Wyszukiwarka:

rok 2014

Uchwała Nr 0007.250.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 0007.250.2014
Rady Gminy Przykona

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 ) oraz art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.885  ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.246. 2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie  uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej: Zarządzeniem nr 252/ 2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2014 roku, wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok zwiększa się o 179.427,00 zł, dochody w kwocie 28.086.636,17 zł  , zastępuje się kwotą 28.266.063,17zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie  27.321.131,00 zł, zastępuje się kwotą   zł 27.500.558,00zł

2) dochody majątkowe w kwocie  765.505,17 zł.


W załączniku Nr 1 plan dochodów  budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

758

75814

0970

173.349,00

 

 

 

852

85212

2910

2.000,00

 

 

 

852

85215

2010

738,00

 

 

zlecone

756

75615

0310

 

2.340,00

 

 

852

85212

0920

 

1.000,00

 

 

 

 

Razem:

176.087,00

3.340,00

 

 

2. W § 1 ust.2 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok zwiększa się o 263.460,57zł, wydatki w kwocie 27.166.156,17 zł, zastępuje się kwotą  27.429.616,74 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22.584.806,56 zł, zastępuje się kwotą  22.768.127,13 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.581.349,61zł, zastępuje się kwotą  4.661.489,61zł.

W załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu wprowadza się następujące  zmiany :

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

010

01010

6050

 

140,00

 

 

010

01095

4300

2.000,00

 

 

 

600

60017

6050

 

8.000,00

 

 

700

70005

4480

 

2.340,00

 

 

710

71004

4300

 

58.007,00

 

 

750

75023

4300

 

34.182,00

 

 

801

80101

4117

 

378,34

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

801

80101

4127

 

53,91

 

 

801

80101

4177

 

2.200,89

 

 

801

80101

4211

1.000,00

 

 

 

801

80101

4241

5.000,00

 

 

 

801

80101

4301

29.641,30

 

 

 

801

80101

4307

 

16.222,21

 

 

801

80101

4421

14.000,00

 

 

 

801

80110

4301

 

4.000,00

 

 

801

80110

4421

 

11.536,92

 

 

852

85212

2910

 

2.000,00

1.000,00

 

852

85212

4560

 

1.000,00

 

 

852

85215

3110

 

20,00

 

 

852

85215

3110

 

723,24

 

zlecone

852

85215

4210

14,76

 

 

zlecone

900

90095

6050

 

180.915,11

 

 

921

92109

6050

 

72.000,00

180.915,11

 

 

Razem:

 

51.656,06

393.719,62

181.915,11

 

4. W § 2 ust.2 pkt. 1 uchwały budżetowej wydatki  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  załącznik nr 3 do uchwały budżetowej  otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2  pkt.2 wydatki majątkowe , załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 2.

6. W § 2 ust.2 pkt.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości  398.875,90 zł, zastępuje się kwotą  482.909,47 zł.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:  Zaplanowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 836.446,43 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

8. Dodaje się § 4a w brzmieniu:  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  84.033,57 zł. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 16 fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, załącznik nr 9 otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Witczak

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/02/2014 18:31:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/02/2014 18:36:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/02/2014 18:36:56)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.3.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.2.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.1.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.314.2014 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019
Uchwała Nr 0007.313.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała Nr 0007.312.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.311.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Uchwała Nr 0007.309.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała Nr 0007.308.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.307.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) na 2015 rok
UCHWAŁA NR 0007.304.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.303.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 18 września 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.302.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.300.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. w Koninie w 2013cr.
UCHWAŁA Nr 0007.299.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.298.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 sierpnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.295.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.293.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.292.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.290.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 25 czerwca 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007.288.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.287.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 maja 2014 ROKU
w sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała Nr 0007. 285. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007. 284 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.283.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P
Uchwała Nr 0007.282.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uchwała NR 0007.281.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
Uchwała Nr 0007.280.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.279.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski
Uchwała Nr 0007.278.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska
UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.276.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 kwietnia 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
UCHWAŁA NR 0007.275.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr 0007.274.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej ,, POWRÓCISZ TU''.
Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 0007.272.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
Uchwała Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.270.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.268.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
Uchwała Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.266.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
Uchwała Nr 0007.265.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
Uchwała Nr 0007.264.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.263.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.262.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.261.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.260.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr 0007.258.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr 0007.257.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.256.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona
Uchwała Nr 000.255.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Uchwała Nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr 0007.252.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR 0007.251.2014 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 05 lutego 2014 roku
W sprawie ; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036