Wyszukiwarka:

rok 2006

Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
 
Uchwała Nr IV/14/06
Rady Gminy Przykona
z dnia  29 grudnia 2006 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
 
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok , zmienionej: Uchwałą Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku, Zarządzeniem Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku, Uchwałą Nr XLIII/242/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku,
Uchwałą Nr XLIIV/247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku,
Zarządzeniem Nr 197/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 08 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr XLV/251/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku,
Uchwałą Nr XLVI/259/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 roku,
Uchwałą Nr XLVII/260/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku, Uchwałą Nr XLVIII/265/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku,
Zarządzeniem Nr 207/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 września 2006 roku, Uchwałą Nr XLIX/273/06 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2006 roku,
Zarządzeniem Nr 211/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 08 listopada 2006 roku, Uchwałą Nr II/ 5/06 Rady Gminy Przykona z dnia 05 grudnia 2006 r, Zarządzeniem Nr 1/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 grudnia 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:
A. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody  o kwotę 88.112 ,
    kwotę dochodów 17.770.709 zł, zastępuje się kwotą  17.858.821 zł.     W § 1 ust.1 pkt.1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw      zleconych gminom w kwocie 1.618.061 zł, zastępuje się kwotą  1.627.061 zł.      Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
 
   Dodaje się:
   - w dziale 756 rozdział 75618 § 0460             1.914.000 zł   
- w dziale 854 rozdział 85415 § 2440                  79.112 zł  
                                                                        ------------------
   
Razem:                                                             1.993.112
 
  Zmniejsza się :  
- w dziale 756 rozdział 75619 § 0460              1.914.000 zł  
- w dziale 801 rozdział 80104 § 0970                     6.500 zł  
                                                                         ------------------
  Razem:                                                              1.920.500
 
Zwiększa się :
- w dziale 801 rozdział 80104 § 0830                       6.500 zł
- w dziale 852 rozdział 85278 § 2010                       9.000 zł  
                                                                         ---------------------
 Razem:                                                                     15.500  
 
B. W § 1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 88.112 zł,      kwotę wydatków 21.056.181 zł, zastępuje się kwotą  21.144.293 zł.      Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
     Zwiększa się:    
- w dziale 852 rozdział 85278 § 3110            9.000     
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3240          79.112
                                                                     ---------------- 
    Razem:                                                          88.112
 
§ 2.
1.W § 6 pkt.2 uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie finansowym     dochodów - odprowadzanych na rzecz budżetu państwa i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw stanowiący   załącznik  Nr 7 do uchwały.
  Dotacje
  Zwiększa się:
 
  - w dziale 852 rozdział 85278 § 2010          9.000
 
2. W § 6 pkt.3 uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  oraz na podstawie innych ustaw  stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały.
 
    Wydatki
    Zwiększa się:
   - w dziale 852 rozdział 85278 § 3110      9.000
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/14/06
Rady Gminy Przykona
z dnia  29 grudnia 2006 roku
 
 
 
       Budżet Gminy na 2006 rok zwiększa się po stronie dochodów o 88.112 zł na podstawie pisma: -  Ministra Edukacji Narodowej Departament Młodzieży i Wychowania    Nr DMW-3-MB/BK-6123/271/06 z dnia 18 grudnia 2006 r o przekazaniu środków finansowych  z rachunku Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej z przeznaczeniem  na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów w wysokości 79.112 , - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011- 823/06 z dnia 22 grudnia 2006 roku  zawiadamiającego o zwiększeniu planu dotacji celowej  z przeznaczeniem na pomoc   pieniężną dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r   w wysokości 9.000 .  Wprowadza się zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów  poprzez  zmniejszenie  w rozdziale 75619§ 0460 o 1914.000 zł, a wprowadzenie planu w rozdziale 75618§ 0460  1.914.000   oraz zmniejszenie planu w rozdziale 80104§ 0970 o 6.500 zł, a zwiększeniu  planu dochodów w rozdziale 80104§  0830 o 6.500 .
 
 
           Zmiany wprowadza się również po stronie wydatków  poprzez zwiększenie planu na wypłaty pieniężne dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą  w wysokości 9.000   oraz zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów  w wysokości 79.112 .
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (08/01/2007 14:06:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (08/01/2007 14:40:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (08/01/2007 14:39:57)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr IV/19/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
UCHWAŁA Nr IV/18/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 grudnia 2006r
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr I/3/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
Uchwała Nr I/2/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr XL VIII / 272/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
U C H W A Ł A NR XLVIII/271/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/270/06Rady Gminy Przykonaz dnia 28 wrzesień 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/269/06 Rady Gminy Przykona dnia 28 września 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
Uchwała Nr XLVIII/268/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała Nr XLVIII/ 267/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
Uchwała Nr XLVIII/266/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
UCHWAŁA Nr XLVII/264/06 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2006 roku
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
Uchwała Nr XLVII/ 263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Nr XLVII/262/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
Uchwała Nr XLVII/261/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
UCHWAŁA NR XLV/256/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
Uchwała Nr XLV/254/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
UCHWAŁA NR XLV/255/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XLV/253/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
Uchwała Nr XLV/252/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
Uchwała Nr XLV/251/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV /250/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Uchwała Nr XLIV/249/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
Uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIV/ 247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA NR XLIII/246/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
Uchwała Nr XLIII/244/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIII/243/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
Uchwała Nr XLVI/259/06Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XLIII/241/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
UCHWAŁA NR XLII/240/06 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 3 MARCA 2006 R.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr 239/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2006 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XLII/238/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA NR XLII/236/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
Uchwała Nr XLII 235/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR XLII/234/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr XLII /233/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Uchwała Nr XLII/232/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
Uchwała Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok