Wyszukiwarka:

rok 2007

Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XV/95/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
Uchwała Nr XV/ 94 /07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XV/93/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok
UCHWAŁA NR XIV/92/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski
UCHWAŁA Nr XIV/91/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położonych we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko
Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów"
Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok
UCHWAŁA Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona
Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XIV/ 84/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2008 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
Uchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012
Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2008 roku.
UCHWAŁA NR XIII/79/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Psary
UCHWAŁA NR XIII/78/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Olszówka
UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski
UCHWAŁA NR XIII/76/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Bądków Pierwszy i Gąsin
Uchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA Nr XIII/74/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
UCHWAŁA NR XIII/73/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
UCHWAŁA Nr XIII/72/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok
UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
UCHWAŁA Nr XIII/69/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008rok.
UCHWAŁA Nr XIII/68/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XIII/67/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok .
Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku i Sądu Okręgowego w Koninie
UCHWAŁA NR XII/61/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rogów
UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
UCHWAŁA Nr XI/57/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 13 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej"
Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
UCHWAŁA NR X/53/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
U C H W A Ł A Nr X/52/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna w przypadkach kiedy rodzice lub opiekunowie ucznia zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrod
UCHWAŁA Nr X/49/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr X/48/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
UCHWAŁA NR X/47/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski
UCHWAŁA NR X/46/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wichertów i Przykona
Uchwała nr X/45/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 r.
W sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku
Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok
Uchwała Nr X/43/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku, w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
UCHWAŁA NR IX/42/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona.
Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2006 rok.
Uchwała Nr IX/40/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2006 rok
Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok
UCHWAŁA Nr VII/37/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2006 rok.
Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA Nr VI/34/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Olszówka
UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 r. o dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzon
UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 1998r.
Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok
Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007r
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2007 rok.
Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień