Wyszukiwarka:

rok 2008

Uchwała Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
 

Uchwała  Nr XXIII/160/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 02 grudnia 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę budżetową  na 2008 rok

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: 

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok , zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku,
Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku,

Uchwałą Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 83/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 czerwca 2008 roku,
Uchwałą Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 90/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 93/08 Wójta Gminy Przykona  z dnia 27 sierpnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XXI/138/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 101/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 września 2008 roku,
Uchwałą Nr XXII/144/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku, Zarządzeniem Nr 109/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 listopada 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 98.890 zł,
     kwotę dochodów 18.773.534 zł, zastępuje się kwotą 18.872.424 zł, z tego:
     - dochody bieżące 18.567.034 zł, zastępuje się 18.665.924 zł.
     Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
   

 

 

 

 

Zwiększa się:

 - w dziale 758 rozdział 75801 § 2920        3.564 zł   

 - w dziale 758 rozdział 75814 § 0920      27.300 zł

 - w dziale 854 rozdział 85415 § 2030      62.300 zł
                                                               -------------------
 Razem:                                                     93.164 zł 

Dodaje się:


- w dziale 801 rozdział 80101§ 2707         5.726 zł

 

 

2. W §2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  98.890 zł, kwotę
    wydatków 25.122.305 zł, zastępuje się kwotą 25.221.195 zł.
    Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:
 

  Zwiększa się:

 

  - w dziale 700 rozdział 70005 § 4300               5.568 zł
  - w dziale 700 rozdział 70095 § 4430                  800 zł
  - w dziale 754 rozdział 75412 § 2820           100.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 3020               3.000 zł

  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4010             31.464 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4170               2.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4210               3.207 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4217              2.600 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4260                 500 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4427              3.126 zł
  - w dziale 801 rozdział 80103 § 4010              3.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80103 § 4210                 500 zł
  - w dziale 801 rozdział 80103 § 4270                 100 zł
  - w dziale 801 rozdział 80104 § 4010            12.600 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4110                 346 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4120                   58 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4170            11.573 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4210              2.583 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4300            47.740 zł   
  - w dziale 900 rozdział 90001 § 4260            24.000 zł
  - w dziale 900 rozdział 90001 § 4270              7.000 zł

  - w dziale 900 rozdział 90001 § 4300            22.700 zł
  - w dziale 900 rozdział 90001 § 4360              2.000 zł 
  - w dziale 900 rozdział 90013 § 4300              1.500 zł
  - w dziale 921 rozdział 92109 § 4430                 500 zł  
                                                                --------------------
   Razem:                                                        288.465 zł

  Dodaje się:

  - w dziale 851 rozdział 85111 § 2710            10.000 zł

Zmniejsza się:

- w dziale 600 rozdział 60016 § 4110             3.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4300            30.000zł
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4210              4.000zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210            15.500zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4270              9.000zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4217              2.600zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4427              3.107zł
- w dziale 852 rozdział 85215 § 3110             4.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4410                300 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4750                700 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050         110.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4170             2.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4270             6.800 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830             8.568 zł
                                                                  --------------
Razem:                                                      199.575 zł
 
3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 16.536.640 zł, zastępuje się
    kwotą  16.745.530 zł.

 

4. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
    w wysokości 7.277.566 zł, zastępuje się kwotą  7.333.607 zł.

 

5. W § 2 ust.2 pkt.1b dotacje w wysokości 763.463 zł, zastępuje się kwotą 
     864.895 zł, w tym:
     - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele
       związane z realizacją zadań gminy  173.653 zł, zastępuje się 265.085 zł,
       Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie
       Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

     - w tiret 5 celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
       terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 165.500 zł,
       zastępuje się kwotą 175.500 zł. 


6. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 8.585.665 zł, zastępuje się
    kwotą  8.475.665 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                        

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/160/08
Rady Gminy Przykona
z dnia  02 grudnia 2008 roku

          Budżet gminy na 2008 rok zwiększa się po stronie dochodów o 98.890 zł.
Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3.3011-428/08 z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym  udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia  w ramach Rządowego programu wyrównywania szans  edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „62.300 zł.
Zwiększa się plan odsetek od lokat krótkoterminowych i środków na rachunkach bankowych o 27.300 zł.
Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa na zakończenie realizacji „Programu Comenius Partnerski Projekt Szkół" 5.726 zł.

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na 2008 rok o 3.564 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.
Zmianę  tą  wprowadza się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów  Nr ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 roku. 

         W budżecie gminy wprowadza się zmiany planu wydatków poprzez zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budżetowej :

600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o 3.000 zł,
zakup usług pozostałych o 30.000 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami , zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 5.568 zł. W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na opłaty składek ubezpieczeniowych mienia o 800 zł.

710 Działalność usługowa, zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o 4.000 zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
ratownictwa technicznego  dla jednostki ochotniczej straży pożarnej.   


750 Administracja publiczna, zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów o 15.500 zł, zakup usług remontowych o 9.000 zł, w rozdziale
urzędy gmin.


801 Oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków na wypłaty dodatków ( wiejskich, mieszkaniowych) dla nauczycieli
o 3.000 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 31.464 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „ Comenius Partnerski Projekt Szkół" ze środków własnych o 5.707 zł (§ 4217 o 2.600 zł, § 4427 o 3.107 zł),  zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymanymi środkami na to zadanie łącznie 5.726 zł(§ 4217  2.600 zł, § 4427 3.126 zł), zaangażowane środki własne  w realizację zadania przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
 zakup materiałów 3.207 zł, zakup energii 500 zł.


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000 zł, zakup
materiałów o 500 zł, zakup usług remontowych o 100 zł.

Przedszkola w rozdziale tym uzupełnia się środki  wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększając plan w tym paragrafie o 12.600 zł.

851 Ochrona zdrowia, wprowadza się rozdział  szpitale ogólne, planuje się udzielić pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont Oddziału Dziecięcego Szpitala w Turku w formie dotacji celowej  w wysokości 10.000 zł.

852 Pomoc społeczna, w rozdziale dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan
wydatków na wypłaty dodatków o 4.000 zł. W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się planowane wydatki na podróże służbowe krajowe o 300 zł, zakup akcesoriów komputerowych o 700 zł. 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów,
zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o 346 zł, składki
na Fundusz Pracy o 58 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 11.573 zł, zakup materiałów o 2.583 zł, zakup usług pozostałych o 47.740 zł. Zwiększenie planu

wydatków w tym rozdziale związane jest z otrzymaną dotacją w ramach Rządowego
programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ramach tych środków Zespół Szkół w Przykonie realizuje program pn:" Ekspresem do Europy".
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafach: zakup energii o 24.000 zł (duży wzrost opłat za energię na oczyszczalniach i przepompowniach), zakup usług remontowych o 7.000 zł (remonty pomp), zakup usług pozostałych o 22.700 zł (wzrost kosztów badań na oczyszczalniach), opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 2.000 zł.

W rozdziale schroniska dla zwierząt, zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 1.500 zł (koszty pobytu bezdomnych zwierząt w schroniskach).
W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się plan wydatków o 110.000 zł( Oświetlenie ciągu
pieszo-rowerowego Przykona - Wichertów" o 77.000 zł, „Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w Psarach - dokumentacja i wykonanie
o 33.000 zł).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe
o 2.000 zł, zakup usług remontowych o 6.800 zł, zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki o 500 zł.

926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizyczneji sportu, zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 8.568 zł.      

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2 - format pliku .PDF

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (26/03/2009 17:10:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (26/03/2009 17:10:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (26/03/2009 17:10:21)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok