Wyszukiwarka:

rok 2013

UCHWAŁA NR 0007.232.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
UCHWAŁA NR 0007.232.2013
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 30 października 2013 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r  poz. 594 ze zm./,  art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm./,  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2014r  (M.P. z 2013r  poz. 724 ) i  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. ( M.P. z 2013r  poz.812 ) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
 
§1. Określa się następujące  stawki  podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
   
1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ;
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                           400,00 zł  
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                700,00 zł
c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                        850,00 zł

2.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                        900,00 zł
b)powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie                                 950,00 zł
c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                   1000,00 zł
             
4.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5.od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
                -  od 7 ton i poniżej 12 ton                          730,00 zł

6.od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;   

7.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)mniej niż 30 miejsc                                                                920,00 zł
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc                                       1.250,00 zł
                  
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2014.Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
Jerzy Rosiak
Do pobrania:
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (30/12/2013 14:52:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (30/12/2013 14:52:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (30/12/2013 14:57:00)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.249.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała nr 0007.248.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr 0007.247. 2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR 0007.245.2013 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 30 Grudnia 2013 roku
W sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.243.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
UCHWAŁA NR 0007.242.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
Uchwała Nr 0007.241.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 11 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.
Uchwała Nr 0007.240.2013 r. Rady Gminy Przykona z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2014r.
UCHWAŁA NR 0007.239.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.238.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.237.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
UCHWAŁA NR 0007.236.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
Uchwała nr 0007.234.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 11 grudnia 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
Uchwała Nr 0007.233.2013 r. Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zgody na przejęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.232.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
UCHWAŁA NR 0007.231.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
UCHWAŁA NR 0007.230.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR 0007.227.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
Uchwała Nr 0007/226/2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Uchwała nr 0007.224.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
UCHWAŁA Nr 0007.223.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 września 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka Jeziorko i Laski
Uchwała Nr 0007.222.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007 / 221 /2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przykona.
UCHWAŁA nr 0007.220.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
Uchwała nr 0007.219.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2036
Uchwała nr 0007.218.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
Uchwała Nr 0007.217.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona
Uchwała nr 0007.216.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2013 roku
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uchwała nr 0007.215.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
Uchwała nr 0007.214.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
UCHWAŁA NR 0007.213.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA Nr 0007.212.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
Uchwała nr 0007.211.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
UCHWAŁA Nr 0007. 209. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2012 rok.
UCHWAŁA nr 0007.208. 2013 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2012 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.207.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r., zmieniony uchwałą Nr 0007.43.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
Uchwała nr 0007.206.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 10 maja 2013 roku
W sprawie uchylenia w całości uchwały nr 0007.147.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
Uchwała nr 0007.205.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 10 maja 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
Uchwała Nr 0007.203.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.202.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przykona do inicjatywy międzygminnej - Porozumienie Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.
UCHWAŁA NR 0007.201.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2013
Uchwała Nr 0007.200.3013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
UCHWAŁA Nr 0007.199.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała nr 0007.198.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr 0007.197.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
Uchwała Nr 0007.195.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.194.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr 0007.193.2013 r. Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 0007.192.2013 r Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała nr 0007.191.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 28 luty 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
Uchwała Nr 0007.189.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2013 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2013
Uchwała nr 0007.188.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4499 P, budowę chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4497 P
UCHWAŁA Nr 0007.187.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2013-2015
Uchwała Nr 0007.186.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2013 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem i Przemocą w Koninie.
UCHWAŁA Nr 0007.185.2013 Rady Gminy Przykona dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przykona.
Uchwała nr 0007.184.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027