0007.251.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku , zmienionej Uchwałą nr 0007.270.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
wprowadza się zmiany :
1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2036 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:
w wierszu roku 2014:

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28.266.063,17 zł , zastępuje się kwotą 28.632.956,96 zł

2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące 27.500.558,00 zł , zastępuje się kwotą 27.756.451,79 zł

3) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.736.228,00 zł , zastępuje się kwotą 1.992.055,51 zł

4) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe , w tym 765.505,17 zł , zastępuje się kwotą 876.505,17 zł

5) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 165.505,17 zł , zastępuje sie kwotą 276.505,17 zł

6) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 29.754.749,56 zł , zastępuje się kwotą 30.311.383,35 zł

7) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 22.937.627,13 zł , zastępuje się kwotą 23.373.260,92 zł,

8) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 6.817.122,43 zł zastępuje się kwotą 6.938.122,43 zł

9) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę - 1.488.686,39 zł, zastepuje sie kwotą - 1.678.426,39 zł

10 ) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 2.409.166,39 zł, zastępuje się kwotą  2.598.906,39 zł

11) w kolumnie 4.2 wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy kwotę 2.409.166,39 zł, zastępuje się kwotą 2.598.906,39 zł

12) w kolumnie 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę 1.488.686,39 zł , zastępuje sie kwotą 1.678.426,39 zł

13) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 4.562.930,87 zł , zastępuje się kwotą 4.383.190,87 zł,

14) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki kwotę 6.972.097,26 zł zastępuje się kwotą 6.982.097,26 zł

15) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.216.532,14 zł , zastępuje się kwotą 10.204.426,98 zł

16) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 1.776.586,55 zł ,

 

17) w kolumnie 11.3.1z tego bieżące kwotę 893.586,55 zł , zastępuje się kwotą 894.838,98 zł

18) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane wprowadza się kwotę 10.000,00 zł

19) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 5.713.817,43 zł zastępuje się kwotą 5.824.817,43 zł

20) w kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których nmowa ... kwotę 262.280,00 zł , zastępuje się kwotą 290.392,43 zł

21) w kolumnie12.1.1 w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy kwotę 222.876,80 zł , zastępuje się kwotą 249.736,80 zł

22) w kolumnie 12.1.1.1 w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów kwotę 220.337,00 zł , zastępuje się kwotą 222.876,80 zł

23) w kolumnie 12.2 dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których nmowa ... kwotę 165.505,17 zł , zastępuje się kwotą 190.505,17 zł

24) w kolumnie 12.2.1. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy kwotę  165.505,17 zł , zastępuje się kwotą 190.505,17 zł

25)w kolumnie 12.2.1.1 w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów kwotę 165.505,17 zł , zastępuje się kwotą 190.505,17 zł

26) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których nmowa ... kwotę 366.156,47 zł , zastępuje się kwotą 399.008,90 zł

27) w kolumnie 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy kwotę 322.632,77 zł , zastępuje się kwotą 349.492,77 zł

28) w kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na realizację programu , projektu lub zadania finansowane wynikające wyłącznie z zawartych umów kwotę 358.975,97 zł , zastępuje się kwotą 322.632,77 zł ( w Uchwale nr 0007.270.2014 z dnia 27 lutego 2014 roku wpisano kwotę 358.975,97 zł , a winno być 322.632,77 zł ) .

29) w kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowe z udziałem środków , o których mowa ... kwotę 123.676,10 zł , zastepuje sie kwotą 180.336,10 zł,

30) w kolumnie 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt ustawy kwotę 111.308,00 zł , zastępuje się kwotą 136.308,00 zł

31 ) w kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizacje programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów kwotę 116.753,00 zł , zastepuje sie kwotą 136.308,00 zł,

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2036, określone jest odpowiednio w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

w kolumnie limit 2014 rok

1) w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia -ogółem kwotę 1.776.586,55 zł , zastępuje się kwotą 1.777.838,98 zł

2) w wierszu 1.a wydatki bieżace kwotę 893.586,55 zł , zastępuje się kwotą 894.838,98 zł

4) w wierszu 1.1 wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z późn.zm.)
z tego : kwotę 285.255,85 zł , zastępuje się kwotą 286.508,28 zł

5) w wierszu 1.1.1 wydatki bieżące kwotę 285.255,85 zł , zastępuje się kwotą 286.508,28 zł

6) w wierszu 1.1.1.1 Program rozwojowy "Konopnicka szkołą równych szans" kwotę 278.075,35 zł , zastępuje się kwotą 279.327,78 zł

4.Jednolite brzmienie Załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, określone jest odpowiednio w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Witczak

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (23/05/2014 14:07:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (23/05/2014 14:07:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (23/05/2014 14:14:49)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.3.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.1.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.314.2014 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
Uchwała Nr 0007.313.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.312.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.311.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Uchwała Nr 0007.309.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.308.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.307.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
UCHWAŁA NR 0007.304.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.303.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.300.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
UCHWAŁA Nr 0007.299.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.298.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 sierpnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.295.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.293.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.292.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.288.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.287.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 maja 2014 ROKU
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007. 285. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.283.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.282.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uchwała NR 0007.281.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
Uchwała Nr 0007.280.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.279.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
Uchwała Nr 0007.278.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.275.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr 0007.274.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 0007.272.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.270.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.268.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
Uchwała Nr 0007.265.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
Uchwała Nr 0007.264.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.263.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.262.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.261.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.260.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr 0007.258.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.257.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.256.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
Uchwała Nr 000.255.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr 0007.252.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036