Wyszukiwarka:

rok 2008

Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku

Uchwała  Nr XX/131/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.167 ust.2 pkt.5, art.168  ust.2 pkt.6, art.175, art.184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala  co następuje:

  

§ 1.

 

W Uchwale Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok , zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku,
Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku,
Uchwałą Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku,
Zarządzeniem Nr 83/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 czerwca 2008 roku,
 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa  się dochody o kwotę 32.527 zł ,
     kwotę dochodów 18.134.602  zł, zastępuje się kwotą  18.167.129 zł, z tego:
     - dochody bieżące w kwocie 17.944.602 zł , zastępuje się kwotą 17.977.129 zł,
     - dochody majątkowe w kwocie 190.000 zł.
    Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

   Zwiększa się:

   - w dziale 801 rozdział 80195 § 2030            29.527 zł

   Dodaje się:

 

  - w dziale 921 rozdział 92195 § 2710              3.000 zł

 

 

 

 

 

2.W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej  zwiększa się wydatki o kwotę 694.527 zł,
   kwotę wydatków 23.821.373 zł, zastępuje się kwotą 24.515.900 zł.
   Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

 

Zwiększa się:

- w dziale 600 rozdział 60014 § 2710                130.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                201.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 6050                200.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80195 § 4300                  29.527 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050                150.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 2480                  24.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6050                  50.000 zł
                                                                          ---------------
Razem:                                                              784.527 zł

Dodaje się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6060                   10.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60014 § 6300                   50.000 zł
                                                                        ------------------
Razem:                                                                 60.000 zł

Zmniejsza się:

 

- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050         140.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6060           10.000 zł
                                                               -----------------------
Razem:                                                        150.000 zł  

 

3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 15.823.508 zł, zastępuje się kwotą  16.007.035 zł.
4. W § 2 ust.2 pkt. 1b) dotacje w wysokości 605.300 zł, zastępuje się kwotą 629.300 zł, w tym:
     - podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 390.200zł, zastępuje się kwotą 414.200 zł
5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe, w wysokości 7.997.865 zł, zastępuje siękwotą  8.508.865 zł.  

   Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika  Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2.

W §3 ust.1 Deficyt budżetu w kwocie 5.686.771 zł, zastępuje się kwotą 6.348.771zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr2 do niniejszej uchwały.

 

§  3.

W § 5a wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych:
- przychody w wysokości 242.350 zł, zastępuje się 281.550 zł,
- wydatki w wysokości  242.350 zł, zastępuje się  281.550 zł.
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 


§  4.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§  5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały  Nr XX/131/08
 Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca 2008 r

 

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2008

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

L.P.

 

Nazwa zadania

Plan wydatków na 2008 rok ogółem

Źródła finansowania

Budżet gminy

GFOŚ
 i GW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

900

90011

6110

 

Razem

500.000

 

500.000

 

 

 

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny
Psary - Rogów

500.000

 

500.000

010

01010

6050

 

Razem:

4.086.218

4.086.218

 

 

 

 

2.

Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów

4.019.218

4.019.218

 

 

 

 

3.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej  w m. Przykona - Bądków Pierwszy - Bądków  Drugi

25.000

25.000

 

 

 

 

4.

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej  w m. Przykona -  Psary

25.000

25.000

 

 

 

 

5.

Budowa sieci wodociągowej
w m. Młyniska

17.000

17.000

 

010

01010  

6060   

 

Razem:

10.000

10.000

 

 

 

 

6.

Zakup maszyny do udrażniania przykanalików
i kolektorów kanalizacji  sanitarnej

10.000

10.000

 

600

60014

6300

 

Razem

50.000

50.000

 

 

 

 

7.

Dofinansowanie budowy zatoki autobusowej w ciągu
drogi powiatowej w m. Przykona

50.000

50.000

 

600

60016

6050

 

Razem

2.255.947

2.255.947

 

 

 

 

8.

Budowa drogi w m. Bądków
Drugi

459.147

459.147

 

 

 

 

9.

Przebudowa  ulicy Zielonej
w m. Psary  

413.800

413.800

 

 

 

 

10.

Budowa ulic i parkingów

w m. Zimotki - tereny rekreacyjne

660.000

660.000

 

 

 

 

11.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Sarbice

178.000

178.000

 

 

 

 

12.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze Radyczyny - Sarbice

80.000

80.000

 

 


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

13.

Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Gąsin

122.000

122.000

 

 

 

 

14.

Budowa chodnika Ulica Wiatraczna  w m. Psary

240.000

240.000

 

 

 

 

15.

Rozbudowa rowu przy drodze gminnej  Psary - Dąbrowa

28.000

28.000

 

 

 

 

16.

Budowa zatoki 
na drodze gminnej  w m. Żeroniczki

60.000

60.000

 

 

 

 

17.

Budowa parkingu w m.
Boleszczyn

15.000

15.000

 

600

60053

6050

 

Razem

30.000

30.000

 

 

 

 

18.

Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do internetu

30.000

30.000

 

630

63003

6050

 

Razem

400.000

400.000

 

 

 

 

19.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów

400.000

400.000

 

700

70005

6050

 

Razem:

250.000

250.000

 

 

 

 

20.

Zakup gruntów

250.000

250.000

 

750

75023

6060

 

Razem:

5.700

5.700

 

 

 

 

21.

Zakup kserokopiarki
dla urzędu gminy

5.700

5.700

 

801

80104

6060

 

Razem :

13.000,-

13.000,-

 

 

 

 

22.

Zakup drewnianego placu zabaw

13.000,-

13.000,-

 

900

90015

6050

 

Razem:

203.000

203.000

 

 

 

 

23.

Budowa oświetlenia ulicznego
Ulica Spacerowa w m. Przykona

40.000

40.000

 

 

 

 

24.

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów 

158.000

158.000

 

 


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

25.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w Psarach
(dokumentacja)

5.000

5.000

 

926

92605

6050

 

Razem

844.000

844.000

 

 

 

 

26.

Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w m. Psary

344.000

344.000

 

 

 

 

27.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Przykona

500.000

500.000

 

926

92605

6060

 

Razem:

16.000

16.000

 

 

 

 

28.

Zakup kosiarki samojezdnej
z osprzętem

16.000

16.000

 

926

92695

6050

 

Razem:

345.000

345.000

 

 

 

 

29.

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z placem zabaw w  Psarach

345.000

345.000

 

 

 

 

 

Ogółem:

9.008.865

8.508.865

500.000

 

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XX/131/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca 2008roku 

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

1.

2

3

4

 

Przychody ogółem

 

6.704.771,-

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

3.500.000,-

 

W tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

 

3.000.000,-

2.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

957

2.542.771,-

3.

Przychody  z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

955

662.000,-

 

Rozchody ogółem:

 

356.000,-

1.

Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów

992

356.000,-


 


 Załącznik Nr 3

 do Uchwały Nr XX/131/08

Rady Gminy Przykona

z dnia 26 czerwca 2008 roku

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na  2008 rok

 

 

Lp.

Nazwa jednostki

Rozdział

Plan przychodów na 2008 rok

Plan wydatków na 2008 rok

1

2

3

4

5

1.

Zespół Szkół w Przykonie              Szkoła Podstawowa w Przykonie

80101

1.630,00

1.630,00

2.

Szkoła Podstawowa w Sarbicach

80101

9.120,00

9.120,00

Razem:

80101

10.750,00

10.750,00

3.

Zespół Szkół w Przykonie              Przedszkole w Przykonie

80104

86.000,00

86.000,00

Razem:

80104

86.000,00

86.000,00

4.

Zespół Szkół w Przykonie              Gimnazjum w Przykonie

80110

700,00

700,00

Razem:

80110

700,00

700,00

5.

Zespół Szkół w Przykonie             

80148

124.500,00

124.500,00

6.

Szkoła Podstawowa w Sarbicach

80148

18.000,00

18.000,00

Razem:

80148

142.500,00

142.500,00

7.

Zespół Szkół w Przykonie             

85412

41.600,00

41.600,00

Razem:

85412

41.600,00

41.600,00

Ogółem:

 

281.550,00

281.550,00

 Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/131/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 czerwca  2008 roku

 

 

 

      W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów. Dochody zwiększa się o 32.527 zł.
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB.I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 roku zwiększa się  plan  dotacji celowej o   29.527 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Na podstawie Uchwały Nr XXI/157/2008 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12 czerwca 2008 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie "X Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych", który odbywał się w Przykonie w kwocie 3.000 zł.       Zmiany w budżecie wprowadza się również po stronie wydatków poprzez  zwiększenia i zmniejszenia planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budzetowej wydatków:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dodaje się  nowe zadanie tj. zakup maszyny do udrażniania przykanalików
i kolektorów kanalizacji sanitarnej 10.000 zł.
- 600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne powiatowe, wprowadza się środki na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 4499 P Rogów - Wietchinin od km 1+ 000 do km  1+ 832w m.Gąsin 130.000 zł, budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4497 P  Przykona - Dobra w m. Przykona 50.000 zł, w rozdziale drogi publiczne  gminne, zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa chodnika  ulica Wiatraczna w m.Psary o 186.000 zł, dodaje się zadanie inwestycyjne pn."Budowa  parkingu w m. Boleszczyn" 15.000 zł, Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu  pn."Budowa ulic i parkingów w m.Zimotki- tereny rekreacyjne" o 140.000 zł.
-700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami
 i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków na zakup gruntów o 200.000 zł.

- 801 Oświata i wychowanie, rozdział  pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o 29.527 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg,zwiększa się plan  na zadaniu pn."Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona-Wichertów" o 150.000 zł.  

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , wprowadza się zmiany planu wydatków w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, poprzez zwiększenie   dotacji podmiotowej dla Ośrodka Upowszechniania Kultury o 24.000 zł.

-926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej

 i sportu, zwiększa się plan na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego  w m. Psary" o 50.000 zł. Natomiast zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem „ o 10.000 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (14/08/2008 15:22:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (14/08/2008 15:23:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (14/08/2008 15:23:07)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok