Wyszukiwarka:

rok 2008

Uchwała Nr XXIV/171/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
 

Uchwała  Nr XXIV/171/08
Rady Gminy Przykona
z dnia  29 grudnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę budżetową  na 2008 rok

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165,  art.184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: 

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok , zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku,
Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku,

Uchwałą Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 83/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 czerwca 2008 roku,
Uchwałą Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 90/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 93/08 Wójta Gminy Przykona  z dnia 27 sierpnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XXI/138/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 101/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 września 2008 roku,
Uchwałą Nr XXII/144/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 109/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 listopada 2008 roku,
Uchwałą Nr XXIII/160/08 Rady Gminy przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 97.560 zł,
     kwotę dochodów 18.872.424 zł, zastępuje się kwotą 18.969.984 zł, z tego:
     - dochody bieżące 18.665.924 zł,
     - dochody majątkowe 206.500 zł, zastępuje się 304.060 zł
     Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
 

   Zwiększa się:
    - w dziale 600 rozdział 60016 § 6260        96.560 zł   

 

 

Dodaje się:

- w dziale 754 rozdział 75412 § 6290         1.000 zł

2. W §2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  97.560 zł, kwotę
    wydatków 25.221.195 zł, zastępuje się kwotą 25.318.755 zł.
    Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

  Zwiększa się:
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4430                 1.800 zł        

  - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050             118.000 zł
  - w dziale 750 rozdział 75011 § 4010             600 zł (zlecone)
  - w dziale 750 rozdział 75011 § 4120             10 zł (zlecone)
  - w dziale 750 rozdział 75023 § 4300                 2.500 zł 
  - w dziale 750 rozdział 75023 § 4410                    500 zł
  - w dziale 754 rozdział 75412 § 2820                 1.000 zł
  - w dziale 754 rozdział 75412 § 4210                 2.500 zł
  - w dziale 754 rozdział 75412 § 4300                 1.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 3020                 2.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4210                 8.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4300                 1.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4440                 4.430 zł
  - w dziale 801 rozdział 80104 § 4210                 5.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80104 § 4440                 1.610 zł
  - w dziale 801 rozdział 80110 § 4210                 8.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80110 § 4300                 1.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80110 § 4440                 4.400 zł
  - w dziale 801 rozdział 80148 § 4440                    440 zł   
                                                                     -------------------------
 Razem:                                                        163.790 zł 

 

 

Zmniejsza się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4300                1.800 zł 

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050              21.440 zł
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4110                  610 zł (zlecone)
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210               3.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 2820               1.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4270               2.500 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010               1.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110               2.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4010               2.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4110               1.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4010               4.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4110               3.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4300             18.880 zł
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4010               4.000 zł
                                                                      ---------------
Razem:                                                        66.230 zł

 


3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 16.745.530 zł, zastępuje się
    kwotą  16.746.530 zł.

 

4. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.333.607 zł, zastępuje się kwotą  7.316.607 zł.


5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 8.475.665 zł, zastępuje się kwotą  8.572.225 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej  dokonuje się zmiany planu między paragrafami wydatków.
    Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                        

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/171/08
Rady Gminy Przykona
z dnia  29  grudnia 2008 roku

          Budżet gminy na 2008 rok zwiększa się po stronie dochodów o 97.560 zł.
Zmianę wprowadza się na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 155/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r o dofinansowaniu dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - zwiększenie o 96.560 zł oraz na podstawie złożonego wniosku o uruchomienie środków z funduszu prewencyjnego na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP, otrzymane środki 1.000 zł. 

 

         W budżecie gminy wprowadza się zmiany planu wydatków poprzez zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budżetowej :
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) o 1.800 zł, na budowę drogi w m. Bądków Drugi o 21.440 zł w związku z otrzymaniem środków z FOGR w kwocie niższej od planowanej, a zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Nawierzchnia  asfaltowa na drodze w m. Sarbice o 77.000 zł (środki dodatkowe otrzymane z FOGR) i na zadaniu pn." Nawierzchnia asfaltowa na drodze Gąsin „
o 41.000 zł (środki dodatkowe otrzymane z FOGR), w paragrafie różne  opłaty i składki  zwiększa się plan o 1.800 zł.

750 Administracja publiczna, zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o 610 zł (zadania zlecone), a zwiększa się plan wydatków
na wynagrodzenia osobowe o 600 zł (zadania zlecone) i składki na Fundusz Pracy o 10 zł (zadania zlecone) w rozdziale  urzędy wojewódzkie. W rozdziale urzędy
gmin zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000 zł a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o 2.500 zł ( zwiększenie między innymi na opłaty za przesyłki pocztowe), podróże służbowe krajowe o 500 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale
ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
o 1.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oraz zmniejsza
się plan o tą samą kwotę( na w/w cel przekazano środki własne). Natomiast zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o 1.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 2.500 zł, a zwiększa się plan na zakup materiałów
(olej opałowy do OSP Smulsko) o 2.500 zł.
 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się
plan wydatków na wypłaty świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
o 2.000 zł,  zakup materiałów i wyposażenia ( zakup oleju opałowego) o 8.000 zł,zakup usług pozostałych o 1.000 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych o 4.430 zł (po przeliczeniu faktycznego średniorocznego
zatrudnienia).Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.000 zł i składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000 zł. Zmniejszenia wprowadza się w związku z zaistniałymi oszczędnościami.

Przedszkola , w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego) o 5.000 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 1.610 zł (po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia).
Zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000 zł, składki na
ubezpieczenie społeczne o 1.000 zł. Zmniejszenia jest wynikiem powstałych oszczędności.
W rozdziale gimnazja  zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup oleju opałowego ) o 8.000 zł, zakup usług pozostałych
o 1.000 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 4.400 zł
 (po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia). Zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000 zł, składki na ubezpieczenie
społeczne o 3.000 zł. Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe
pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne jest wynikiem powstałych
oszczędności.  

Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 18.880 zł (oszczędności w związku z racjonalizacją dowozów).

Stołówki szkolne w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 440 zł  (po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia). Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami.

Do pobrania:

 1) załaczniki nr 1 i 2 - format pliku .PDF

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (26/03/2009 17:48:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (26/03/2009 17:51:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (26/03/2009 17:51:32)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok