Wyszukiwarka:

rok 2012

Uchwała Nr 0007.159.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr 0007.159.2012
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona, zwaną dalej planem. 

2. Integralnymi załącznikami do uchwały są rysunki planu zatytułowane: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów" nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sporządzone na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, nr 10 i 11 sporządzone na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz nr 12. 

3. Załącznikiem Nr 13 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

4. Załącznikiem Nr 14 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. 

5. Granice obszaru objętego planem miejscowym określają załączniki nr 1 - 11 do uchwały, o których mowa w ust. 2. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu; 

2) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi się znajdować przynajmniej jedna ściana budynku mieszkalnego; 

3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek całkowitej powierzchni zabudowy rozumianej jako suma powierzchni wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków na powierzchni terenu do powierzchni działki budowlanej; 

4) wysokości budynku - należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do głównej kalenicy dachu stromego lub okapu dachu płaskiego; 

5) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2

6) strefie ochronnej (odległości podstawowej), którą wyznacza się dla bezpieczeństwa obiektów budowlanych względem istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia - należy przez to rozumieć odległość istniejącego gazociągu od obiektów terenowych, którą wyznacza się wg odrębnych przepisów. 

§ 3. 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w §4, §5 uchwały. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14 uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w§6, §7, §8, §9,§10, §11, §12, §13, §15 uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone w §18 uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie zostały określone, gdyż na obszarze opracowania planu takie obszary nie występują. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów zostały określone w §6, §7, §8, §9, §13 uchwały. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny i obiekty o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

8. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem, gdyż na obszarze opracowania takie obszary nie zostały wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Scalanie i zasady podziału nieruchomości objętych planem winny następować na podstawie przepisów odrębnych. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zostały określone w §10, §12, §16. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zostały określone w §13, §14, §16, §17. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów nie zostały określone, gdyż na obszarze opracowania nie przewiduje się takiej formy użytkowania i zagospodarowania. 

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §19 uchwały. 

13. Obszary Nr 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 położone są na obszarze górniczym „Adamów - Koźmin". 

14. Obszary Nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 położone są na terenie górniczym „Adamów - Koźmin". 

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego: 

1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) strefa zieleni izolacyjnej; 

6) strefa ochronna (odległości podstawowej) gazociągu wysokiego ciśnienia; 

7) strefa ochronna napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia; 

8) strefa ochrony stanowisk archeologicznych. 

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi: 

1) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej; 

3) 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML - tereny zabudowy letniskowej; 

4) 1UO/US - teren usług oświaty, sportu i rekreacji; 

5) 1R, 2R, 3R, 4R - tereny rolnicze; 

6) 1WS - teren wód powierzchniowych; 

7) 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL - lasy; 

8) 1E - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

9) 1KD-D - teren drogi publicznej - klasy D - dojazdowej; 

10) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW - tereny dróg wewnętrznych. 

§ 6. 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN , 14MN, 15MN, 16MN, 17MN ustala się: 

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz budynków gospodarczych i garażowych; 

2) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 800 m2, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 4; 

3) minimalną intensywność zabudowy 0,1: 

4) maksymalną intensywność zabudowy 0,3; 

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej; 

6) szerokość frontową nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 22 m; 

7) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

8) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m; 

9) wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 5 m; 

10) poziom podłogi parteru na wysokości nie większej niż 0,5 m mierzonej od poziomu terenu w budynkach nie podpiwniczonych oraz nie większej niż 1,5 m w budynkach podpiwniczonych; 

11) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 25 do 45 stopni; 

12) lokalizację stanowisk postojowych w liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny; 

13) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m2

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN , 14MN, 15MN, 16MN, 17MN dopuszcza się: 

1) lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku lub w budynku gospodarczym lub garażowym; 

2) przebudowę, montaż, remonty, rozbudowę lub rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych; 

3) lokalizację nie zblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych i gospodarczych przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej; 

4) wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 36 m2

5) wykroczenia poza obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy gzymsów, schodów, podestów, filarów, balkonów na odległość nie większą niż 2 m; 

6) lokalizację urządzeń budowlanych; 

7) lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego. 

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 3MN, 4MN, 7MN, 10MN, 11MN położonych w zasięgu oddziaływania drogi krajowej ustala się dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, wymagających komfortu akustycznego, zastosowanie zabezpieczeń ograniczających hałas do dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, zgodnie z przepisami odrębnymi i polską normą. 

§ 7. 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U ustala się: 

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz budynków gospodarczych i garażowych; 

2) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 1000 m2, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 3; 

3) minimalną intensywność zabudowy 0,1; 

4) maksymalną intensywność zabudowy 0,4; 

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki; 

6) szerokość frontową nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 22 m; 

7) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

8) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m; 

9) wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 8 m; 

10) poziom podłogi parteru na wysokości nie większej niż 0,5 m mierzonej od poziomu terenu w budynkach nie podpiwniczonych oraz nie większej niż 1,5 m w budynkach podpiwniczonych; 

11) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 25 do 45 stopni; 

12) lokalizację zieleni izolacyjnej w miejscu oznaczonym na rysunku planu; 

13) lokalizację stanowisk postojowych w liczbie nie mniejszej niż: 

a) 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny, 

b) 10 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych, 

c) 10 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych; 

14) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 2 m2

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U dopuszcza się: 

1) lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego lub garażowego; 

2) lokalizację nie zblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych i gospodarczych przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej; 

3) wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 36 m2

4) przebudowę, montaż, remonty, rozbudowę lub rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych; 

5) wykroczenia poza obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy gzymsów, schodów, podestów, filarów, balkonów na odległość nie większą niż 2 m; 

6) lokalizację urządzeń budowlanych; 

7) lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego. 

§ 8. 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML ustala się: 

1) lokalizację zabudowy letniskowej oraz budynków garażowych; 

2) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 1000 m2, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 1; 

3) minimalną intensywność zabudowy 0,05; 

4) maksymalną intensywność zabudowy 0,1; 

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% powierzchni działki; 

6) szerokość frontową nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 22 m; 

7) usytuowanie budynków letniskowych zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

8) wysokość budynków letniskowych nie większą niż 7 m; 

9) lokalizację budynków letniskowych z dachami dwuspadowymi lub czterospadowymi o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni; 

10) wysokość budynków garażowych nie większą niż 3 m; 

11) poziom podłogi parteru na wysokości nie większej niż 0,5 m mierzonej od poziomu terenu; 

12) zakaz lokalizacji budynków podpiwniczonych; 

13) lokalizację co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki; 

14) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML dopuszcza się: 

1) wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 36 m2

2) lokalizację urządzeń budowlanych; 

3) lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego. 

§ 9. 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UO/US ustala się: 

1) lokalizację budynkówkultury fizycznej, sportu, oświaty, nauki i kultury; 

2) lokalizację obiektów budowlanych sportu i rekreacji, placów zabaw oraz obiektów budowlanych związanych z ich obsługą; 

3) minimalną intensywność zabudowy 0,01; 

4) maksymalną intensywność zabudowy 0,6; 

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej; 

6) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

7) wysokość budynków nie większą niż 12 m; 

8) dowolną formę połaci dachowych; 

9) lokalizację stanowisk postojowych w liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UO/US dopuszcza się: 

1) lokalizację budynków przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej; 

2) wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10 metrów; 

3) wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 36 m2

4) nasadzenia drzew i krzewów; 

5) lokalizację obiektów małej architektury; 

6) lokalizację urządzeń budowlanych; 

7) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 10. 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R, 2R, 3R ustala się: 

1) użytkowanie rolnicze; 

2) zakaz lokalizacji budynków. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R, 2R, 3R, dopuszcza się: 

1) lokalizację urządzeń wodnych; 

2) lokalizację urządzeń budowlanych; 

3) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej - uzbrojenia terenu z uwzględnieniem zasad określonych w §16. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4R ustala się użytkowanie rolnicze. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4R dopuszcza się: 

1) lokalizację urządzeń wodnych; 

2) lokalizację urządzeń budowlanych; 

3) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury; 

4) przebudowę, montaż, remonty lub rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych. 

§ 11. 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1WS ustala się lokalizację urządzeń wodnych. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1WS dopuszcza się: 

1) lokalizację urządzeń budowlanych; 

2) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej. 

§ 12. 

11. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się: 

1) zagospodarowanie leśne; 

2) zakaz lokalizacji budynków związanych z gospodarką leśną. 

§ 13. 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E ustala się: 

1) lokalizację budowli i budynków stacji transformatorowo-rozdzielczej, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

2) minimalną intensywność zabudowy 0,01; 

3) maksymalną intensywność zabudowy 0,7; 

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej; 

5) wysokość budynków nie większą niż 6,0 m oraz dowolną formę dachów. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E dopuszcza się: 

1) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej; 

2) lokalizację urządzeń budowlanych; 

3) lokalizację obiektów małej architektury; 

4) wykonanie ochronnego ogrodzenia. 

§ 14. 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1KD-D ustala się: 

1) lokalizację budowli drogowych; 

2) lokalizację mostu; 

3) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych; 

4) włączenie do drogi krajowej na warunkach zarządcy drogi krajowej. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1KD-D dopuszcza się: 

1) lokalizację urządzeń budowlanych; 

2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) roboty budowlane urządzeń wodnych; 

4) nasadzenia drzew i krzewów; 

5) skanalizowanie, zamknięcie urządzeń wodnych; 

6) lokalizację obiektów małej architektury. 

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW ustala się: 

1) lokalizację budowli drogowych; 

2) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW dopuszcza się: 

1) lokalizację budowli drogowych; 

2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) nasadzenia drzew i krzewów; 

4) lokalizację obiektów małej architektury. 

§ 15. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach oznaczonych symbolami literowymi i cyfrowymi: 

1) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U - jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych; 

3) 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML - jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych; 

4) 1UO/US - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

§ 16. 

1. W strefie ochronnej (odległości podstawowej) gazociągu wysokiego ciśnienia zakazuje się lokalizacji zabudowy, sadzenia drzew, podejmowania jakiejkolwiek działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 

2. W strefie ochronnej (odległości podstawowej) gazociągu wysokiego ciśnienia dopuszcza się: 

1) lokalizację obiektów budowlanych jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, 

2) możliwość przebudowy, rozbudowy oraz remontu istniejących obiektów budowlanych. 

3. Przy projektowaniu obiektów terenowych należy zachować odległości podstawowe (strefy ochronne) od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ustala się zakaz lokalizacji budynków do czasu przełożenia lub skablowania linii elektroenergetycznej średniego napięcia. 

§ 17. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu: 

1) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej; 

2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 

3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 

4) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do przydomowych oczyszczalni lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których zostaną wywiezione do oczyszczalni ścieków. W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych do ww. sieci; 

5) ustala się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na działce budowlanej. W przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do ww. sieci; 

6) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie działki budowlanej zgodnie z regulaminem utrzymania czystości w gminie Przykona oraz przepisami odrębnymi. 

§ 18. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, podczas inwestycji związanych z robotami ziemnymi, wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków-Delegatura w Koninie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

§ 19. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 5 niniejszej uchwały. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

       

     Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Witczak

Do pobraia:

Załączniki (od Nr 1 do 14) - *.zip - 15MB 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (28/12/2012 11:17:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (28/12/2012 12:17:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (28/12/2012 12:19:01)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr 0007.182.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 grudnia 2012 r.
Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie
Uchwała Nr 0007.181.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.180.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.179.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.178.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.177.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała nr 0007.176.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA Nr 0007.174.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Olszówka gm. Przykona
Uchwała Nr Nr 0007.173.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona .
UCHWAŁA Nr 0007.172. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR 0007.169.2012 RADY GMINY Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2013 – 2027
Uchwała nr 0007.168.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.166.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Przykona na lata 2013-2016"
Uchwała nr 0007.165.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na instalacjach będących w posiadaniu MZGOK oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych niezbędnej dla realizacji Projektu pn.:„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
Uchwała Nr 0007.164.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.163.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR 0007.162.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.161.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.159.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
Uchwała Nr 0007.158.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z niektórych gminnych obiektów użyteczności publicznej - świetlic wiejskich
UCHWAŁA Nr 0007.157.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie Statutu Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.155.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
Uchwała Nr 0007.154.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.153.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
Uchwała Nr 0007.152.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
UCHWAŁA NR 0007.149.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Program rozwojowy „Konopnicka-szkołą równych szans".
UCHWAŁA NR 0007.148.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Równy start w przyszłość".
UCHWAŁA NR 0007.144.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 czerwca 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko.
UCHWAŁA Nr 0007.143.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.142.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Drugi gm. Przykona
UCHWAŁA Nr 0007. 139. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2011 rok.
UCHWAŁA nr 0007.138. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2011 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.136.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Rogów gm. Przykona
Uchwała nr 0007.135.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.133.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność i prawo użytkowania wieczystego KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
UCHWAŁA NR 0007.132.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Przykona nr 0007.104.2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., nr 0007.121.2012 r. z dnia 15 marca 2012 r. oraz nr 0007.122.2012 z dnia 15 marca 2012 r.
Uchwała Nr 0007.131.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr 0007.130.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.129.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
Uchwała nr 0007.128.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej"
Uchwała nr 0007.127.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont dróg powiatowych nr 4506 P i nr 4498 P
Uchwała nr 0007.126.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.124.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.123.2012 r. Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Laski
Uchwała Nr Nr 0007.122.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.121.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.120.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2012
Uchwała nr 0007.119.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr 0007.118.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-202
Uchwała Nr 0007.116.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 0007.115.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.114.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2012 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
Uchwała nr 0007.113.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
Uchwała Nr 0007.111.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona jako wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie
U C H W A Ł A NR 0007.109.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
U C H W A Ł A Nr 0007.108.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA Nr 0007.107.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku, zmienionym uchwałą Nr XLI/304/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku.
Uchwała nr 0007.106.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
Uchwała Nr 0007.104.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tych szkół.