Wyszukiwarka:

rok 2008

UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku

 

UCHWAŁA Nr XVI/102/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 14 lutego 2008 roku

 

w sprawie dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala:

 

R E G U L A M I N

określający wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§ 1

1.    Regulamin określa:

1) wysokość stawek dodatku:

a.  za wysługę lat,

b.  motywacyjnego,

c.  funkcyjnego,

d. za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,

2)  szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

2.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)  szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela", dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona,

2)  nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ II

Dodatek za wysługę lat

§ 2

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych  w art. 33  Karty Nauczyciela.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1)  począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2)  za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz  za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem  lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

ROZDZIAŁ III

Dodatek motywacyjny

§ 3

1.  Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz      w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

3) skuteczne rozwiązywanie problemów  wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,

9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych                    i pozaszkolnych,

10)  skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

11)  adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,

12)  skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości      jej pracy,

13)  realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,

14)  uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły,

15)  realizacja zadań na rzecz doskonalenia nauczycieli, wykraczających poza statutowe, obowiązkowe zadania szkoły,

16)  skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości    jej pracy.

2.  Podstawę obliczenia dodatku motywacyjnego stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

3. Średnia wartość dodatku motywacyjnego w szkole nie powinna przekraczać ogólnej wartości zabezpieczenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w wysokości  nie wyższej niż 30 % w przeliczeniu na pełny etat.

4. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego nie może być niższa niż 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.

8. Kwoty przypadającego dodatku motywacyjnego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

9.      Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IV

Dodatki funkcyjne

§ 4

1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele oraz nauczyciele w przedszkolach, którym powierzono:

1)  stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

2)  wychowawstwo klasy,

3)  sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,

4)  sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

2.     Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1)  dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów - w wysokości od 15 % do 35 %,

2)  dyrektorowi szkoły liczącej od 9 oddziałów do 16 oddziałów - w wysokości od 20 % do  40 %,

3)  dyrektorowi szkoły liczącej od 17 oddziałów do 20 oddziałów - w wysokości od 35 % do 60 %,

4)  dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 20 oddziałów - w wysokości od 60 % do 100 %

5)  wicedyrektorowi szkoły - w wysokości od 15 % do 35 %,

6)  kierownikowi świetlicy - w wysokości od 5% do 20 %, pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

3.     Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

4.      Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5.      Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6.      Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1)      dla dyrektora Wójt Gminy,

2)      dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - 6, dyrektor szkoły.

7.     Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1)      wychowawstwo klasy - w wysokości od 3% do 5%,

2)      funkcję doradcy metodycznego - w wysokości od 15 % do 30 %,

3)      funkcję nauczyciela - konsultanta - w wysokości od 20 % do 40 %,

4)      funkcję opiekuna stażu - w wysokości od 2% do 4% kwoty, która stanowi  82% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247, poz.1821).

8.     Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 7, uwzględniając zakres
i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor. 

9.     Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo tylko za jeden oddział ( grupę ) niezależnie od liczby oddziałów ( grup ), w których prowadzą zajęcia. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

10.  Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2 i w ust. 7, powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

11.  Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym  stanowiskiem kierowniczym oraz sprawowaniem wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie
pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

12.  Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każdą pełnioną funkcję.

13.  Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób,
że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się
do pełnego złotego.

14.  Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ V

Dodatek za warunki pracy

§ 5

Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie    art. 34 ust. 2  Karty Nauczyciela.

 

§ 6

1.      Za prowadzenie przez nauczycieli:

1)indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

2)zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,

3)zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych  przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną
w takich warunkach godzinę zajęć.

§ 7

1.      Dodatek za warunki pracy  przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

2.      Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

ROZDZIAŁ VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

§ 8

 

1.      Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2.      Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a  Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach  doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3.      Miesięczną liczbę godzin  tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 

 

4.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5.      Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciel  lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3  lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7  Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 Postanowienia końcowe

 

§ 9

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/102/08

Rady Gminy Przykona

z dnia  14 lutego 2008 roku

 

 

      Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego określa corocznie wysokość stawek dodatków dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego takich jak : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  w obowiązującym okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. 

      W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, art. 70a ust. 1oraz art.72 ust.1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/08/2008 12:45:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/08/2008 12:45:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/08/2008 12:45:14)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok