Wyszukiwarka:

rok 2008

Uchwała NrXXI/138/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku

 

 Uchwała  NrXXI/138/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 05 września 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę budżetową  na 2008 rok

  

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165,  art.176, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: 

 

§ 1.

 W Uchwale Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 rokuw sprawie budżetu gminy na 2008 rok , zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku,
Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 83/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 czerwca 2008 roku,
Uchwałą Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 90/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 93/08 Wójta Gminy Przykona  z dnia 27 sierpnia 2008 roku,
 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 139.990 zł,
    kwotę dochodów 18.169.489 zł , zastępuje się kwotą  18.309.479 zł, z tego:
    - dochody bieżące w kwocie 17.979.489 zł, zastępuje się kwotą 18.102.979 zł.
    - dochody majątkowe  w kwocie 190.000 zł, zastępuje się kwotą 206.500 zł.
    Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej. 

 Zwiększa się:
   - w dziale 758 rozdział 75801 § 2920      19.575 zł
   - w dziale 758 rozdział 75814 § 0920      95.915 zł
   - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010        8.000 zł
                                                                 ----------------
   Razem:                                                  123.490 zł


 Dodaje się:
 - w dziale 801 rozdział 80195 § 6330      12.000 zł
 - w dziale 852 rozdział 85212 § 6310        4.500 zł
                                                                 ----------------
   Razem:                                                    16.500 zł

2. W § 1 ust.3 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.481.243 zł, zastępuje się kwotą 1.493.743 zł.

3.. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 139.990 zł,
    kwotę wydatków 24.518.260 zł, zastępuje się kwotą  24.658.250 zł.
    Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

    Zwiększa się:  

   - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050          32.000 zł
   - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050          25.000 zł 
   - w dziale 630 rozdział 63003 § 4300            5.000 zł 

   - w dziale 710 rozdział 71004 § 4170          34.000 zł
   - w dziale 750 rozdział 75095 § 2900                 10 zł
   - w dziale 750 rozdział 75095 § 4430            6.000 zł
   - w dziale 801 rozdział 80101 § 4270          19.575 zł
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 3110           10.000 zł
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 4010                306 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 4110                309 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 4120                  49 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 4210             1.154 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 4750             4.488 zł (zlecone)
  - w dziale 900 rozdział 90015 § 6050         103.000 zł
                                                                 ------------------
Razem :                                                        240.891 zł

 

Zmniejsza się;
- w dziale 010 rozdział 01010 § 4300        10.138 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050        25.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4370               10 zł 
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4300          2.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80195 § 4300          1.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80195 § 4210          9.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4440             306 zł  (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4300          1.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4750          1.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110        47.100 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4210          3.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4300          2.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 3110        18.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90013 § 4300          5.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4270        15.000 zł
                                                               --------------
Razem:                                                    139.554 zł


Dodaje się:

- w dziale 754 rozdział 75412 § 2820     10.053 zł

- w dziale 801 rozdział 80195 § 6050     22.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4170       2.000 zł (zlecone

 

- w dziale 852 rozdział 85212 § 6060      4.500  zł (zlecone)
- w dziale 926 rozdział 92605 § 4260          100 zł
                                                                ---------------
Razem:                                                   38.653 zł  4. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w  wysokości 16.009.395 zł, zastępuje się kwotą  15.987.885 zł.

 

5. W § 2 ust.2 pkt.1ppkt.a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.257.857 zł, zastępuje się kwotą  7.294.521 zł.

6. W § 2 ust.2 pkt.1b dotacje w wysokości 629.300 zł, zastępuje się kwotą769.363 zł, w tym:

    - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy 169.500 zł zastępuje się 179.553 zł,
      załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 
   - w tiret 4 wpłaty na rzecz związku gmin 1.050 zł, zastępuje się kwotą 1.060 zł,
   -  w tiret 5 celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 35.500 zł,  zastępuje się kwotą 165.500 zł ( 130.000 zł Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku) 

7.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 8.508.865 zł, zastępuje się  kwotą 8.670.365 zł.
   Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika  Nr 2 do niniejszej uchwały.

8.W § 2 ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.481.243 zł, zastępuje się kwotą 1.493.743 zł. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje  brzmienie w treści załącznika  Nr 3 do niniejszej uchwały.

9.W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje W treści brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.

 

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiącym „Przychody i rozchody budżetu" wprowadza się następujące zmiany:

w pkt.1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.500.000 zł , w tym: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 3.000.000 zł, zastępuje się kwotą 3.500.000 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/138/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 05 września 2008 roku

 

 

 

 

     W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów.
Dochody zwiększa się o 139.990 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie zawiadomienia:
- Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok  o kwotę 19.575 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-335/08 z dnia 11 sierpnia 2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o 12.500 zł.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-294/08 z dnia 14 sierpnia 2008r w sprawie zwiększenia dotacji celowej  z przeznaczeniem na dofinansowanie  zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego w kwocie  12.000 zł.
Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat krótkoterminowych o 95.915 zł.

      Zmiany w budżecie wprowadza się również po stronie wydatków poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budżetowej wydatków:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo , w rozdziale infrastruktura  wodociągowa i sanitacyjna  wsi dodaje się  nowe zadanie tj. „Budowa sieci wodociągowej w m. Laski „ 
20.000 zł, zwiększa się plan wydatków na zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Młyniska „ o 2.000 zł,  „Dokumentacja na budowę sieci  wodociągowej  Przykona- Bądków Pierwszy- Bądków Drugi „ o 10.000 zł, zmniejsza się plan w paragrafie
zakup usług pozostałych o 10.138 zł
- 600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne wprowadza się zmiany planu na wydatki inwestycyjne między zadaniami. Zmniejsza się o 25.000 zł  plan na zadaniu „Nawierzchnia asfaltowa na drodze Radyczyny - Sarbice" ,  a zwiększa się plan o 25.000 zł na zadaniu „Budowa chodnika ulica Wiatraczna  w m.Psary". 
- 630 Turystyka, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa  się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 5.000 zł
- 710  Działalność usługowa , w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 34.000 zł,  z przeznaczeniem na zawarcie umowy na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- 750 Administracja publiczna, w rozdziale pozostała działalność w paragrafie różne opłaty i składki zwiększa się plan o 6.000 zł, z przeznaczeniem na   opłacenie składek członkowskich do stowarzyszenia Turkowska  Unia Rozwoju,  zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek do Związku Gmin Wiejskich o 10 zł, zmniejsza się plan w rozdziale urzędy gmin w paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 10 zł.   
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych o 2.000 zł, dodaje się paragraf  dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  10.053 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP.
- 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe w budynkach  szkół o 19.575 zł, zmniejsza sie plan wydatków w rozdziale pozostała działalność , w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o 9.000 zł, zakup usług pozostałych o 1.000 zł,  planowane wydatki w tych paragrafach stanowiły udział własny w „ Monitoringu wizyjnym w szkołach", a dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż  monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Przykonie" 22.000 zł.
- 852 Pomoc społeczna, w rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,  zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o 10.000 zł(środki własne),  na wynagrodzenia osobowe o 306 zł (zlecone), składki na ubezpieczenia społeczne o 309 zł (zlecone), składki na Fundusz Pracy o 49 zł (zlecone), zakup materiałów i wyposażenia o 1.154 zł (zlecone), zakup akcesoriów komputerowych o 4.488 zł (zlecone), oraz dodaje się paragrafy: wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, wydatki na zakupy  inwestycyjne 4.500 zł (zlecone - zakup kserokopiarki), zmniejsza się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 306 zł (zlecone) oraz w paragrafach zakup usług pozostałych o 1.000 zł i zakup akcesoriów komputerowych o 1.000 zł  ze środków własnych, w rozdziale zasiłki  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe, w paragrafie świadczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o 47.100 zł  w związku ze zmniejszającą się liczbą świadczeniobiorców,  w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków w paragrafach zakup materiałów  i wyposażenia o 3.000 zł, zakup usług  pozostałych o 2.000 zł, w rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w paragrafie świadczenia społeczne o 18.000 zł w związku ze  zmniejszającą się liczbą uprawnionych do korzystania ze świadczeń
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdziale oświetlenie ulic,  placów i dróg, w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan o 103.000 zł z przeznaczeniem na zadania „Przebudowa sieci elekrtoenergetycznej  średniego napięcia w Psarach „  68.000 zł, dodaje się  nowe  zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Laski" 35.000 zł.
  W rozdziale schroniska dla zwierząt w pragrafie zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o 5.000 zł.

 - 921 Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 15.000 zł.
 

 

 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dodaje sie paragraf zakup energii 100 zł. 

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej  Limity wydatków na wieloletnie programy  inwestycyjne w latach 2008-2010 Zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Psarach"  o 50.000 zł (Zwiększenie w Uchwale Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku).  

 

kliknij aby pobrać  >> Załaczniki nr 1,2,3,4,5 << (format FDF)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (13/10/2008 14:11:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (13/10/2008 14:11:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (13/10/2008 14:31:48)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok