Wyszukiwarka:

rok 2011

UCHWAŁA Nr 0007.58.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2011r.

 

UCHWAŁA Nr 0007.58.2011
Rady Gminy Przykona
z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji  na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Rada Gminy Przykona
uchwala:

I.  Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§ 1

 1. Z budżetu Gminy Przykona mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Przykona.
 2. Dotacje będą udzielane na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i do ziemi.
 3. Dotacja celowa będzie udzielana podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.
 4. Przy wyborze inwestycji uwzględnione zostaną następujące kryteria:

A/rzeczywiste ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez m.in. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie istnieje możliwość techniczna (ekonomicznie uzasadniona) przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

B/ ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej poprzez zakup i montaż odnawialnego źródła energii.

C/ termin realizacji przedsięwzięcia,

D/ koszt realizacji przedsięwzięcia

 

§ 2

 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
 2. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w zależności od rodzaju przedsięwzięcia w następującej wysokości:

a) do 90 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 7.000,00zł na inwestycje polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków .

b) do 50 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5.000,00zł na inwestycje polegające na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej

c) do 30 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 1.000,00 zł dla pozostałych inwestycji .

 

II.               Zasady szczegółowe i tryb udzielania dotacji.

§ 3

 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w § 1 ust. 2 składają pisemne wnioski na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
 2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i realizowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
 3. Wnioski podlegać będą wstępnej weryfikacji m.in. poprzez sprawdzenie stanu faktycznego opisanego we wniosku oraz sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku .
 4. W razie wątpliwości dopuszcza się możliwość  przeprowadzenia kontroli wstępnej przed podpisaniem umowy o udzieleniu dotacji.
 5. Wnioski o dotację składa się w Urzędzie Gminy Przykona do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja. Wnioski o dotację celową na rok 2011 składa się do 30 września 2011r.
 6. Warunki i termin realizacji zadania oraz tryb odbioru wykonanych prac zostaną określone w Umowie pomiędzy Gminą Przykona a wnioskodawcą.

 

III.   Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji. Sposób rozliczenia dotacji i kontrola wykonania zleconego zadania.

§ 4

 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania , w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji.

 

§ 5

1. O zakończeniu prac będących przedmiotem umowy wnioskodawca zawiadamia pisemnie Urząd Gminy.

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki) wystawione po uprzednim dokonaniu odbioru prac protokołem podpisanym przez przedstawiciela Gminy, przedstawiciela wykonawcy oraz wnioskodawcę.

3. W celu rozliczenia inwestycji Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli wykonanej inwestycji w okresie 5 lat od przyznania dotacji

§ 6

Wzory wniosków i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową stanowią załączniki nr 1- 2 do niniejszej uchwały.

 § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 8

           Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr XXI/141/08 z dnia 5 września 2008r.w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uchwała Rady Gminy Przykona Nr XXI/142/08 z dnia 5 września 2008r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1

2) Załącznik nr 2

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (09/08/2011 13:55:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (09/08/2011 13:55:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (09/08/2011 13:55:24)
Lista wiadomości
Uchwała nr 0007.103.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
UCHWAŁA Nr 0007.102. 2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
Uchwała Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
Uchwala nr 0007.100.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2012 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów awierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2012
UCHWAŁA nr 0007.98.2011 RADY GMINY Przykona z dnia 22 grudnia 2011
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027
Uchwała nr 0007.97.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 rok
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
Uchwała Nr 0007.95.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała Nr 0007.94.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 0007.92.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
Uchwała Nr 0007.91.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 r
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
Uchwała Nr 0007.90.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
Uchwała Nr 0007.89.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Uchwała Nr 0007.88.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.87.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko gm. Przykona
U C H W A Ł A Nr 0007.86.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Psary
U C H W A Ł A Nr 0007.85.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona w drodze przetargu
Uchwała Nr 0007.84.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr 0007.66.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania
Uchwala nr 0007.83.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 roku
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
UCHWALA Nr 0007.81.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009- 2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku i zmieniony uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011roku
UCHWALA Nr 0007.80.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr 0007.42.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 201 1 roku
UCHWALA Nr 0007.79.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010- 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /20/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
UCHWALA Nr 0007.78.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr IV /19/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
UCHWALA Nr 0007.77.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr 0007.41.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
UCHWAŁA NR 0007.75.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 września 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
UCHWALA Nr 0007.74.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
U C H W A Ł A NR 0007.72.2011 r. Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykonana grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA Nr 0007.71.2011 r. Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziałów w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, gm. Przykona będącej w jego użytkowaniu wieczystym
UCHWAŁA Nr 0007.70.2011 r. Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młyniska, gm. Przykona
UCHWAŁA NR 0007.69.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Przedszkole spełnionych marzeń".
UCHWALA NR 0006.68.2011r. RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 sierpnia 2011
w sprawie powierzenia Gminie Dobra do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy
Uchwała nr 0007.67.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
UCHWAŁA NR 0007.66.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
Uchwała nr 0007.65.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2011 roku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011-2026
Uchwała Nr 0007.63.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr 0007.62.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
UCHWAŁA Nr 0007. 60. 2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2010 rok.
UCHWAŁA nr 0007.59. 2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2010 rok.
UCHWAŁA Nr 0007.58.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
Uchwała nr 0007.57.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2011 roku
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
UCHWAŁA NR 0007.56.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Uchwała Nr 0007.55.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
UCHWAŁA Nr 0007.54.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ewinów i Trzymsze" na lata 2011 - 2018.
UCHWAŁA Nr 0007.53.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w 2011r.
Uchwała Nr 0007.52.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla cząści obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
Uchwała Nr 0007.51.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m. Aleksandrów
UCHWAŁA NR 0007.50.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
UCHWAŁA NR 0007.49.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona
UCHWAŁA nr 0007.48.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 kwietnia 2011 roku
W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.
Uchwała nr 0007.47.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
Uchwała nr 0007.46.2011 Rady Gminy Przykona z dnia28 kwietnia 2011 roku
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
UCHWAŁA nr OOO7.45.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 marca 2011 rok
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"
UCHWAŁA Nr 0007.44.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
UCHWAŁA Nr 0007.43.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r
UCHWAŁA Nr 0007.42.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
UCHWAŁA Nr 0007.41.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018.
UchwałaNR 0007.40.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.
Uchwała NR 0007.39.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.
UCHWAŁA nr 0007.38.2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin
Uchwała Nr 0007.36.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, lenego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznacenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
Uchwała nr 0007.35.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r na realizacje programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2011
Uchwała nr 0007.34.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona"
Uchwała nr 0007.33.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr 0007.32.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
Uchwała nr 0007.31.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18 marca 2011 roku
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011 roku
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
UCHWAŁA NR V/29/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
UCHWAŁA Nr IV/25/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
UCHWAŁA NR IV/23/2011 RADY GMINY PRZYKONA Z dnia 26 stycznia 2011 ROKU
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
UCHWAŁA Nr IV/22/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarbice na lata 2010 - 2017.
UCHWAŁA Nr IV/21/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/306/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r.
UCHWAŁA Nr IV/20/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wichertów na lata 2010 - 2017.
UCHWAŁA Nr IV/19/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Posoka na lata 2010 - 2017.
UCHWAŁA Nr IV/18/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boleszczyn na lata 2009-2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/189/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku
Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2011 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
UCHWAŁA NR IV/16/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
UCHWAŁA NR IV /14/2011 RADY GMINY Przykona z dnia 26 stycznia 2011 roku
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026