Wyszukiwarka:

rok 2006

Uchwała Nr XLIX/273/06 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2006 r
Uchwała Nr  XLIX/273/06 
Rady Gminy Przykona
z dnia  25  października   2006 r

zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
 § 1.
 
W Uchwale Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zmienionej :
Uchwałą Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku,
Zarządzeniem Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku,
Uchwałą Nr XLIII/242/06Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku,
Uchwałą Nr XLIV/247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku,  Zarządzeniem Nr 197/06Wójta Gminy Przykona z dnia 08 czerwca 2006 roku,
Uchwałą Nr XLV/251/06Rady Gminy Przykona  z dnia 30 czerwca 2006 roku,
Uchwałą Nr XLVI/259/06Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 roku, 
Uchwałą Nr XLVII/260/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku, 
Zarządzeniem Nr 207/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 września 2006 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
A. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę  554.554 zł ,
kwotę dochodów 16.679.674 zł, zastępuje się kwotą 17.234.228 zł.
 W § 1 ust. 1 pkt . 1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań   bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw zleconych gminom w kwocie 954.465 zł, zastępuje się kwotą  1.137.665 zł. 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
Zwiększa się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6260                       5.220 zł
- w dziale 756 rozdział 75619 § 0460                    350.000 zł
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920                        7.134 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 2010                    183.200 zł
                                                                           ------------------
Razem:                                                                    545.554 zł
 
Dodaje się:
- w dziale 801 rozdział 80101 § 0870                           9.000 zł
                                                                                   

B.W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 204.554 zł, kwotę
wydatków  20.315.146 zł, zastępuje się kwotą 20.519.700 zł.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej .
 
Zwiększa się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050    o       30.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75022 § 3030    o         8.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210    o       20.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 2820    o       30.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101§ 4010    o        22.134 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110    o         4.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4120    o            800 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210    o       46.500 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4010    o       40.100 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 3110    o     179.321 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4010    o         3.006 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4120    o            183 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4210    o            350 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 4300    o            340 zł
- w dziale 900 rozdział 90001 § 4210    o         8.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050    o        45.000 zł
                                                                     ---------------   
Razem:                                                           437.734 zł

Zmniejsza się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050         161.180 zł
- w dziale 750 rozdział 75022 § 3030           19.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4210           10.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4300           10.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6050           62.000 zł    
                                                               ----------------
Razem :                                                         262.180 zł
 

Dodaje się:
- w dziale 750 rozdział 75095 § 3030            19.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 6050            10.000 zł
                                                                    ---------------
Razem:                                                           29.000 zł
 

§ 2.
 
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2006” otrzymuje  brzmienie w treści załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
 
1. W § 6 pkt.2 uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów -
    odprowadzanych na rzecz budżetu państwa i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu
    administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw stanowiący załącznik nr 7 do
    uchwały.
  Dotacje
   Zwiększa się :
   - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010   o 183.200 zł
2. W § 6 pkt.3 uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków
    na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw
    stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
    Wydatki
    Zwiększa się:
    - w dziale 852 rozdział 85212 § 3110  o 179.321 zł
    - w dziale 852 rozdział 85212 § 4010  o     3.006 zł
    - w dziale 852 rozdział 85212 § 4120  o        183 zł
    - w dziale 852 rozdział 85212 § 4210  o        350 zł
    - w dziale 852 rozdział 85212 § 4300  o        340 zł
                                                                     --------------
    Razem:                                                     183.200 zł
 
 

§ 4.
 
W § 8 uchwały budżetowej kwotę 165.017 zł, zastępuje się kwotą  195.017 zł
dodaje się :
pkt. 7 w brzmieniu: dofinansowanie wykonania karosacji samochodów jednostek
OSP w  wysokości  30.000 zł.  
 
§ 5.
 
Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne „ otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/273/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 25  października  2006 roku

             Budżet Gminy na 2006 rok po stronie dochodów zwiększa się o  554.554 zł.
Zmiany wprowadza się na podstawie :
- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-640/06 z dnia 12 października
  2006 roku  w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na uzupełnienie środków na  
  wypłaty świadczeń rodzinnych o 183.200 zł,
- Noty księgowej Nr 1 /2006 z dnia 31-08-2006 r dotyczącej zwrotu kosztów za wykonanie   
  dokumentacji drogi dojazdowej do pól – dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów
   Rolnych  w kwocie 5.220 zł. Dokumentacja została opracowana w 2005 roku.
- pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-16g/2006 z dnia 19-10-2006 r w sprawie
   zwiększenia subwencji ogólnej na 2006 rok o kwotę 7.134 zł  z przeznaczeniem na   
   dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty
   Nauczyciela .
   Wprowadza się plan na dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych 
    w kwocie  9.000 zł  z tytułu sprzedaży  autobusu szkolnego.
    Zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 350.000zł
    w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów w Uchwale Nr XLVIII/265/06
    Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku.     
                Wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu.
    Zwiększa się planowane wydatki  na:
    - budowę ciągu pieszo-rowerowego Psary – Przykona  o 10.000 zł,
    - wypłaty diet radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy o 8.000 zł,
    - zakup oleju opałowego dla urzędu gminy  o 20.000 zł,
    - dotacje na wykonanie karosacji samochodów jednostek OSP w Boleszczynie
       i Smulsku  30.000 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych  o 22.134 zł,
      ( Wzrost wynagrodzeń został spowodowany awansem zawodowym  nauczycieli,
         zwiększeniem liczby godzin języka obcego zgodnie z projektem organizacyjnym
         na rok szkolny 2006/2007, wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie
         art.20 Karty Nauczyciela)
    - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w szkołach podstawowych
       o 4.000 zł,
    - składki na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych o 800 zł,
    - zakup oleju opałowego w szkołach podstawowych  o 46.500 zł,
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w gimnazjum o 40.100 zł,
      ( wzrost wynagrodzeń jest wynikiem uzyskania tytułu zawodowego nauczyciela
        dyplomowanego przez czterech nauczycieli gimnazjum)
    - uzupełnienie wypłat świadczeń rodzinnych o 179.321 zł,
 
 
 - wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń
    rodzinnych o 3.006 zł,
    - składki na Fundusz Pracy o 183 zł
    - zakup materiałów biurowych o 350 zł,
    - zakup usług pozostałych  o 340 zł,
    - zakup dodatkowego układu sterowania pompowni systemem sygnalizacji alarmowej
       GSM  dla 4 przepompowni ścieków  o 8.000 zł,
    - budowę oświetlenia ulicznego ciągu pieszo-rowerowego  Psary – Przykona
       o 3.000 zł,
    - budowę oświetleń ulicznych na terenie gminy o 42.000 zł.
Zmniejsza się planowane wydatki na:
 - budowę drogi w m Trzymsze  o 90.000 zł,
   (Wartość zadania po przeprowadzeniu przetargu niższa od planowanej ).
-  budowę drogi w m. Rogów  o 71.180 zł,
    ( W miejscowości tej planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w związku
       z tym odstępuje się od budowy drogi.)
-  zakup  materiałów do ogrodzenia zbiornika p.poż. w m. Ewinów o 10.000 zł.
- zakup usług pozostałych w  rozdziale ochotnicze straże pożarne o 10.000 zł
- budowę stadionu sportowego w m.Psary o 62.000 zł.
Dokonuje się zmiany mylnie sklasyfikowanych wydatków w  wysokości 19.000 zł
z tytułu wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy. W związku
z powyższym zmniejsza się wydatki planowane w rozdziale 75022 - Rady Gmin
§ 3030 o 19.000 zł a wprowadza się plan w rozdziale 75095 – Pozostała  działalność
§ 3030  w wysokości 19.000 zł.
Dodaje się  nowe zadania :
 - utwardzenie placu przy ciągu pieszo-rowerowym w m. Psary – Przykona  20.000 zł,
 - ogrodzenie zbiornika p.poż. w m. Ewinów  10.000 zł.
    
W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej  określającym  limit wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne wprowadza się zmiany polegające  na wykreśleniu dotychczasowego
zadania w poz. 1 ponieważ zadanie to obejmowało tylko część miejscowości  Laski.
Wprowadza się nowe zadanie , które oprócz pozostałej części m. Laski  obejmuje również
 miejscowość Rogów.
 Zmniejsza się wydatki planowane na budowę stadionu sportowego w m. Psary o 62.000 zł.
 
 

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Skiba
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (08/12/2006 12:03:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (08/12/2006 12:51:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (08/12/2006 12:51:10)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr IV/19/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
UCHWAŁA Nr IV/18/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 grudnia 2006r
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr I/3/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
Uchwała Nr I/2/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr XL VIII / 272/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
U C H W A Ł A NR XLVIII/271/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/270/06Rady Gminy Przykonaz dnia 28 wrzesień 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/269/06 Rady Gminy Przykona dnia 28 września 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
Uchwała Nr XLVIII/268/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała Nr XLVIII/ 267/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
Uchwała Nr XLVIII/266/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
UCHWAŁA Nr XLVII/264/06 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2006 roku
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
Uchwała Nr XLVII/ 263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Nr XLVII/262/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
Uchwała Nr XLVII/261/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
UCHWAŁA NR XLV/256/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
Uchwała Nr XLV/254/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
UCHWAŁA NR XLV/255/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XLV/253/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
Uchwała Nr XLV/252/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
Uchwała Nr XLV/251/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV /250/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Uchwała Nr XLIV/249/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
Uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIV/ 247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA NR XLIII/246/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
Uchwała Nr XLIII/244/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIII/243/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
Uchwała Nr XLVI/259/06Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XLIII/241/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
UCHWAŁA NR XLII/240/06 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 3 MARCA 2006 R.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr 239/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2006 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XLII/238/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA NR XLII/236/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
Uchwała Nr XLII 235/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR XLII/234/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr XLII /233/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Uchwała Nr XLII/232/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
Uchwała Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok