Wyszukiwarka:

rok 2014

Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 0007.266.2014
Rady Gminy Przykona

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Przykona  uchwala : 

  ''Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na 2014 rok.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona, zwanym dalej „Programem", są objęte zwierzęta bezdomne przebywające w granicach administracyjnych Gminy.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856)

2. właścicielu- należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy, posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3. schronisku- należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt przy ul Granicznej 1 w Turku prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku.

§ 3. Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1. Schronisko dla Zwierząt , poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

2. Urząd Gminy Przykona, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących,

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 4. Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Przykona umieszczane są w schronisku gdzie mają zapewnione właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwą opiekę  weterynaryjną.  Gmina zadanie to realizuje poprzez podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1) wyłapywanie wolno żyjących kotów przez pracowników schroniska,

2) w przypadku pojawienia się większej ilości kotów oraz trudnych warunków atmosferycznych w szczególności w okresie zimowym może nastąpić dokarmianie. Karmę na ten cel  zabezpieczy Gmina.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 6. 1.        Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2.   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy w ramach zawartej umowy przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.

4.   Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.

§ 7. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt przeprowadzane będą zabiegi  sterylizacji i kastracji, które  dokonywane  będą w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko. Dotyczyć będą tylko zwierząt bezdomnych umieszczonych w schronisku.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący  schronisko w ramach podpisanej umowy przez Gminę.

2. Gmina może również  prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez  zachęcanie mieszkańców Gminy do zaopiekowania się bezdomnym  psem lub kotem

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.

§ 9. 1. Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. ,

2. Zabiegi  usypiania   ślepych miotów   dokonywane  będą w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko. Dotyczą tylko zwierząt bezdomnych umieszczonych w schronisku.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 10. 1. Gmina wskaże gospodarstwo rolne gdy zaistnieje  konieczność zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich tzn. takich, które mogą zostać odebrane właścicielowi podczas interwencji  lub są bezdomne.

2. Gospodarstwo rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o których mowa w  ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) . 

3. Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku.

4. Decyzja o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej odbywać się będzie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, które  udowodni konieczność odebrania zwierząt właścicielowi.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych Gmina realizować będzie na podstawie zawartej umowy i wystawianych  co miesiąc faktur, na świadczenie usług weterynaryjnych z Zakładem Leczniczym dla Zwierząt obejmującym teren Gminy - VET- LAB Brudzew ul. Turkowska 58 C z siedzibą w Brudzewie.

Rozdział 10.
Finansowanie  Programu

§ 12. 1. Środki finansowe  na realizację niżej wymienionych zadań  wynikających z Programu  zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Przykona.

1) Na dokarmianie kotów wolno żyjących  tj: zakup karmy  -    500,00 zł

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   -  2.000,00 zł - podpisanie umowy z lecznicą zwierząt.

3) W zakresie zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt, leczenie oraz utrzymywanie zwierząt- 2.500,00 zł. W przypadku znalezienia właściciela tych zwierząt koszty będą pokrywane z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela.

4) Pozostałe postanowienia programu są finansowane w ramach zawartej umowy przez Gminę Przykona z podmiotem prowadzącym schronisko tj: Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4, na podstawie  wystawianych  co miesiąc faktur przez w/w przedsiębiorstwo.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Witczak
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (14/03/2014 09:00:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (14/03/2014 09:00:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (14/03/2014 09:00:36)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.3.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.1.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.314.2014 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
Uchwała Nr 0007.313.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.312.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.311.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Uchwała Nr 0007.309.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.308.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.307.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
UCHWAŁA NR 0007.304.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.303.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.300.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
UCHWAŁA Nr 0007.299.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.298.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 sierpnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.295.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.293.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.292.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.288.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.287.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 maja 2014 ROKU
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007. 285. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.283.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.282.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uchwała NR 0007.281.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
Uchwała Nr 0007.280.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.279.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
Uchwała Nr 0007.278.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.275.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr 0007.274.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 0007.272.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.270.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.268.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
Uchwała Nr 0007.265.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
Uchwała Nr 0007.264.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.263.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.262.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.261.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.260.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr 0007.258.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.257.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.256.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
Uchwała Nr 000.255.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr 0007.252.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036