Wyszukiwarka:

rok 2014

UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 0007.277.2014
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 16 kwietnia 2014 r.


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Przykona wprowadza się zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej uchwale.


§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) przedsiębiorcy- rozumie się przez to podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
2) przedsiębiorcy podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy- rozumie się przez to przedsiębiorcę który:
- nigdy wcześniej nie figurował w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy organ ewidencyjny oraz nie jest następcą prawnym poprzedniego podmiotu gospodarczego lub,
- figuruje w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy organ ewidencyjny lecz miejsce wykonywania działalności gospodarczej nie obejmowało terenu Gminy Przykona,
3) nowowybudowane, nowonabyte oraz nowozaadaptowane budynki i budowle- rozumie się przez to budynki, budowle wybudowane lub oddane do użytkowania, nabyte oraz zaadaptowane po 1 stycznia 2014r.,
4) tereny aktywizacji gospodarczej (TAG) – określenie z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona oznaczające tereny przeznaczone pod zabudowę związaną z działalnością gospodarczą nieuciążliwą.


§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenach specjalnej strefy ekonomicznej lub terenach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod aktywizację gospodarczą (TAG), pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu.
2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 przysługuje na okres 3 lat poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą, a w przypadku nowowybudowanego budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zgodnie z art.6 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 4. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowowybudowane, nowonabyte oraz nowozaadaptowane budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Przykona pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu.
2. Zwolnienie wymienione w ust.1 przysługuje na okres 2 lat począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nowonabyte lub nowozaadaptowane budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zostały związane z prowadzeniem działalność gospodarczą, a w przypadku nowowybudowanego budynku lub jego części, albo budowli lub jej części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zgodnie z art.6 ust 2 ustawy z dna 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 5. 1. Kwota zwolnień wymienionych w § 3 i 4 nie może przekroczyć wymiaru pełnego należnego Gminie podatku od nieruchomości.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wymienione w § 3 i 4 nie dotyczy gruntów, budynków lub ich części i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli były przedmiotem zwolnień w ramach pomocy de minimis na podstawie Uchwał Rady Gminy Przykona.
3. Zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może uzyskać przedsiębiorca, który posiada zaległe zobowiązania finansowe wobec Gminy Przykona.
4. Warunkiem skorzystania ze zwolnień przysługujących na podstawie § 3 i 4 niniejszej uchwały jest złożenie przez przedsiębiorcę w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia uprawnień do skorzystania ze zwolnienia następujących dokumentów:
1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3) w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
4) oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat po zakończeniu zwolnienia,
5) innych niezbędnych do określenia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 6. 1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji ( UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 352 z 24.12.2013).
2. Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego towarów kwoty 100 000 euro.

§ 7. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 3 i 4 zobowiązany jest do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego informacji dotyczących:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego, w ciągu 14 dni o utracie warunków do zwolnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały. Przedsiębiorca ten traci prawo do zwolnienia od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
3. Przedsiębiorca, który nie wykona określonego w § 3 ust.1 i § 4 ust.1 obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku za okres korzystania ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek dla zaległości podatkowych.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r. z możliwością jej stosowania w 6 miesiecznym okresie przejściowym od daty jej wygaśnięcia.
2. Do spraw wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przewodniczący Rady Gminy
 
Czesław Witczak

 

Do pobrania:

Uchwała Nr 10/537/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 roku stwierdzająca nieważność poztanowień § 5 ust. 4 pkt 5 Uchwały  NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (23/05/2014 13:36:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (23/05/2014 13:36:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (27/05/2014 11:04:20)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.3.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.1.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.314.2014 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
Uchwała Nr 0007.313.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.312.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.311.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Uchwała Nr 0007.309.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.308.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.307.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
UCHWAŁA NR 0007.304.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.303.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.300.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
UCHWAŁA Nr 0007.299.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.298.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 sierpnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.295.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.293.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.292.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.288.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.287.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 maja 2014 ROKU
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007. 285. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.283.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.282.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uchwała NR 0007.281.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
Uchwała Nr 0007.280.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.279.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
Uchwała Nr 0007.278.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.275.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr 0007.274.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 0007.272.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.270.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.268.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
Uchwała Nr 0007.265.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
Uchwała Nr 0007.264.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.263.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.262.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.261.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.260.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr 0007.258.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.257.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.256.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
Uchwała Nr 000.255.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr 0007.252.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036