Wyszukiwarka:

rok 2012

Uchwała Nr 0007.153.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
Uchwała Nr 0007.153.2012
Rady Gminy Przykona
z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona" zwaną dalej planem.
2. Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina", sporządzony na mapie w skali 1:2000.
3. Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
4. Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.
5. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik Nr 1 do uchwały, o którym mowa w ust. 2.
 
§ 2. 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;
2) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu;
3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek całkowitej powierzchni zabudowy rozumianej jako suma powierzchni wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków na powierzchni terenu do powierzchni działki budowlanej;
4) wysokości budynku - należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do głównej kalenicy dachu stromego lub okapu dachu płaskiego;
5) pasie technologicznym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia - należy przez to rozumieć teren wzdłuż linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia, dla którego obowiązują ograniczenia jego użytkowania.

§ 3.

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w §4, §5 uchwały.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 uchwały.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w §6, §7, §8, §12 uchwały.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury nie zostały określone, gdyż na obszarze opracowania takie obszary nie występują.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie zostały określone, gdyż na obszarze opracowania takie obszary nie występują.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów zostały określone w §6, §7, §8, §12 uchwały.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów i obszarów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych, zostały określone w §4, §7, §8 uchwały.
8. Na obszarze planu nie przewiduje się przeprowadzania procedury scalania i podziału o której mowa w art. 102 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zostały określone w §6, §12, §13.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zostały określone w §11, §12, §13, §16.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów został określony w §6, §7, §8, §10, §11.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §17 uchwały.
13. Obszar planu położony jest na terenie górniczym „Adamów - Koźmin".
14. Tereny na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko zostały określone w §4, §7 uchwały.

§ 4. 

Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:
1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granica obszaru górniczego „Adamów";
5) strefa ochronna elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW oraz występowania znaczącego oddziaływania na środowisko;
6) pas technologiczny linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia.

§ 5. 

Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami:
1) R - tereny rolnicze;
2) R/EW - tereny rolnicze lub infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - elektrownie wiatrowe;
3) PG/R - tereny eksploatacji powierzchniowej lub terenów rolniczych
4) PG/EW - tereny eksploatacji powierzchniowej lub infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - elektrownie wiatrowe;
5) ZL - lasy;
6) WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
7) KD-L - teren drogi publicznej - klasy L - lokalnej;
8) KD-D - tereny dróg publicznych - klasy D - dojazdowej;
9) KDW - teren drogi wewnętrznej;
10) E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.

§ 6.

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R ustala się:
1) użytkowanie rolnicze;
2) zakaz lokalizacji budynków, z wyłączeniem obiektów o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 5;
3) dla obiektów o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) wysokość nie większą niż 10 m,
c) dowolną formę dachów,
d) minimalną intensywność zabudowy wynoszącą 0,01,
e) maksymalną intensywność zabudowy wynoszącą 0,2,
f) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R dopuszcza się:
1) lokalizowanie budynków produkcji zwierzęcej i roślinnej, garaży, budynków gospodarczych, wiat garażowych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów;
3) lokalizację lub wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 10 metrów;
4) lokalizację urządzeń wodnych, w tym rowów, kanałów;
5) lokalizację stacji transformatorowych i rozdzielni elektroenergetycznych, także zabudowanych;
6) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczasowych obiektów budowlanych, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją, likwidacją kopalni, elektrowni wiatrowych;
7) lokalizację urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru o wysokości nie większej niż 150 metrów nad poziomem terenu;
8) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;
9) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym możliwość przebudowy istniejących urządzeń wodnych.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6R ustala się:
1) użytkowanie rolnicze;
2) zakaz lokalizacji budynków.
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6R dopuszcza się:
1) lokalizację urządzeń wodnych, w tym rowów, kanałów;
2) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;
3) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej.

 
§ 7.
 
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R/EW, 2R/EW ustala się:
1) użytkowanie rolnicze lub lokalizację elektrowni wiatrowych w liczbie określonej w ust. 3;
2) lokalizację budynków związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych;
4) wysokość siłowni wiatrowych mierzonej od poziomu terenu do skrajnego punktu śmigła elektrowni wiatrowej w pozycji pionowej nie większą niż 220 metrów;
5) powierzchnię działki budowlanej związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych nie mniejszą niż 500 m2, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 9;
6) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,01;
7) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,6;
8) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;
9) wysokość budynków nie większą niż 10 metrów;
10) kąt nachylenia połaci dachowych budynków nie większy niż 25°;
11) obsługę komunikacyjną poprzez drogi publiczne, drogi wewnętrzne lub tereny rolnicze lub infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - elektrownie wiatrowe.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 1PG/EW ustala się:
1) eksploatację powierzchniową węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego „Adamów";
2) lokalizację elektrowni wiatrowych w liczbie określonej w ust. 3;
3) lokalizację budynków związanych z funkcjonowaniem kopalni i elektrowni wiatrowych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
4) wysokość siłowni wiatrowych mierzonej od poziomu terenu do skrajnego punktu śmigła elektrowni wiatrowej w pozycji pionowej nie większą niż 220 metrów;
5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 500 m2, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 9;
6) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,01;
7) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,6;
8) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;
9) wysokość budynków nie większą niż 15 metrów;
10) kąt nachylenia połaci dachowych budynków nie większy niż 25°;
11) obsługę komunikacyjną poprzez drogi publiczne, drogi wewnętrzne lub tereny eksploatacji powierzchniowej lub infrastruktury technicznej - elektroenergetyki - elektrowni wiatrowych.
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R/EW, 2R/EW, 1PG/EW ustala się lokalizację łącznie nie więcej niż 13 elektrowni wiatrowych.
4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R/EW, 2R/EW, 1PG/EW dopuszcza się
1) lokalizację budowli niezbędnych do obsługi elektrowni wiatrowych;
2) lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem kopalni;
3) lokalizację lub wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 10 m;
4) lokalizację placów manewrowych, montażowych;
5) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczasowych obiektów budowlanych, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją kopalni, elektrowni wiatrowych;
6) lokalizację urządzeń wodnych, w tym rowów, kanałów;
7) użytkowanie rolnicze;
8) lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów;
9) wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 500 m2 przeznaczonych pod lokalizację dróg wewnętrznych, placów manewrowych, montażowych, rowów, urządzeń budowlanych lub terenów przeznaczonych pod lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej - uzbrojenia terenu;
10) lokalizację urządzeń budowlanych, a w szczególności:
a) linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telesterowniczych oraz innej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem terenu kopalni, elektrowni wiatrowych,
b) tymczasowych przejazdów, placów montażowych przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją terenu kopalni, elektrowni wiatrowych;
11) lokalizację stacji i rozdzielni elektroenergetycznych, także zabudowanych;
12) lokalizację urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru o wysokości nie większej niż 150 metrów nad poziomem terenu;
13) przebudowę istniejących urządzeń wodnych;
14) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej - uzbrojenia terenu;
15) umieszczenie na gondoli elektrowni wiatrowej logo producenta i inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych;
16) wykonanie ochronnego ogrodzenia terenu wokół elektrowni wiatrowej oraz oświetlenia ochronnego;
17) rekultywację w kierunku rolniczym, leśnym, wodnym.
 
§ 8.
 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1PG/R ustala się:
1) eksploatację powierzchniową węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego „Adamów";
2) zakaz lokalizacji budynków, z wyłączeniem obiektów o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 7;
3) dla obiektów o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 7:
a) lokalizację zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) wysokość nie większą niż 12 m,
c) powierzchnię działki budowlanej nie mniejsza niż 36 m2,
d) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,02,
e) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,6,
f) powierzchnie biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej,
g) dowolną formę dachów.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1PG/R dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem kopalni;
2) lokalizację budynków związanych z funkcjonowaniem kopalni zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) użytkowanie rolnicze;
4) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia;
5) lokalizację lub wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10 m w liniach rozgraniczających;
6) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczasowych obiektów budowlanych, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją kopalni, elektrowni wiatrowych;
7) lokalizację stacji transformatorowych i rozdzielni elektroenergetycznych, także zabudowanych;
8) lokalizację linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia wraz pasem technologicznym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia określonym na rysunku planu z uwzględnieniem §13;
9) lokalizację urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru o wysokości nie większej niż 150 metrów nad poziomem terenu;
10) lokalizację urządzeń wodnych, w tym rowów, kanałów;
11) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;
12) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym możliwość przebudowy istniejących urządzeń wodnych;
13) rekultywację w kierunku rolniczym, leśnym, wodnym.

§ 9.


1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL ustala się:
1) zagospodarowanie leśne;
2) zakaz lokalizacji budynków związanych z gospodarką leśną.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL dopuszcza się:
1) lokalizację linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia wraz pasem technologicznym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia określonym na rysunku planu z uwzględnieniem §13;
2) roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia.
§ 10.
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1WS ustala się lokalizację urządzeń wodnych, w tym rowów, kanałów.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2WS ustala się:
1) lokalizację urządzeń wodnych, w tym rowów, kanałów, cieków naturalnych;
2) lokalizację linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia wraz pasem technologicznym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia określonym na rysunku planu z uwzględnieniem §13.
3. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS dopuszcza się:
1) lokalizację urządzeń budowlanych;
2) skanalizowanie, zamknięcie cieków naturalnych, kanałów oraz rowów;
3) lokalizację przejść i przejazdów;
4) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej;
5) lokalizację urządzeń budowlanych w tym tymczasowych przejazdów, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją kopalni, elektrowni wiatrowych.

§ 11.


1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 1KDW ustala się:
1) lokalizację budowli drogowych;
2) zakaz lokalizacji reklam i szyldów.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-L dopuszcza się:
1) tymczasowy sposób zagospodarowania terenu zgodnie z zasadami określonymi w §8 do roku 2030;
2) lokalizację linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia wraz pasem technologicznym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia określonym na rysunku planu z uwzględnieniem §13;
3) lokalizację urządzeń budowlanych;
4) lokalizację zjazdów;
5) lokalizację obiektów małej architektury;
6) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia;
7) lokalizację zjazdów tymczasowych.
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D dopuszcza się:
1) lokalizację linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia wraz pasem technologicznym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia określonym na rysunku planu z uwzględnieniem §13;
2) lokalizację urządzeń budowlanych;
3) lokalizację zjazdów;
4) lokalizację obiektów małej architektury;
5) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia;
6) lokalizację zjazdów tymczasowych.
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDW dopuszcza się:
1) lokalizację urządzeń budowlanych;
2) lokalizację zjazdów;
3) lokalizację obiektów małej architektury;
4) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia;
5) lokalizację zjazdów tymczasowych.

§ 12.


1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E ustala się:
1) lokalizację budowli i budynków stacji transformatorowo-rozdzielczej, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,01;
3) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,6;
4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;
5) wysokość budynków nie większą niż 15 m oraz dowolną formę dachów.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E dopuszcza się:
1) użytkowanie rolnicze;
2) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej;
3) lokalizację urządzeń budowlanych;
4) lokalizację obiektów małej architektury;
5) wykonanie ochronnego ogrodzenia.
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2E, 3E, 4E ustala się:
1) lokalizację linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia wraz z pasem technologicznym na zasadach określonych w §13;
2) zakaz lokalizacji budynków.
4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2E, 3E, 4E dopuszcza się:
1) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej;
2) zagospodarowanie leśne nie kolidujące z obiektami budowlanymi linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia.

§ 13.


1. Wyznacza się pas technologiczny o szerokości 50 metrów (po 25 metry od osi linii energetycznej najwyższego napięcia w obu kierunkach) dla którego ustala się:
1) zakaz lokalizacji budynków;
2) zakaz nowych nasadzeń roślinności wysokiej;
3) zakaz tworzenia nasypów, hałd oraz nasadzania roślinności wysokiej pod linią oraz w odległości 5,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego;
4) możliwość eksploatacji, modernizacji i rozbudowy elektroenergetycznej linii najwyższego napięcia;
5) lokalizację słupów linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia, których wysokość nie przekroczy 80 m.
2. W pasie technologicznym linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia dopuszcza się:
1) budowę elektroenergetycznych linii wielotorowych, wielonapięciowych po trasie linii elektroenergetycznych 220 kV;
2) odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę linii elektroenergetycznych;
3) lokalizację podziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii elektroenergetycznych.
§ 14. Wszelkie projektowane na obszarze objętym opracowaniem budowle o wysokości równej i większej niż 50 m npt należy każdorazowo zgłaszać do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP - przed wydaniem pozwolenia na ich budowę.

§ 15.


1. Ustala się umieszczenie w miejscu wydobytej kopaliny mas ziemnych lub skalnych znajdujące się w obrębie wyrobiska górniczego.
2. Ustala się gromadzenie mas ziemnych lub skalnych w obrębie wyrobiska górniczego.
3. Dopuszcza się przemieszczanie mas ziemnych lub skalnych w związku z wydobywaniem kopaliny ze złóż w obrębie wyrobiska górniczego.
§ 16. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:
1) dopuszcza się roboty budowlane dotyczące sieci infrastruktury technicznej;
2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;
3) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej;
4) ustala się do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których zostaną wywiezione do oczyszczalni ścieków. W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do ww. sieci.

§ 17. 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 18. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 19. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
 
Czesław Witczak


 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (22/10/2012 11:13:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (22/10/2012 11:14:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (22/10/2012 11:14:03)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr 0007.182.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 grudnia 2012 r.
Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie
Uchwała Nr 0007.181.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.180.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.179.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.178.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.177.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała nr 0007.176.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA Nr 0007.174.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Olszówka gm. Przykona
Uchwała Nr Nr 0007.173.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona .
UCHWAŁA Nr 0007.172. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR 0007.169.2012 RADY GMINY Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2013 – 2027
Uchwała nr 0007.168.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.166.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Przykona na lata 2013-2016"
Uchwała nr 0007.165.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na instalacjach będących w posiadaniu MZGOK oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych niezbędnej dla realizacji Projektu pn.:„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
Uchwała Nr 0007.164.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.163.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR 0007.162.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.161.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.159.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
Uchwała Nr 0007.158.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z niektórych gminnych obiektów użyteczności publicznej - świetlic wiejskich
UCHWAŁA Nr 0007.157.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie Statutu Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.155.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
Uchwała Nr 0007.154.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.153.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
Uchwała Nr 0007.152.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
UCHWAŁA NR 0007.149.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Program rozwojowy „Konopnicka-szkołą równych szans".
UCHWAŁA NR 0007.148.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Równy start w przyszłość".
UCHWAŁA NR 0007.144.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 czerwca 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko.
UCHWAŁA Nr 0007.143.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.142.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Drugi gm. Przykona
UCHWAŁA Nr 0007. 139. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2011 rok.
UCHWAŁA nr 0007.138. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2011 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.136.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Rogów gm. Przykona
Uchwała nr 0007.135.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.133.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność i prawo użytkowania wieczystego KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
UCHWAŁA NR 0007.132.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Przykona nr 0007.104.2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., nr 0007.121.2012 r. z dnia 15 marca 2012 r. oraz nr 0007.122.2012 z dnia 15 marca 2012 r.
Uchwała Nr 0007.131.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr 0007.130.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.129.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
Uchwała nr 0007.128.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej"
Uchwała nr 0007.127.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont dróg powiatowych nr 4506 P i nr 4498 P
Uchwała nr 0007.126.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.124.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.123.2012 r. Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Laski
Uchwała Nr Nr 0007.122.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.121.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.120.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2012
Uchwała nr 0007.119.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr 0007.118.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-202
Uchwała Nr 0007.116.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 0007.115.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.114.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2012 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
Uchwała nr 0007.113.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
Uchwała Nr 0007.111.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona jako wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie
U C H W A Ł A NR 0007.109.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
U C H W A Ł A Nr 0007.108.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA Nr 0007.107.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku, zmienionym uchwałą Nr XLI/304/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku.
Uchwała nr 0007.106.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
Uchwała Nr 0007.104.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tych szkół.