Wyszukiwarka:

rok 2008

Uchwała Nr XXII/144/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku

Uchwała  Nr XXII/144/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października  2008 roku

 

zmieniająca uchwałę budżetową  na 2008 rok

 

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: 

§ 1.

 

W Uchwale Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok , zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku,
Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku,

Uchwałą Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 83/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 czerwca 2008 roku,
Uchwałą Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 90/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 93/08 Wójta Gminy Przykona  z dnia 27 sierpnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XXI/138/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 101/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 września 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 235.280 zł, kwotę dochodów 18.323.876 zł, zastępuje się kwotą 18.559.156 zł, z tego:
     - dochody bieżące 18.117.376 zł, zastępuje się 18.352.656 zł. 

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
   

 Zwiększa się:

 - w dziale 758 rozdział 75814 §  0920    13.000 zł

 - w dziale 852 rozdział 85214 § 2010   218.000 zł

 - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030       3.100 zł

 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2030       1.180 zł

                                                              ---------------
     Razem:                                             235.280 zł

 


2. W § 1 ust.3 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  1.499.243 zł, zastępuje się kwotą  1.717.243 zł.

3. W §2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  235.280 zł, kwotę wydatków 24.672.647 zł, zastępuje się kwotą 24.907.927 zł.
    Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:
 

  Zwiększa się:


  - w dziale 754 rozdział 75412 § 4210           5.000 zł
  - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110       218.000 zł (zlecone)
 - w dziale 852 rozdział 85219 § 4010          3.100 zł
  - w dziale 852 rozdział 85295 § 3110          1.180 zł
  - w dziale 900 rozdział 90015 § 4260        55.000 zł
  - w dziale 900 rozdział 90015 § 4270        60.000 zł
  - w dziale 900 rozdział 90015 § 4300          5.000 zł
  - w dziale 926 rozdział 92605 § 4210             800 zł
  - w dziale 926 rozdział 92605 § 4260             800 zł
                                                                --------------------
   Razem:                                                   348.880 zł

  Dodaje się:


  - w dziale 010 rozdział 01010 § 6610            720.000 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4430                   500 zł
  - w dziale 852 rozdział 85214 § 3119                2.281,52 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4110                      74 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4120                      12 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4170                 2.479 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4210                    553 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 4300                 9.882 zł  
                                                                        ---------------

 Razem:                                                           735.781,52 zł

  

Zmniejsza się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6060            3.100 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4300               500 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050          10.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4530               500 zł
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4270          30.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4530               500 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4270            5.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110            2.281,52 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830            5.900 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6050        450.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6060            1.600 zł
- w dziale 926 rozdział 92695 § 6050        340.000 zł
                                                                  --------------
Razem:                                                       849.381,52 zł
 


4. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 16.002.282 zł, zastępuje się kwotą  16.322.262 zł.

 

5. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  w wysokości 7.250.803 zł, zastępuje się kwotą  7.256.468 zł.

 

6. W § 2 ust.2 pkt.1b dotacje w wysokości 769.363 zł, zastępuje się kwotą  763.463 zł, w tym:
     - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy  179.553 zł, zastępuje się 173.653 zł,
       Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.


7. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 8.670.365 zł, zastępuje się kwotą  8.585.665 zł.

    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej  uchwały.


8. W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 - 2010, Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika  Nr 3 do niniejszej uchwały.     

9. W § 2 ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacją   zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.499.243 zł, zastępuje się kwotą 1.717.243 zł. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika  Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/144/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 października 2008 roku

     W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów.
Dochody zwiększa się o 235.280 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie zawiadomienia:
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-394/08 z dnia 26 września 2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w  pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 w kwocie 3.100 zł, 
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-408/08 z dnia 09 października 2008r w sprawie zwiększenia dotacji celowej  z przeznaczeniem na dofinansowanie  realizacji programu  wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  w kwocie 1.180 zł
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-429/08 z dnia 20 października 2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych o 218.000 zł.
Zwiększenie planu na odsetki pozostałe od lokat krótkoterminowych oraz środków na rachunkach bankowych o 13.000 zł.   

     Zmiany w budżecie wprowadza się również po stronie wydatków poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo , w rozdziale infrastruktura  wodociągowa i sanitacyjna  wsi zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 3.100 zł.
  Wprowadza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Gminy Turek na realizację zadania inwestycyjnego, budowa kanalizacji sanitarnej(odcinek wspólny)
   720.000 zł. 
- 600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne wprowadza się  plan wydatków na opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg 500 zł, a zmniejsza się  planowane  wydatki na zakup usług pozostałych o 500 zł. Zmniejsza się planowane  wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w m. Boleszczyn"  o 10.000 zł.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza sie plan wydatków z tytułu podatku od towarów i  usług o 500 zł. W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków  na zakup usług remontowych o 30.000 zł ( wartość robót po przeprowadzeniu przetargu niższa od planowanej). 
- 750 Administracja publiczna,  zmniejsza się plan w rozdziale urzędy gmin  w  paragrafie podatek od towarów i usług o 500 zł.  
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług  remontowych  o 5.000 zł, a zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia  o 5.000 zł.
- 852 Pomoc społeczna, w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o 218.000 zł  ( zadania zlecone) z przeznaczeniem na  wypłatę zasiłków celowych. Zmniejsza się  plan wydatków na świadczenia społeczne ze środków własnych o 2.281,52 zł a wprowadza się plan na świadczenia społeczne w kwocie 2.281,52 zł, stanowiące udział własnym w związku z przystąpieniem do współpracy z gminami powiatu  tureckiego, celem realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki  pomocy społecznej pt. "Wystarczy chcieć".
  W rozdziale  ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan  wydatków  na wynagrodzenia osobowe pracowników  o 3.100 zł (dofinansowanie
  wypłat dodatków dla pracowników socjalnych).
  W rozdziale pozostała działalność zwiększa  się plan wydatków w paragrafie  świadczenia społeczne o 1.180 zł.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów  wprowadza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne 74 zł,  składki na Fundusz Pracy 12 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.479 zł, zakup materiałów  553 zł, zakup usług pozostałych 9.882 zł. W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego listy realizatorów programów w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  w 2008 r „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji  pozarządowych" na podstawie złożonego wniosku przez Zespól Szkół w Przykonie, wprowadzony plan wydatków w łącznej kwocie 13.000 zł stanowi udział własny w tym programie.          

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdziale oświetlenie ulic,  placów i dróg, zwiększa się plan wydatków w paragrafach: na zakup energii o  55.000 zł, zakup usług remontowych  o 60.000 zł, na zakup usług pozostałych o 5.000 zł. 

 - 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej  i sportu, zmniejsza się plan wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym  jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 5.900 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Przykona"  o 450.000 zł. Zadanie w roku bieżącym nie będzie realizowane w związku  z nie otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

   W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na zadanie    „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z placem zabaw w Psarach"  o 340.000 zł. Nie przystąpiono do realizacji zadania w roku bieżącym w związku z nie otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.   Zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 1.600 zł, a zwiększa się  plan wydatków na zakup materiałów o 800 zł oraz  na zakup energii o 800 zł.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, wprowadza się nastepujące zmiany :
- dodaje sie zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny   Psary - Rogów planując wydatki na realizację tego zadania w 2008 r  500.000 zł   ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej   oraz 600.000 zł w roku 2009 ze środków budżetu gminy,
- na realizację zadania pn." Budowa ulic i parkingów w m. Zimotki - tereny  rekreacyjne zmniejsza sie planowane wydatki na 2009 rok do kwoty 140.000 zł,  a całkowita realizację zadania planuje się wykonać w roku 2011,

- zadanie pn. „Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do internetu „ planowane wydatki w roku 2009 zmniejsza się do kwoty 30.000 zł,
- zadanie pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Psary" planowane wydatki na rok 2009 zmniejsza się do kwoty 100.000 zł.   

 

Do pobrania:

 Załaczniki nr 1,2,3,4

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (05/01/2009 10:40:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (05/01/2009 10:50:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (05/01/2009 10:50:13)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok