Wyszukiwarka:

rok 2006

Uchwała Nr XLVII/ 260/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 r
Uchwała Nr  XLVII/ 260/06
Rady Gminy Przykona
z dnia  09 sierpnia   2006 r

zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
 § 1.
 
W Uchwale Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLII/231/06 Rady
Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 191/06
Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/242/06
Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/247/06
Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 197/06
Wójta Gminy Przykona z dnia 08 czerwca 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLV/251/06
Rady Gminy Przykona  z dnia 30 czerwca 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/259/06
Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 roku,    wprowadza się następujące zmiany:
A. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę  125.393 zł ,
kwotę dochodów 16.440.092 zł, zastępuje się kwotą 16.565.485 zł.
W § 1 ust.1 pkt.1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw zleconych gminom
w kwocie 938.750 zł, zastępuje się kwotą  935.350 zł.
W § 1 ust. 1 pkt . 2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  bieżących gmin w kwocie 177.760 zł, zastępuje się kwotą  196.083 zł. 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
Zwiększa się:
- w dziale 756 rozdział 75615 § 0310                           36.000 zł
- w dziale 756 rozdział 75619 § 0460                           64.000 zł
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920                           10.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2030                                470 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2030                           18.323 zł  
                                                                               ------------------
Razem:                                                                         128.793 zł   

Zmniejsza się:
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2010          3.400 zł

B.W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 125.393 zł, kwotę
wydatków  20.075.564 zł, zastępuje się kwotą 20.200.957 zł.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej .
 
Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050    o       15.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4300    o       10.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 6050    o       10.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 §  4140   o         4.000 zł  
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210    o         4.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75404 § 3000    o         2.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 3260    o            470 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210    o       10.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 §  3110   o       18.323 zł 
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4210    o         6.800 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050    o     100.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210    o         5.000 zł
                                                                     ---------------   
Razem:                                                          185.593 zł

Zmniejsza się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050           15.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050           24.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 6060             4.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75404 § 6170             2.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110             3.400 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4270             6.800 zł
- w dziale 854 rozdział 85412 § 4300             3.700 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300           10.000 zł
                                                                   ----------------
Razem :                                                          68.900 zł
Dodaje się:
- w dziale 854 rozdział 85412 § 4210            3.700 zł 
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4170            5.000 zł
                                                                    ---------------
Razem:                                                           8.700 zł

§ 2.
 
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2006” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
 
W Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
w pkt.1 Wydatki bieżące ogółem zwiększa się o 63.500 zł
Zwiększa się wydatki:
w pkt.1.1 „ Odprowadzenie nadwyżki środków do WFOŚ i GW”
§ 2960 o 63.500 zł
w pkt.2 Wydatki inwestycyjne ogółem zmniejsza się o 63.500 zł
Zmniejsza się wydatki :
§ 6110  o 63.500 zł
” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi „ o 63.500 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały  otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/260/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 09  sierpnia   2006 roku

                      Budżet Gminy na 2006 rok po stronie dochodów zwiększa się o 125.393 zł.
 Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
o 36.000 zł. Analiza złożonych deklaracji podatkowych jak i realizacja wpływów z tego podatku daje możliwość zwiększenia planu na 2006 rok. Również zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 64.000 zł. Otrzymane wpływy za IV kwartał 2005 roku oraz za I i II kwartał 2006 roku na 31 lipca 2006r są wyższe od planowanych na
2006 rok.
Zwiększa się  część oświatową subwencji ogólnej o 10.000 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST5-4822-4g/2006 z dnia 14-07-2006 r z przeznaczeniem
na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku
modernizacji lub adaptacji w placówkach oświatowych..
Zwiększa się  plan dotacji celowej o kwotę  470 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-436/06 z dnia 10 lipca 2006 roku, z przeznaczeniem
na sfinansowanie wyprawek szkolnych obejmujących podręczniki szkolne o wartości
do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych
 w roku szkolnym 2006/2007,
Na podstawie zawiadomienia  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-495/06 z dnia
03 sierpnia  2006 roku  zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone tj. wypłatę
zasiłków z pomocy społecznej o 3.400 zł,
Zwiększa się  dotację celową  na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego
nr FB.I-3.3011-489/06 z dnia 02 sierpnia 2006 roku z przeznaczeniem na realizację Programu
”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 18.323 zł. 
                     W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się również zmiany po stronie
 wydatków, zwiększając budżet o 125.393 zł. 
Zwiększa się planowane wydatki na:
- budowę sieci wodociągowej w m. Rogów  15.000 zł
- wykonanie podziału nieruchomości wraz z dokumentacją  o 10.000 zł
- zakup gruntów o 10.000 zł,
- składki odprowadzane przez urząd gminy na PFRON  o 4.000 zł
- zakup wyposażenia dla urzędu gminy  4.000 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup komputera
   dla Posterunku  Policji w Przykonie 2.000 zł,
- wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych o 470 zł,
- zakup sprzętu szkolnego  do pomieszczeń do nauki o 10.000 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 18.323 zł,
- zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy szkolnej  (stoliki i krzesła) o 6.800 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy o 100.000 zł.
- zakup sprzętu na wyposażenie tworzonego kąpieliska na zbiorniku wodnym
  Przykona   5.000 zł
Zmniejsza się planowane wydatki na:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Laski  15.000 zł
- budowę dróg na terenie gminy  24.000 zł
  (Budowa drogi Psary – Gajówka zadanie zakończone, pozostały środki
   w wysokości 24.000 zł) 
- zakup sprzętu komputerowego dla urzędu  o 4.000 zł,
  ( Zakupiono zestaw komputerowy za niższą cenę od planowanej).
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w części finansowanej przez
   budżet Państwa  3.400 zł,      
- remont świetlicy szkolnej o 6.800 zł.
- zakup usług pozostałych – kolonie i obozy o 3.700 zł
- zakup pozostałych usług w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
   w rozdziale pozostała  działalność o 10.000 zł
Wprowadza się plan na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi w związku
z przewidywanym zawarciem umów z ratownikami na kąpielisku w łącznej  kwocie 5.000 zł
oraz w rozdziale kolonie i obozy na zakup materiałów  papierniczych, lekarstw i artykułów
żywnościowych w kwocie 3.700 zł.
Wprowadza się zmiany w załączniku „Wykaz wydatków majątkowych na 2006 rok”
Zmniejsza się planowane wydatki na następujące zadania:
-  poz. 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi zmniejsza się
    planowane wydatki z GFOŚ i GW o 63.500 zł.
-  poz.3” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Laski „ o 15.000 zł
    ( Wartość zadania po przetargu niższa od planowanej).
-  poz. 9 „Budowa drogi Psary – Gajówka”  o 24.000 zł
    (Zadanie zakończone w stosunku do planu pozostały nie wydatkowane środki
     w kwocie 24.000 zł)
 -   poz.22 „Zakup zestawów komputerowych i monitora dla Urzędu Gminy „ zmniejsza się
      planowane wydatki  o 4.000 zł.
     ( Wartość zakupionego  komputera i drukarki jest niższa od 3.500 zł.)
Zwiększa się  wydatki na zadaniach:
-  poz.5 „ Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów” o 15.000 zł
-  w poz.27 „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy .... „ o 100.000 zł.
Zwiększenie  spowodowane jest rozszerzeniem zakresu  realizowanych  zadań
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Skiba
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (08/12/2006 13:56:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (08/12/2006 14:19:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (08/12/2006 13:56:50)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr IV/19/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
UCHWAŁA Nr IV/18/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 grudnia 2006r
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr I/3/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
Uchwała Nr I/2/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr XL VIII / 272/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
U C H W A Ł A NR XLVIII/271/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/270/06Rady Gminy Przykonaz dnia 28 wrzesień 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/269/06 Rady Gminy Przykona dnia 28 września 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
Uchwała Nr XLVIII/268/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała Nr XLVIII/ 267/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
Uchwała Nr XLVIII/266/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
UCHWAŁA Nr XLVII/264/06 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2006 roku
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
Uchwała Nr XLVII/ 263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Nr XLVII/262/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
Uchwała Nr XLVII/261/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
UCHWAŁA NR XLV/256/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
Uchwała Nr XLV/254/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
UCHWAŁA NR XLV/255/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XLV/253/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
Uchwała Nr XLV/252/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
Uchwała Nr XLV/251/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV /250/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Uchwała Nr XLIV/249/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
Uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIV/ 247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA NR XLIII/246/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
Uchwała Nr XLIII/244/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIII/243/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
Uchwała Nr XLVI/259/06Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XLIII/241/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
UCHWAŁA NR XLII/240/06 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 3 MARCA 2006 R.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr 239/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2006 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XLII/238/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA NR XLII/236/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
Uchwała Nr XLII 235/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR XLII/234/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr XLII /233/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Uchwała Nr XLII/232/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
Uchwała Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok