Wyszukiwarka:

rok 2013

UCHWAŁA NR 0007.228.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
UCHWAŁA NR 0007.228.2013
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych  / Dz. U. z 2010r. Nr 95  poz.613 ze zm./  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1  Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)budynki, grunty lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
2)grunty i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz stacje i sieci wodociągowe
3)grunty, budowle i budynki lub ich części służące działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4)grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi( dr) nie stanowiące dróg publicznych o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorcy
5)grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby uprawiania i organizowania sportu
i kultury fizycznej oraz place zabaw z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr XXXI/224/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 233, poz. 4234).

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą od 1 stycznia 2014r.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
Jerzy Rosiak
 
 
  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzająca nieważność postanowień § 1 pkt 4 Uchwały UCHWAŁA NR 0007.228.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (30/12/2013 14:46:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (30/12/2013 14:46:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (30/12/2013 15:13:20)
Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.249.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała nr 0007.248.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr 0007.247. 2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR 0007.245.2013 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 30 Grudnia 2013 roku
W sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2014 - 2036
Uchwała nr 0007.243.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
UCHWAŁA NR 0007.242.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
Uchwała Nr 0007.241.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 11 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.
Uchwała Nr 0007.240.2013 r. Rady Gminy Przykona z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2014r.
UCHWAŁA NR 0007.239.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
UCHWAŁA NR 0007.238.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.237.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
UCHWAŁA NR 0007.236.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
Uchwała nr 0007.234.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 11 grudnia 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
Uchwała Nr 0007.233.2013 r. Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zgody na przejęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.232.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
UCHWAŁA NR 0007.231.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
UCHWAŁA NR 0007.230.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR 0007.227.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
Uchwała Nr 0007/226/2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Uchwała nr 0007.224.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
UCHWAŁA Nr 0007.223.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 września 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka Jeziorko i Laski
Uchwała Nr 0007.222.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007 / 221 /2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przykona.
UCHWAŁA nr 0007.220.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
Uchwała nr 0007.219.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2036
Uchwała nr 0007.218.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
Uchwała Nr 0007.217.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona
Uchwała nr 0007.216.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2013 roku
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uchwała nr 0007.215.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
Uchwała nr 0007.214.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2013 roku
W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Przykona na 2013 rok
UCHWAŁA NR 0007.213.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA Nr 0007.212.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
Uchwała nr 0007.211.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
UCHWAŁA Nr 0007. 209. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2012 rok.
UCHWAŁA nr 0007.208. 2013 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2012 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.207.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r., zmieniony uchwałą Nr 0007.43.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
Uchwała nr 0007.206.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 10 maja 2013 roku
W sprawie uchylenia w całości uchwały nr 0007.147.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
Uchwała nr 0007.205.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 10 maja 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
Uchwała Nr 0007.203.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.202.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przykona do inicjatywy międzygminnej - Porozumienie Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.
UCHWAŁA NR 0007.201.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2013
Uchwała Nr 0007.200.3013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
UCHWAŁA Nr 0007.199.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała nr 0007.198.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr 0007.197.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 27 marca 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
Uchwała Nr 0007.195.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.194.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr 0007.193.2013 r. Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 0007.192.2013 r Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała nr 0007.191.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 28 luty 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027
Uchwała Nr 0007.189.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2013 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2013
Uchwała nr 0007.188.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4499 P, budowę chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4497 P
UCHWAŁA Nr 0007.187.2013 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2013-2015
Uchwała Nr 0007.186.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2013 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem i Przemocą w Koninie.
UCHWAŁA Nr 0007.185.2013 Rady Gminy Przykona dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przykona.
Uchwała nr 0007.184.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2013-2027