Wyszukiwarka:

rok 2014

UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku

   

UCHWAŁA NR 0007.251.2014

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 05 lutego 2014 roku

 

W sprawie ; zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036

 

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale nr 0007.245.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036 wprowadza się zmiany :

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2036 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w kolumnie roku 2014:

1) w wierszu 1 dochody ogółem kwotę 28.083.085,17 zł , zastępuje się kwotą 28.266.063,17 zł

2) w wierszu 1.1 dochody bieżące kwotę 27.317.580,00 zł , zastępuje się kwotą 27.500.558,00 zł

3) w wierszu 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 15.428.501,00 zł zastępuje się kwotą 15.430.841,00 zł

4)w wierszu 1.1.3.1 z podatku od nieruchomosci kwotę 11.430.522,00 zł zastępuje sie kwotą 11.432.862,00 zł

5) w wierszu 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 1.731.939,00 zł , zastępuje się kwotą 1.736.228,00 zł

6) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę 27.162.605,17 zł , zastępuje się kwotą 27.429.616,74 zł

7) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę 22.581.255,56 zł , zastępuje się kwotą 22.768.127,13 zł,

8) w wierszu wydatki majątkowe kwotę 4.581.349,61 zł zastępuje się kwotą 4.661.489,61 zł

9) w wierszu 3 wynik budżetu kwotę 920.480,00 zł, zastepuje sie kwotą 836.446,43 zł

10) w wierszu 4 przychody budżetu wprowadza sie  kwotę  84.033,57 zł,

11) w wierszu 4.2 wolnme środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy wprowadza sie kwotę 84.033,57 zł,

12) w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 4.736.324,44 zł , zastępuje się kwotą 4.732.430,87 zł,

13) w wierszu 8.2 różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną .... kwotę 4.736.324,44 zł zastępuje się kwotą 4.816.464,44 zł

14) w wierszu 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: kwotę 920.480,00 zł, zastepuje sie kwotą 836.446,43 zł

15) w wierszu 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwotę 920.480,00 zł, zastępuje sie kwotą 836.446,43 zł,

16) w wierszu 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.198.886,00 zł ,  zastępuje się kwotą 10.201.519,14 zł

17) w wierszu 11.2 wydatki zawiazane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  kwotę 2.550.584,00 zł zastępuje się kwotą 2.584.766,00 zł

18) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy  kwotę 1.627.724,20 zł zastepuje sie kwotą 1.776.586,55 zł

19) w wierszu 11.3.1 bieżące kwotę 816.724,20 zł zastepuje się kwotą 893.586,55 zł

20) w wierszu 11.3.2 majątkow kwotę 811.000,00 zł zastepuje się kwotą 883.000,00 zł

21) w wierszu 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 3.510.044,61 zł zastępuje się kwotą 3.590.184,61 zł

22) w wierszu 12.3 wydatki bieżace na programy , projekty lub zadania finansowe z udziałem środków , o których mowa ... kwotę 282.122,90 zł , zastepuje sie kwotą 366.156,47 zł,

23) w wierszu 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt ustawy kwotę238.599,20 zł , zastępuje się kwotą 322.632,77 zł

24) w wierszu 12.3.2 wydatki bieżace na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów kwotę 274.942,40 zł , zastępuje się kwotą 358.975,97 zł.

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2036,  określone jest odpowiednio w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

w wierszu wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

w kolumnie łączne nakładyfinansowe

1) w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem kwotę 4.853.709,00 zł zastępuje się kwotą 4.853.709,20 zł

2) w wierszu 1.3 wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe kwote 4.234.438,50 zł zastępuje się kwotą 4.234.438,70 zł

3) w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące kwotę 1.148.438,50 zł zastępuje się kwotą 1.148.438,70 zł

4)  w wierszu 1.3.1.3 sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona kwotę 49.138,50 zł zastępuje się kwotą 49.138,70 zł

w kolumnie limit 2014 rok

1) w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia -ogółem kwotę 1.627.724,20 zł , zastępuje się kwotą 1.776.586,55 zł

2) w wierszu 1.a wydatki bieżace kwotę 816.724,20 zł , zastępuje się kwotą 893.586,55 zł

3) w wierszu 1.b wydatki majątkowe kwotę 811.000,00 zł zastępuje się kwotą 883.000,00 zł

4) w wierszu 1.1 wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z późn.zm.) z tego :  kwotę 266.400,50 zł , zastępuje się kwotą 285.255,85 zł

5) w wierszu 1.1.1 wydatki bieżące kwotę 266.400,50 zł , zastępuje się kwotą 285.255,85 zł

6) w wierszu 1.1.1.1 Program rozwojowy "Konopnicka szkołą równych szans"  kwotę 259.220,00 zł , zastępuje się kwotą 278.075,35 zł

7) w wierszu 1.3 wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ) kwotę 1.361.323,70 zł zastępuje się kwotą 1.491.330,70 zł

8) w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące kwotę 550.323,70 zł zastępuje się kwotą 608.330,70 zł

9) w 1.3.2 wydatki majątkowe kwotę 811.000,00 zł zastępuje sie kwotą 883.000,00 zł

10) w wierszu 1.3.1.3 sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona kwotę 9.827,70 zł zastępuje się kwotą 49.138,70 zł

11)w wierszu 1.3.1.4 sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa , Zimotki , Psary , Gajówka i Jeziorko kwotę 18.696,00 zł zastępuje się kwotą 37.392,00 zł 

12) w wierszu 1.3.2.2. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o pomieszczenia sanitarne - Świetlica wiejska w Radyczynach kwotę 14.000,00 zł zastępuje się kwotą 86.000,00 zł

4.Jednolite  brzmienie Załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, określone jest odpowiednio w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 § 3.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Witczak

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - PDF

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (20/03/2014 12:03:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (21/03/2014 08:33:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (21/03/2014 08:35:21)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.3.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.1.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.314.2014 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
Uchwała Nr 0007.313.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.312.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.311.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Uchwała Nr 0007.309.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.308.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.307.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
UCHWAŁA NR 0007.304.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.303.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.300.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
UCHWAŁA Nr 0007.299.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.298.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 sierpnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.295.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.293.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.292.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.288.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.287.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 maja 2014 ROKU
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007. 285. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.283.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.282.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uchwała NR 0007.281.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
Uchwała Nr 0007.280.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.279.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
Uchwała Nr 0007.278.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.275.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr 0007.274.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 0007.272.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.270.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.268.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
Uchwała Nr 0007.265.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
Uchwała Nr 0007.264.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.263.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.262.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.261.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.260.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr 0007.258.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.257.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.256.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
Uchwała Nr 000.255.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr 0007.252.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036