Wyszukiwarka:

rok 2008

Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku

 Uchwała  Nr XVII/105/08
Rady Gminy Przykona
z dnia  19 marca   2008 roku 

 

zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok

 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165,art.166, art.168 ust.2 pkt.5,  art.184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok , zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zmniejsza się dochody o kwotę 163.063 zł , kwotę dochodów 18.000.630 zł, zastępuje się kwotą  17.837.567 zł, z tego:
     - dochody bieżące w kwocie 17.920.630 zł , zastępuje się kwotą 17.757.567 zł.
    Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

     Zmniejsza się:

 

     - w dziale 751 rozdział 75101 § 2010            80 zł
     - w dziale 801 rozdział 80104 § 0830     86.000 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 0830   142.500 zł
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010   157.900 zł
     - w dziale 852 rozdział 85214 § 2010          300 zł
                                                                -------------------
     Razem:                                                 386.780 zł

     Zwiększa się:

     - w dziale 758 rozdział 75801 § 2920   217.517 zł
     - w dziale 852 rozdział 85214 § 2030       6.200 zł
                                                                ------------------
     Razem:                                                 223.717 zł   

 

2. W § 1 ust.3 pkt. 1  uchwały, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.543.480 zł, zastępuje się kwotą  1.385.200 zł.

   Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3.W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej  zmniejsza się wydatki o kwotę 43.292 zł,  kwotę wydatków 23.567.630 zł, zastępuje się kwotą 23.524.338 zł.
   Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

   Zmniejsza się:


   - w dziale 600 rozdział 60016 § 4300             1.000 zł
   - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050           90.000 zł
   - w dziale 750 rozdział 75023 § 4440             9.714 zł
   - w dziale 751 rozdział 75101 § 4110                  20 zł
   - w dziale 751 rozdział 75101 § 4120                    2 zł
   - w dziale 751 rozdział 75101 § 4170                  58 zł
   - w dziale 754 rozdział 75421 § 4370                400 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4210             6.400 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4220           79.600 zł
   - w dziale 801 rozdział 80148 § 4220         142.500 zł
   - w dziale 852 rozdział 85212 § 3110         157.900 zł
   - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110                300 zł
                                                                 ---------------------
   Razem:                                                       487.894 zł

  Dodaje się:


  - w dziale 750 rozdział 75023 § 6060                5.700 zł
  - w dziale 754 rozdział 75421 § 4360                   400 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4217                1.000 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4307                1.500 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4427              13.247 zł
                                                                       ----------------
 Razem:                                                              21.847 zł

Zwiększa się:


- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                61.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210                  3.714 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4270                83.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4270                25.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010                98.850 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110                15.257 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4120                  2.420 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4010                85.650 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4110                13.240 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4120                  2.100 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 § 4300                18.324 zł

 

 

- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110                  6.200 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050                  8.000 zł
                                                                 -----------------------
Razem:                                                             422.755 zł

 

4. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 15.689.465 zł, zastępuje się kwotą  15.661.473 zł.
5. W §  ust.2 pkt.1 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  w wysokości  6.988.613 zł, zastępuje się kwotą 7.206.050 zł.
6. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 7.878.165 zł, zastępuje się kwotą 7.862.865 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika  Nr 2  do niniejszej uchwały.
7. W § 2 ust.3 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 - 2010, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

W § 3 ust.1 Deficyt budżetu w kwocie 5.567.000 zł, zastępuje się kwotą 5.686.771 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.   

 

Po § 5 uchwały budżetowej dodaje się § 5a w  brzmieniu:

Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:
- przychody  w wysokości    242.350 zł
- wydatki  w wysokości         242.350 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej .

 

§  4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§  5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/105/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 marca 2008 roku


      W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów. Dochody zmniejsza się  łącznie o 163.063 zł.
Zmiany wprowadza się na podstawie:
1.Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2008 roku 
   Nr FB.I-3.3010-3/08 w sprawie zmniejsznia :
   - planu dotacji celowej  w rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminom  o 157.900 zł,

  - planu dotacji celowej w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminom  o 300 zł.
Na postawie w/w zawiadomienia zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących o 6.200 zł.

2.Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie zmniejsza się plan dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców o 80 zł, ( zadanie zlecone § 4110 o 20 zł, § 4120 o 2 zł, § 4170 o 58 zł,)

3.Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu i czesne o 86.000 zł oraz  dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych o 142.500 zł.

4.Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku zwiększa się  kwotę subwencji ogólnej,  część oświatową o 217.517 zł. 

     Zmiany w budżecie wprowadza się również po stronie wydatków zmniejszając łącznie plan o 43.292 zł.
Zmniejsza się planowane wydatki na:
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg  gminnych) o 1.000 zł,
- rozbudowę rowu przy drodze gminnej  Psary - Dąbrowa o 90.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, po ukazaniu się wskaźnikaodpisu na 2008 rok o 9.714 zł,  w rozdziale urzędy gmin,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców łącznie o 80 zł,  (zadanie zlecone,  § 4110 o 20 zł, § 4120 o 2 zł, § 4170 o 58 zł ),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w rozdziale zarządzanie kryzysowe  o 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o 6.400 zł oraz zakup środków żywności o 79.600 zł w rozdziale przedszkola,
- zakup środków żywności o 142.500 zł w rozdziale stołówki szkolne,
- świadczenia społeczne tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej   o 157.900 zł (zadania zlecone)
- świadczenia społeczne tj. wypłatę zasiłków stałych o 300 zł (zadania zlecone).

Zwiększa się plan wydatków i wprowadza się nowe zadnia takie jak:
- zakup kserokopiarki dla urzędu gminy 5.700 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w rozdziale zarządzanie kryzysowe 400 zł,
- w rozdziale szkoły podstawowe środki na realizację programu „Commenius Partnerskie Projekty Szkół „  15.747 zł  z tego: §4217  1.000 zł,  §4307 1.500 zł,  § 4427  13.247 zł ( środki z nadwyżki budżetowej),
- przebudowa ulicy Zielonej w m. Psary o 1.000 zł,
- budowa zatoki parkingowej na drodze gminnej w m. Żeroniczki 60.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia  w rozdziale urzędy gmin o 3.714 zł,
- zakup usług remontowych (wykonanie prac remontowych w budynku urzędu gminy) o 83.000 zł,
- zakup usług remontowych (remont garaży w jednostce OSP Przykona) o 25.000 zł
- w szkołach podstawowych, wynagrodzenia osobowe pracowników o 98.850 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 15.257 zł, składki na Fundusz Pracy  o 2.420 zł,
- w gimnazjum, wynagrodzenia osobowe pracowników o 85.650 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 13.240 zł, składki na Fundusz Pracy
  o 2.100 zł,
- w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup usług pozostałych o 18.324 zł ( środki nie wykorzystane z lat poprzednich - nadwyżka budżetowa),
- wypłatę zasiłków okresowych  z pomocy społecznej o 6.200 zł,
- oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona - Wichertów 8.000 zł.

 

Wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków majątkowych na 2008 rok

 

Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn." Rozbudowa rowu przydrodze gminnej Psary - Dąbrowa „ o 90.000 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na zadaniu pn. „ Przebudowa ulicy Zielonej w m. Psary" o 1.000 zł.

Dodaje się zadania pn. „Budowa zatoki parkingowej na drodze gminnej w m. Żeroniczki"  60.000 zł, zakup kserokopiarki dla urzędu gminy 5.700 zł," Oświetlenie ciągu  pieszo-rowerowego Przykona - Wichertów „ 8.000 zł. 

 W załączniku Nr 3 do mniejszej uchwały „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2009 „ w kolumnie 6 wprowadza się faktyczne wykonanie wydatków do dnia 31 grudzień 2007 roku w poszczególnych zadaniach ujętych w tym załączniku.
    

Do pobrania:

1)  Załączniki nr 1,2,3,4,5

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (14/08/2008 09:11:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (14/08/2008 09:11:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (14/08/2008 09:11:54)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXIV/176/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XXIII/170/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smulsko, gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXIII/169/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rogów i Laski
UCHWAŁA NR XXIII/168/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXIII/167/08 Rady Gminy Przykonaz dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku
UCHWAŁA NR XXII/159/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XXII/156/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009rok.
UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 r
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015.
U C H W A Ł A Nr XXII/147/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XXII/146/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób fizycznych
UCHWAŁA NR XXII/145/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/143/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/142/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do zadań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA NrXXI/141/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przykona ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XXI/140/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R."
Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki dla radnych za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
UCHWAŁA NR XX/136/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Bądków Pierwszy i Bądków Drugi
UCHWAŁA NR XX/135/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Trzymsze
UCHWAŁA Nr XX/134/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Psary” na lata 2008 - 2015.
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w m. Przykona
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów - Wietchinin od km 1+000 do km 1+832 w m. Gąsin
Uchwała Nr XX/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIX/129/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała nr XIX/126/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów
Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Józefina, Jeziorko, Psary i Zimotki
UCHWAŁA Nr XIX/122/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Przykona z dnia29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2007 rok.
Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2007 rok
Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała nr XVIII/116/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008r.
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w formie weksla in blanco
UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
U C H W A Ł A Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu
Uchwała Nr XVIII/ 112 / 08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2007 rok.
U C H W A Ł A Nr XVII/110/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona
UCHWAŁA NR XVII/109/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju z udziałem Gminy Przykona i wyznaczeniem przedstawicieli Gminy Przykona na posiedzenie założycieli
U C H W A Ł A Nr XVII/108/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka w drodze przetargu
UCHWAŁA NR XVII/107/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona
UCHWAŁA NR XVII/106/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko - Wygoda w m. Smulsko
Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
zmieniającą Uchwałę XXXIII/185/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maj 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
UCHWAŁA Nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XVI/101/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Przykona Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
UCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Psary
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2008 rok