Wyszukiwarka:

rok 2012

Uchwała nr 0007.134.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 roku

Uchwała  nr 0007.134.2012
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 maja  2012 roku

 W sprawie zmian w budżecie gminy  na 2012 rok


 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt.6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157  poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr 0007.99.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 roku
 w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok zmienionej:
Uchwałą nr 0007.105.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku,
Uchwałą nr 0007.112.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 100/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 07 marca 2012 roku,
Uchwałą nr 007.117.2012 Rady gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku,
Uchwałą nr 007.125.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
Zarządzeniem Nr113/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 maja 2012 roku,
wprowadza się zmiany:

 

 1. W § 1 ust.1uchwały budżetowej  łączną kwotę  dochodów budżetu na 2012 rok  zwiększa  się  o 32.834,00 zł, dochody w kwocie  27.198.024,19  zł, zastępuje się  kwotą 27.230.858,19 zł,
z tego :
1) dochody bieżące w kwocie 26.074.936,19 zł , zastępuje się kwotą  26.107.770,19 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie  1.123.088,00 zł.
 

Zwiększa się: 
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920                         28.464,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2030                           4.370,00 zł
                                                                                ---------------------
Razem:                                                                        32.834,00 zł

2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok
zwiększa  się   o 790.870,00 zł, wydatki w wysokości 29.642.305,15 zł, zastępuje się
kwotą  30.433.175,15 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 24.109.433,15 zł , zastępuje się kwotą  24.405.303,15 zł                          
2) wydatki majątkowe w kwocie  5.532.872,00 zł, zastępuje się kwotą  6.027.872,00  zł.     

 


Zwiększa się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050           380.000,00 zł 

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050             50.000,00 zł    
- w dziale 600 rozdział 60095 § 6050             65.000,00 zł
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4300           120.000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4010             43.000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4110             41.300,00 zł

- w dziale 801 rozdział 80101 § 4240             35.000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4117                      4,48 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4119                      0,64 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 3110               4.370,00 zł
                                                                    --------------------
Razem:                                                          738.675,12 zł   
 
Zmniejsza się:

- w dziale 750 rozdział 75023 § 3020                    400,00 zł

- w dziale 750 rozdział 75023 § 4010             115.440,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4040                 9.039,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4110               20.248,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4120                 2.381,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4440                 6.564,00 zł

- w dziale 801 rozdział 80103 § 4127                        0,08 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4177                        4,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4179                        1,04 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4301                 1.212,42 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4421                 1.656,58 zł
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2360                 6.000,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85195 § 4280               16.000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4430                    200,00 zł
                                                                   ----------------------

Razem:                                                             179.146,12 zł


Dodaje się:

 - w dziale 750 rozdział 75095 § 3020                    400,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4010             172.440,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4040                 9.039,00 zł 
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4110               30.048,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4120                 3.781,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4440                 6.564,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4111                    100,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4121                      20,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4171                 2.749,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85153 § 4210                 3.000,00 zł
 - w dziale 851 rozdział 85153 § 4300                 3.000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4580                    200,00 zł 

                                                                      ----------------------
Razem:                                                                231.341,00 zł     


3. W § 2 ust.2 pkt. 2 wydatki majątkowe , stanowiące załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. § 2 a   otrzymuje  brzmienie:
Deficyt budżetu w kwocie  3.202.316,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.202.316,96 zł.
5. § 3 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.721.516,96 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do
niniejszej uchwały.

6. Określony plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 

Oraz wydatków nimi finansowanych w § 7 pkt.1 , stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały

Budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W § 6 uchwały budżetowej zestawienie planowanych kwot dotacji, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (05/06/2012 13:13:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (05/06/2012 13:14:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (05/06/2012 13:14:06)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr 0007.182.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 grudnia 2012 r.
Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie
Uchwała Nr 0007.181.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 0007.180.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 0007.179.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 0007.178.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr 0007.177.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała nr 0007.176.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA Nr 0007.174.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Olszówka gm. Przykona
Uchwała Nr Nr 0007.173.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona .
UCHWAŁA Nr 0007.172. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR 0007.169.2012 RADY GMINY Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2013 – 2027
Uchwała nr 0007.168.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.166.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Przykona na lata 2013-2016"
Uchwała nr 0007.165.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na instalacjach będących w posiadaniu MZGOK oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych niezbędnej dla realizacji Projektu pn.:„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".
Uchwała Nr 0007.164.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NR 0007.163.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA NR 0007.162.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.161.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona
Uchwała Nr 0007.159.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
Uchwała Nr 0007.158.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z niektórych gminnych obiektów użyteczności publicznej - świetlic wiejskich
UCHWAŁA Nr 0007.157.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie Statutu Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.155.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
Uchwała Nr 0007.154.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Uchwała Nr 0007.153.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
Uchwała Nr 0007.152.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
UCHWAŁA NR 0007.149.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Program rozwojowy „Konopnicka-szkołą równych szans".
UCHWAŁA NR 0007.148.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Równy start w przyszłość".
UCHWAŁA NR 0007.144.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 czerwca 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko.
UCHWAŁA Nr 0007.143.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.142.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Drugi gm. Przykona
UCHWAŁA Nr 0007. 139. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2011 rok.
UCHWAŁA nr 0007.138. 2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2011 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.136.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Rogów gm. Przykona
Uchwała nr 0007.135.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.133.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność i prawo użytkowania wieczystego KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
UCHWAŁA NR 0007.132.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Przykona nr 0007.104.2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., nr 0007.121.2012 r. z dnia 15 marca 2012 r. oraz nr 0007.122.2012 z dnia 15 marca 2012 r.
Uchwała Nr 0007.131.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr 0007.130.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.129.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
Uchwała nr 0007.128.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej"
Uchwała nr 0007.127.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont dróg powiatowych nr 4506 P i nr 4498 P
Uchwała nr 0007.126.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
UCHWAŁA NR 0007.124.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.123.2012 r. Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Laski
Uchwała Nr Nr 0007.122.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.121.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie.
Uchwała Nr 0007.120.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2012
Uchwała nr 0007.119.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr 0007.118.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-202
Uchwała Nr 0007.116.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 0007.115.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr 0007.114.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2012 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
Uchwała nr 0007.113.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2012 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
Uchwała Nr 0007.111.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona jako wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie
U C H W A Ł A NR 0007.109.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność KWB „Adamów" Spółki Akcyjnej
U C H W A Ł A Nr 0007.108.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA Nr 0007.107.2012 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku, zmienionym uchwałą Nr XLI/304/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku.
Uchwała nr 0007.106.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
Uchwała Nr 0007.104.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tych szkół.