Wyszukiwarka:

rok 2008

UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r

 

UCHWAŁA Nr XXII/152/08

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 30 października 2008r

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2009. 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r  Nr 142  poz.1591/ Dz.U.z 2002r Nr 23,poz.220 ze zm/, oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2003r Nr 96, poz.873 ze zm./

 

Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „Program współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2009, który stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XIII/74/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Załącznik do

Uchwały Nr XXII/152/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2008r

 

 

 

Program współpracy Gminy Przykona

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2009.

 

 

Rozdział I    Cele współpracy.

 

 1. Głównym celem niniejszego programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa miedzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w realizacji ważnych celów społecznych.
 2. Szczegółowe cele współpracy to:
 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych;
 • umacnianie lokalnych działań przez stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności;
 • integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • otwarcie na innowację, konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych realizowanych dotychczas przez Gminę;
 • wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Gminą;
 • zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej

             w Gminie.

 

Rozdział II     Zasady współpracy   

Współpraca Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach:

 

 1. pomocniczości i suwerenności stron - Gmina  respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli , uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów , w tym należących również do sfery zadań publicznych  i w takim zakresie współpracuje z organizacjami, wspiera ich działalność oraz umożliwia realizacje zadań publicznych na zasadach i w formie określonej  w stawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o   

      wolontariacie;

 1. partnerstwa - organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonaniu zadań publicznych;
 2. efektywności - Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasady uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w  ustawie o finansach publicznych;
 3. jawności - Gmina udostępnia współpracującymi z nią organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Zakres przekazywanych informacji obejmuje również dane o: zasadach współpracy, wynikach postępowań o powierzenie zadania, realizacji zadania, rozliczeniu  pozyskanych i wydatkowanych środków. Jednym z instrumentów upubliczniania informacji jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

 

   

Rozdział III     Formy współpracy

 

            Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywać się może w następujących formach:

1. Zlecania realizacji zadań publicznych poprzez:

a. powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub

b. wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie przez nią nie objętym na podstawie niniejszej Uchwały.

2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania w szczególności poprzez: publikowania ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona oraz przekazywania przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach.

3. Konsultowania z organizacjami i podmiotami wskazanymi w art.3 ust.3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

4. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy oraz przedstawicieli Gminy.

5. Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

 

 

  Rozdział IV    Tryb zlecania zadań

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić w trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub odrębnych przepisach.
 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy przewidują inny tryb.
 3. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie organizacji wykonujących określone zadania publiczne  na rzecz gminy i jej mieszkańców oraz sfinansowanie lub dofinansowanie tych zadań poprzez udzielenie dotacji.
 4. Zleceniobiorca ma możliwość w trakcie trwania zadania dokonać przesunięć środków finansowych między pozycjami wymienionymi w kosztorysie pod warunkiem, że wielkość tych przesunięć nie przekroczy 15% wartości całej dotacji i nie spowoduje zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania. Zmiany te wymagają formy aneksu do umowy. 
 5. Regulamin otwartego konkursu ustali Wójt Gminy Przykona w drodze wydanego przez siebie zarządzenia.

 

  Rozdział IV    Obszar współpracy

            Na 2009r ustala się następujące priorytety w powierzaniu zadań w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportowych;
 2. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;
 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 4. ochrony i promocji zdrowia -prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży;
 5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. kultury i ochrony tradycji - organizowanie ogólnodostępnych imprez  o charakterze kulturalnym i kulturalno-rekreacyjnym;
 7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans  tych rodzin i osób poprzez organizowanie zbiórek żywności, aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych-Gwiazdka 2009, aktywacja lokalnych środowisk na rzecz osób starszych i samotnych, potrzebujących pomocy poprzez podtrzymywanie tradycji świątecznych, aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w  szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych- Wielkanoc 2009

 

 

Rozdział V    Postanowienia końcowe

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym programem określa uchwała budżetowa na 2009r.

2. W sprawach nie uregulowanych w programie współpracy mają zastosowanie przepisy prawa.

     

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/152/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2008 roku

 

 

            Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 3 nakłada na organ stanowiący  jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 w/w ustawy.

            Program na rok 2009 określa cele, zasady i formy współpracy, tryb zlecania zadań. Uwzględniając potrzeby mieszkańców Gminy ustalono szereg priorytetów  w realizowaniu zadań publicznych. W obszarze współpracy znalazły się zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, , podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz  pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (24/03/2009 08:03:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (24/03/2009 08:03:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (24/03/2009 08:03:24)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok