Wyszukiwarka:

rok 2008

UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/142/08

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 5 września 2008r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 406 pkt. 12 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala:

„Regulamin udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona” o następującej treści:

 

§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji na realizację

przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć

dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na

terenie Gminy Przykona.

Pomoc udzielana osobom fizycznym, będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 z

poźn. zm.) może być udzielona, wyłącznie na potrzeby nie związane z prowadzoną przez

nie działalnością gospodarczą.

§ 2

 Dotowaniu będą podlegały koszty inwestycji związane z likwidacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji, a mianowicie:

rozbiórka wyrobów zawierających azbest,

zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

załadunek, transport i składowanie odpadów,

oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

O dotowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości

zlokalizowanej na terenie Gminy Przykona z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie

jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn.

zm.).

W przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność, należy dołączyć

zgodę właściciela nieruchomości.

W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, należy

dołączyć zgodę wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania.

 

§ 3

Podstawą otrzymania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej jest umowa zawarta z Gminą (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 

§ 4

Osoba ubiegająca się o uzyskanie dotacji na unieszkodliwienie odpadów

zawierających azbest składa wniosek do Wójta Gminy Przykona (załącznik nr 1 do Regulaminu).

2.       Wzór wniosku dostępny jest:

a) w Referacie Rozwoju Gospodarczego,

b) w Punkcie Informacji,

c) na stronie internetowej – www.przykona.pl.

Wnioski należy składać w terminie do 31 maja danego roku.           

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest

kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne

informacje oraz dokumenty (przywołane we wzorze wniosku) pozwalające na jego

rozpatrzenie.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie do 15 czerwca danego roku, natomiast podpisanie umowy w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

W przypadku nie wyczerpania środków zaplanowanych na dany rok w planie wydatków GFOŚiGW termin składania wniosków może być przedłużony.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel z GFOŚiGW w danym roku, wnioski złożone realizowane będą w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

§ 5

 

Wójt Gminy Przykona powiadamia pisemnie wnioskodawcę o wysokości przyznanego dofinansowania lub odmowie dofinansowania.

 

W rozliczeniu otrzymanych środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uwzględniane będą faktury/rachunki wystawione po dacie podpisania umowy o udzieleniu dotacji.

 

§ 6

Warunkiem uzyskania dotacji jest:

1.       Wykonanie czynności, o których mowa § 2 pkt. 1 przez przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydaną przez Starostę Tureckiego z zastrzeżeniem pkt. 2.

2.       Warunek określony w pkt. 1 nie musi być spełniony w przypadku wykonania wyłącznie czynności określonych w § 2 pkt. 1 lit. c w związku z § 8.

3.       Przedłożenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających

azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

4.    Warunkiem uzyskania dotacji w ramach „Regulaminu …” jest zrealizowanie zadania do dnia 30 listopada danego roku.

5.       Spełnienie wymogów formalnych, tj. przedłożenie następujących dokumentów:

a) kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na

realizację zadania,

b) oświadczenie wnioskodawcy, iż obiekty i grunty na których są położone nie są wykorzystywane na cele gospodarcze w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.),

c) kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do organu administracji budowlanej (Starosty

Tureckiego) - oryginał do wglądu,

d) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest (dokument po skasowaniu,

tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanej dotacji będzie zwracany),

e) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,

z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649), zawierającego

dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko

(oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu).

 

§ 7

1.       Kwotę dotacji ustala się na podstawie łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.

2.       Ustala się, z zastrzeżeniem pkt. 3, 4 że maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 zł zł./brutto/ za 1 m² usuniętych wyrobów zawierających azbest.

3.       Kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % kosztów (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków) poniesionych przez inwestora.

4.       Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po uprzednim protokólarnym odbiorze końcowym (załącznik nr 3 do Regulaminu)

 

§ 8

Do końca 2009 roku:

1.       Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do przetransportowania i zeskładowania na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest

wytworzonych, przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, w wyniku demontażu płyt zawierających azbest z obiektów budowlanych.

2.       Ustala się, z zastrzeżeniem § 7 pkt. 3 i 4, że wysokość dotacji do czynności o których mowa w pkt. 1 wynosi maksymalnie 1,20 zł /brutto/ za 1kg odpadów

zawierających azbest. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % kosztów (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków) poniesionych przez inwestora.

3.       Warunkiem przyznania dotacji jest przetransportowanie odpadów zawierających azbest na uprawnione składowisko przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zawierających azbest, spełnienie wymogów formalnych określonych w § 6 pkt.5 lit. a-d oraz przedłożenie karty przekazania odpadu do wglądu.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXI/142/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 5 września 2008r.

 

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

 

 

 

  1. Nazwa wnioskodawcy (imię i nazwisko)

___________________________________________________________________

2.      Adres wnioskodawcy

miejscowość ________________________ nr domu _________ ulica____________

tel. kontaktowy__________________________.

3.      Lokalizacja planowanych prac ____________________________________________

4.      Obręb i nr działki ______________________________________________________

5.      Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe): płyty dachowe/płyty elewacyjne/inne (jakie?)_______________________________________________________________

6.      Powierzchnia wyrobów zawierających azbest przeznaczona do demontażu według obmiaru na obiekcie (obiektach) [m²] _______________________________________

7.      Planowany termin realizacji prac __________________________________________

 

 

_______________________

(data i podpis wnioskodawcy)

 

*wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia określony został na 2 stronie wniosku

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXI/142/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 5 września 2008r.

UMOWA

 

Zawarta w dniu …………………………..  w Przykonie pomiędzy Gminą Przykona, reprezentowaną przez:

Mirosława Broniszewskiego – Wójta Gminy Przykona

Zwaną dalej „Dotującym”

a

…………………………………………………………………………………………………

zam ……………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Dotowanym” o następującej treści:

 

§ 1

1.      Przedmiotem umowy jest przekazanie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem realizacji zadania pn.:

-likwidacja wyrobów zawierających azbest.

2.      Miejscem realizacji przedmiotowego zadania będzie nieruchomość położona w ………….................. oznaczona jako działka Nr ……………. KW …………………, stanowiąca własność Dotowanego.

§ 2

Dotowany zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia polegającego na usunięciu odpadów powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego zawierającego azbest w terminie do ………………………………

§ 3

1.      Dotujący przekaże na realizację zadania dotację przedmiotową w wysokości …(np. 90%) kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż …………………, na rachunek bankowy wskazany przez Dotowanego lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.      Nr rachunku bankowego Dotowanego …………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

§ 4

Dotujący przekaże kwotę dotacji, o której mowa w § 4 niniejszej umowy po:

1.       Otrzymaniu pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót.

2.       Dostarczeniu przez Dotowanego

a) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanej dotacji będzie zwracany), 

b) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu).

3.       Protokólarnym dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez osoby upoważnione przez Dotującego.

 

§ 5

Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

 

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 7

Zmiany i uzupełnienia, odstąpienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez strony w związku z niniejszą umową, powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 8

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd.

 

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Dotujący, a jeden Dotowany.

 

 

DOTOWANY                                                                                                          DOTUJĄCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXI/142/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 5 września 2008r.

 

Przykona, dnia…………………

 

PROTOKÓŁ

stwierdzenia zakończenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

 

 

na nieruchomości w ……………………………, przy ul. ……………………………………..

będącej własnością, współwłasnością, użytkowaniem wieczystym*

Pana/Pani ………………………………………………………………………………………..

 

Pan/Pani ………………………………………………………………… zgłosił/a do Urzędu Gminy w Przykonie zakończenie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu …………………………………………… oraz na podstawie złożonych dokumentów ustala się co następuje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Powyższy protokół jest podstawą refundacji kosztów przez Gminę Przykona na warunkach określonych w Umowie Nr …………………………………………………………………………..

 

Protokół spisano w obecności:

Imię i nazwisko                                    Instytucja                                 Podpis

1. ……………………..….                                          …………………………                        ……………………………

2. ………………………...                                          …………………………                        ……………………………

3. …………………………                                            …………………………                       ……………………………

4. …………………………                                            …………………………                        …………………………….

*niepotrzebne skreślić

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (13/10/2008 14:49:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (13/10/2008 14:50:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (05/01/2009 09:57:10)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok