Wyszukiwarka:

rok 2012

Uchwała nr 0007.167.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku

 

Uchwała  nr 0007.167.2012
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2012 roku


W sprawie zmian w budżecie gminy  na 2012 rok

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie minnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212,   ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 0007.99.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 roku  w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok zmienionej:
Uchwałą nr 0007.105.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku,
Uchwałą nr 0007.112.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 100/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 07 marca 2012 roku,
Uchwałą nr 007.117.2012 Rady gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku,
Uchwałą nr 007.125.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
Zarządzeniem Nr113/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 maja 2012 roku,
Uchwałą nr 007.134.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 roku,
Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 czerwca 2012 roku,
Uchwała nr 0007.140.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 121/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2012 roku,
Zarządzeniem nr 136/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 sierpnia 2012 roku,
Uchwałą nr 0007.145.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 141/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 września 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 145/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 października 2012 roku,
Uchwałą nr 0007.150.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 153/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 października 2012 roku,
Uchwałą nr 0007.160.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 160/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 listopada 2012 roku,
wprowadza się zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok zmniejsza się   o 91.327,00 zł  dochody w wysokości 27.358.094,86 zł, zastępuje się kwotą  27.266.767,86 zł.
Z tego :
1) dochody bieżące w kwocie 26.235.506,86 zł , zastępuje się kwotą  26.144.179,86 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie  1.122.588,00 zł.

Zwiększa się:

- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920              80.673,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2009                       0,01 zł
                                                                   ---------------------
Razem:                                                              80.673,01zł

Zmniejsza się:

- w dziale 801 rozdział 80101 § 2007                   0,01 zł
- w dziale 900 rozdział 90019 § 0690        176.000,00 zł    
                                                                  -------------------
Razem:                                                        176.000,01 zł         

Dodaje się :

- w dziale 754 rozdział 75421 § 2700             4.000,00 zł

2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok zwiększa się  o 84.673,00 zł, wydatki w wysokości  30.645.201,29 zł, zastępuje się kwotą  30.729.874,29 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 25.417.629,29 zł , zastępuje się kwotą 25.352.999,29 zł                               
2) wydatki majątkowe w kwocie 5.227.572,00 zł, zastępuje się kwotą  5.376.875,00 zł            

Zwiększa się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6230            176.000,00 zł     
- w dziale 600 rozdział 60017 § 6050              10.000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4300                6.000,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 6060              80.673,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210              20.000,00 zł
- w dziale 754rozdział 75412  § 4430                2.000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75421 § 4300                4.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 6060              68.630,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4017                6.947,92 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4019                1.082,24 zł
- w dziale 900 rozdział 90003 § 4300                2.000,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4210                1.500,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4270              15.000,00 zł
                                                                   ------------------------
Razem:                                                            393.833,16 zł

Zmniejsza się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6230             176.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4170                    150,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050               16.200,00 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4590                 6.000,00 zł   
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4210               23.100,00 zł        
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4270               10.000,00 zł  
- w dziale 754 rozdział 75421 § 4300                 2.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4177                 6.947,92 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4010               18.630,00 zł        
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4179                 1.082,24 zł
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4010               50.000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90001 § 4300                 2.000,00 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4300                 3.500,00 zł
                                                                    ---------------------
Razem:                                                            315.610,16 zł


Dodaje się:

- w dziale 600 rozdział 60016 § 4110                150,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 6060             6.200,00 zł    
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4567                  80,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4569                  20,00 zł
                                                                    -------------------
Razem:                                                            6.450,00 zł     


3. W § 2 ust.2 pkt. 2 wydatki majątkowe , stanowiące załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. § 2 a otrzymuje brzmienie:
 Deficyt budżetu w kwocie 3.463.106,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń  wyemitowanych  papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.463.106,43 zł
  5. § 3  otrzymuje brzmienie:
  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.982.306,43 zł.
  Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.   
 6.Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1oraz wydatków nimi finansowanych w § 7 pkt.1, stanowiącym załącznik Nr 7  do uchwały budżetowej  otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
  7. W § 12 dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą.
   Dochody
   Zmniejsza się:
   - w dziale 900 rozdział 90019 § 0690     176.000,00 zł
   Wydatki
    Zmniejsza się;
    - w dziale 010 rozdział 01010 § 6230    176.000,00 zł
    Zwiększa się:
    - w dziale 010 rozdział 01010  § 6230   176.000,00 zł
    Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Czesław Witczak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4 -(*.PDF)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (15/03/2013 09:27:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (15/03/2013 09:27:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (15/03/2013 09:27:22)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr 0007.182.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 grudnia 2012 r.
Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie
Uchwała Nr 0007.181.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.180.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.179.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.178.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.177.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała nr 0007.176.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA Nr 0007.174.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Olszówka gm. Przykona
Uchwała Nr Nr 0007.173.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona .
UCHWAŁA Nr 0007.172. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR 0007.169.2012 RADY GMINY Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2013 – 2027
Uchwała nr 0007.168.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.166.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Przykona na lata 2013-2016"
Uchwała nr 0007.165.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na instalacjach będących w posiadaniu MZGOK oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych niezbędnej dla realizacji Projektu pn.:„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
Uchwała Nr 0007.164.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.163.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR 0007.162.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.161.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.159.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
Uchwała Nr 0007.158.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z niektórych gminnych obiektów użyteczności publicznej - świetlic wiejskich
UCHWAŁA Nr 0007.157.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie Statutu Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.155.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
Uchwała Nr 0007.154.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.153.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
Uchwała Nr 0007.152.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
UCHWAŁA NR 0007.149.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Program rozwojowy „Konopnicka-szkołą równych szans".
UCHWAŁA NR 0007.148.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Równy start w przyszłość".
UCHWAŁA NR 0007.144.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 czerwca 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko.
UCHWAŁA Nr 0007.143.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.142.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Drugi gm. Przykona
UCHWAŁA Nr 0007. 139. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2011 rok.
UCHWAŁA nr 0007.138. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2011 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.136.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Rogów gm. Przykona
Uchwała nr 0007.135.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.133.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność i prawo użytkowania wieczystego KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
UCHWAŁA NR 0007.132.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Przykona nr 0007.104.2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., nr 0007.121.2012 r. z dnia 15 marca 2012 r. oraz nr 0007.122.2012 z dnia 15 marca 2012 r.
Uchwała Nr 0007.131.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr 0007.130.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.129.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
Uchwała nr 0007.128.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej"
Uchwała nr 0007.127.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont dróg powiatowych nr 4506 P i nr 4498 P
Uchwała nr 0007.126.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.124.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.123.2012 r. Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Laski
Uchwała Nr Nr 0007.122.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.121.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.120.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2012
Uchwała nr 0007.119.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr 0007.118.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-202
Uchwała Nr 0007.116.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 0007.115.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.114.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2012 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
Uchwała nr 0007.113.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
Uchwała Nr 0007.111.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona jako wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie
U C H W A Ł A NR 0007.109.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
U C H W A Ł A Nr 0007.108.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA Nr 0007.107.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku, zmienionym uchwałą Nr XLI/304/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku.
Uchwała nr 0007.106.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
Uchwała Nr 0007.104.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tych szkół.