Wyszukiwarka:

rok 2008

UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.

UCHWAŁA NrXXI/141/08

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 5 września 2008r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 406 pkt. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rada Gminy Przykona uchwala:

 

„Regulamin udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" o następującej treści:

§ 1 

 1. Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska poprzez zainstalowanie  przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby i wody, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 2 

 1. Warunkiem otrzymania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych objętych niniejszym regulaminem, z jednoczesnym zlikwidowaniem osadników funkcjonujących jako szambo.
 2.  Dofinansowanie dotyczy przydomowych oczyszczalni, nabytych i wybudowanych po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu. 

§ 3

 

 1. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie złożonego WNIOSKU i zawartej UMOWY (załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu...).
 2. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć na obowiązującym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej
 1. Z wnioskodawcą, którego wniosek w sprawie dofinansowania zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie pozytywnie rozpatrzony, zostanie zawarta umowa.

 

§ 4

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

 

 

§ 5

Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie określona w uchwale budżetowej

na dany rok budżetowy.

§ 6

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel z GFOŚiGW w danym roku, wnioski złożone realizowane będą w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

§ 7

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 90 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 7.000,00zł.

 

§ 8

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po uprzednim protokólarnym odbiorze końcowym sporządzonym przez przedstawicieli Urzędu Gminy w Przykonie, w terminie 30-dni licząc od daty sporządzenia PROTOKOŁU (załącznik nr 3 do Regulaminu...).

 

§ 9

 

Dofinansowaniu nie podlegają:

1. przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. koszty zakupu pojedynczych elementów składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków,

3. koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

4. koszty sporządzonej dokumentacji.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

  

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXI/141/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 5 września 2008r.

 

 

..................................                                      ....................., dnia...................
(Nazwisko i Imię wnioskodawcy)                                     (miejscowość)

 

.................................
(adres zamieszkania)

 

.........................................

 

Wójt

Gminy Przykona

 

 

WNIOSEK

dotyczący udzielenia dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

            Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do .........m³/d, która zlokalizowana będzie na nieruchomości położonej w:................................ oznaczonej jako działka Nr .................................., która oczyszczać będzie ścieki z istniejącego budynku mieszkalnego............................................

Budowę przydomowej oczyszczalni planuję rozpocząć w terminie: ............................., natomiast zakończenie w terminie do ...............................

            Oświadczam, że jestem właścicielem opisanej wyżej nieruchomości i zobowiązuję się do dostarczenia niezbędnych dokumentów, wynikających z zawartej umowy.

 

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXI/141/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 5 września 2008r.

 

 

UMOWA

 

Zawarta w dniu ................................  w Przykonie pomiędzy Gminą Przykona, reprezentowaną przez:

Mirosława Broniszewskiego - Wójta Gminy Przykona

Zwaną dalej „Dotującym"

a

.............................................................................................................

zamieszkałym..........................................................................................

zwanym dalej „Dotowanym" o następującej treści:

 

§ 1

1.      Przedmiotem umowy jest przekazanie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem realizacji zadania pn.:

-        budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

2.      Miejscem realizacji przedmiotowego zadania będzie nieruchomość położona w ...............

Oznaczona jako działka Nr ................ KW ....................., stanowiąca własność Dotowanego wg załączonej do tej umowy mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: ...... (do celów opiniodawczych wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej).

 

§ 2

1.      Dotowany zobowiązuje się do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do .................................... oraz dostarczenia, w ciągu 30 dni od podpisania niniejszej umowy, niżej wymienionych dokumentów:

1.1.  Pozwolenie Starosty Tureckiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku budowy oczyszczalni ścieków powyżej 7,5 m³/dobę lub kopia zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Turku o zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do 7,5 m³/dobę wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową,

1.2.  Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Tureckiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m³/dobę,

1.3.  Pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, w przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia.

§ 3

Dotowany wyraża zgodę na dokonywanie kontroli w miejscu realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez osoby upoważnione przez Dotującego.

 

§ 4

1.      Dotujący przekaże na realizację zadania dotację przedmiotową w wysokości ......kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż ....................., na rachunek bankowy wskazany przez Dotowanego lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.      Nr rachunku bankowego Dotowanego

...........................................................................................................

 

§ 5

Dotujący przekaże kwotę dotacji, o której mowa w § 4 niniejszej umowy po:

1.       Otrzymaniu pisemnego zgłoszenia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

2.       Dostarczeniu przez Dotowanego faktury potwierdzającej zakup i montaż oczyszczalni wraz z certyfikatem lub aprobatą techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni),

3.       Protokólarnym dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez osoby upoważnione przez Dotowanego.

 

§ 6

Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

 

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8

Zmiany i uzupełnienia, odstąpienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez strony w związku z niniejszą umową, powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd.

 

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Dotujący, a jeden Dotowany.

 

 

DOTOWANY                                                                                                          DOTUJĄCY

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXI/141/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 5 września 2008r.

 

Przykona, dnia.....................

 

PROTOKÓŁ

stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 

 

na nieruchomości w ................................., przy ul. ............................................

będącej własnością, współwłasnością, użytkowaniem wieczystym*

Pana/Pani .....................................................................................................

 

Pan/Pani ........................................................................... zgłosił/a do Urzędu Gminy w Przykonie zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe*.

 

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ................................................... oraz na podstawie złożonych dokumentów ustala się co następuje:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Powyższy protokół jest podstawą refundacji kosztów przez Gminę Przykona na warunkach określonych w Umowie Nr .............................................................................

 

 

Protokół spisano w obecności:

Imię i nazwisko                                    Instytucja                                 Podpis

1. ..............................                ..............................       .................................

2. ..............................                ..............................       .................................

3. ..............................               ..............................       .................................

4. ..............................               ..............................       ..................................

 

*niepotrzebne skreślić

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (13/10/2008 14:38:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (13/10/2008 14:39:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (05/01/2009 10:01:39)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok