Wyszukiwarka:

rok 2014

Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 0007.271.2014
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku uchwala się, co następuje:

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

§ 1.  Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez:

1. wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 2 pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków  lub zbiornik bezodpływowy;

3. oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;

4. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie:

5. usuwanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

6. niezwłoczne oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości;

7. utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;

8. selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.

§ 2.  Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury,

2) metalu,

3) tworzyw sztucznych,

4) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,

5) opakowań wielomateriałowych;

2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych i ogrodowych.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.

4. W sytuacji, gdy odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania muszą być załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy;

§ 3.  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

2. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone na place zabaw i gier dla dzieci oraz obiekty uprawiania sportu;

3. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych;

4. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;

5. spalania w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte pojemniki metalowe lub plastikowe, spełniające wymagania techniczne i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów, przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 1, musi zapewniać zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w jaki właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość wynosi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób - pojemnik o pojemności 240 l.

4. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek rekreacyjnych i domków letniskowych, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej - 2l na każdego pracownika

2) dla szkół, przedszkoli - 2 l na każdego ucznia i pracownika

3) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, nie mniej niż 1 pojemnik 120l

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, nie mniej niż 1 pojemnik 120l

5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 1 pojemnik 120l

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników

7) dla hoteli, pensjonatów - 20l na jedno łóżko

8) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych - 40l na mieszkańca, nie mniej niż 1 pojemnik 120 l

9) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych - nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na działkę

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co najmniej jednego pojemnika 120 l.

§ 5. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1. Pojemność worków musi zapewnić zgromadzenie wszystkich wyselekcjonowanych frakcji odpadów.

2. Szkło i opakowania szklane należy zbierać do worka koloru białego.

2. papier i tekturę należy zbierać do worka koloru niebieskiego

3. odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru żółtego

4. worki do selektywnej zbiórki powinny być oznaczone opisowo i znakiem graficznym

§ 6. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych mają minimalną pojemność 110 l i kolory przypisane do rodzaju odpadów:

1) zielony      - opakowania szklane kolorowe,

2) biały          - opakowania szklane bezbarwne,

3) niebieski   - papier i tektura,

4) żółty lub siatka     - opakowania z tworzyw sztucznych

2. Odpady komunalne powstające w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe) należy gromadzić w koszach ulicznych, o minimalnej pojemności 10 l.

§ 7. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm);

2. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem;

3. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

§ 8. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości, oraz okresowo dokonywać ich dezynfekcji;

2. Pojemnik powinien być sprawny technicznie.

3. W miejscach gromadzenia odpadów należy utrzymywać porządek.

§ 9. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2. zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach i koszach na odpady,

3. do pojemników i worków na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:

1) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

2) kalki technicznej,

4. do pojemników i worków na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych;

5. do pojemników i worków na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

3) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3. Nieczystości ciekłe, gromadzone w odpowiedniej wielkości zbiornikach bezodpływowych, muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych;

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. odpady zmieszane odbierane z terenu nieruchomości - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i ogrodowe mogą być zagospodarowane we własnym zakresie (np. kompostownik) lub dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

3. zbierane selektywnie na terenie nieruchomości

1) szkło białe i kolorowe - odbierane nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) papier i tektura - odbierane nie rzadziej niż raz na kwartał;

3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - odbierane raz w miesiącu

4. opróżnianie koszy ulicznych, przystanków następuje po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż  dwa razy w miesiącu,

5. opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje po zapełnieniu pojemników, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym,:

1) biodegradowalne, w tym odpady zielone i ogrodowe,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane lekarstwa,

11) odpady budowlano-remontowe, z niewielkich remontów prowadzonych samodzielnie,

12) odzież i tekstylia,

13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12.  Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postepowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

§ 13.  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Przykona.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zgodnie z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz terenów rekreacyjnych i letniskowych;

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na:

1) terenie osiedla domków jednorodzinnych w Przykonie oraz ul. Nowa w Przykonie

2) terenie osiedla  domków jednorodzinnych w Psarach, z wyłączeniem ul.  Zielonej w Psarach

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przykona zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku w okresie od 1 marca do 31 marca oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014r.

§ 19. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 0007.213.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona.

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Witczak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (21/03/2014 09:41:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (21/03/2014 09:41:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (21/03/2014 09:41:20)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.3.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.1.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.314.2014 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
Uchwała Nr 0007.313.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.312.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.311.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Uchwała Nr 0007.309.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.308.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.307.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
UCHWAŁA NR 0007.304.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.303.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.300.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
UCHWAŁA Nr 0007.299.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.298.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 sierpnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.295.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.293.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.292.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.288.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.287.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 maja 2014 ROKU
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007. 285. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.283.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.282.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uchwała NR 0007.281.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
Uchwała Nr 0007.280.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.279.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
Uchwała Nr 0007.278.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.275.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr 0007.274.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 0007.272.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.270.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.268.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
Uchwała Nr 0007.265.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
Uchwała Nr 0007.264.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.263.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.262.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.261.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.260.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr 0007.258.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.257.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.256.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
Uchwała Nr 000.255.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr 0007.252.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036