Wyszukiwarka:

rok 2010

Lista wiadomości
Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary i Przykona
Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzailania narkomanii na 2011rok.
Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Przykona na 2011 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Szkoła Równych Szans"
UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU
W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych
UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU
W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
UCHWAŁA NR III/5/10 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 22GRUDNIA 2010 ROKU
W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
Uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011
Uchwała Nr II/3/10 Rady Gminy Przykona z dnia 2 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Przykona z dnia 30 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Przykona z dnia 30 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR XLII/314/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona
Uchwała Nr XLII/313/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała Nr XLII/312/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 listopada 2010 r
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
UCHWAŁA NR XLII/311/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010
UCHWAŁA NR XLI/310/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2011 r.
UCHWAŁA NR XLI/309/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA NR XLI/308/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
UCHWAŁA Nr XLI/307/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
UCHWAŁA Nr XLI/306/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.
UCHWAŁA Nr XLI/305/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
UCHWAŁA Nr XLI/304/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, oraz uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku.
UCHWAŁA Nr XLI/303/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Radyczyny na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/274/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Uchwała Nr XLI/302/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 rojku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji
Uchwała Nr XLI/300/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
UCHWAŁA NR XL/299/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 października 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010
UCHWAŁA NR XL/298/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010r.
w sprawie ucgylenia uchwały Nr XIII/163/08 Rady Gminy Przykona z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierowniki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
UCHWAŁA NR XL/297/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010r.
w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2010-2017"
Uchwała Nr XL/296/10 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2010.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012
UCHWAŁA NR XL/295/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Aleksandrów, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Józefina, Jeziorko, Psary, Smulsko, Wichertów, Zimotki
UCHWAŁA NR XL/294/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy
UCHWAŁA NR XL/293/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Smulsko
UCHWAŁA NR XL/292/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Laski i Rogów
UCHWAŁA NR XL/291/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Ewinów
UCHWAŁA NR XL/290/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w miejscowości Dąbrowa
Uchwała Nr XXXIX/287/10 Rady Gminy Przykona z dnia 06 sierpnia 2010 roku
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
Uchwała Nr XXXIX/286/10 Rady Gminy Przykona z dnia 06 sierpnia 2010 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XXXVIII/285/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Psary, gm. Przykona
UCHWAŁA Nr XXXVIII/284/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku i zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku.
UCHWAŁA NR XXXVIII/283/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Bądków Drugi, Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów
UCHWAŁA NR XXXVIII/282/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Adamów gmina Przykona
Uchwała Nr XXXVIII/281/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Przykona uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
Uchwała Nr XXXVIII/280/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za I półrocze danego roku budżetowego.
Uchwała Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 ro
UCHWAŁA Nr XXXVI/ 277/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przykona.
Uchwała Nr XXXVI/275/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej w m.Aleksandrów
UCHWAŁA Nr XXXVI/274/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radyczyny na lata 2010- 2017".
UCHWAŁA Nr XXXVI/273/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010- 2017".
Uchwała Nr XXXVI/272/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XXXVI/271/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2009 rok.
Uchwała Nr XXXV/270/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części.
UCHWAŁA NR XXXV/269/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy
Uchwała Nr XXXV/268/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXXV/267/10 Rada Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010 roku
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku
Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
UCHWAŁA NR XXXIV/265/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie.
Uchwała Nr XXXIV/264/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012
UCHWAŁA Nr XXXIV/263/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Olszówka na lata 2010- 2016".
UCHWAŁA Nr XXXIV/262/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010- 2016.
UCHWAŁA Nr XXXIV/261/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010- 2016”.
UCHWAŁA Nr XXXIV/260/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Laski na lata 2010- 2016".
UCHWAŁA Nr XXXIV/259/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010- 2016".
Uchwała Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXXIV/257/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010. r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
Uchwała Nr XXXIV/256/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XXXIV/255/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 luty 2010 roku
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
UCHWAŁA Nr XXXIV/254/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów