Wyszukiwarka:

rok 2006

Uchwała Nr XLIV/ 247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 r
 
Uchwała Nr XLIV/ 247/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 01 czerwca 2006 r
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
 
 
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art. 176,art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 § 1.
W Uchwale Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/242/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:
A. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 751.602 , kwotę dochodów 15.302.661 , zastępuje się kwotą 16.054.263 zł.   W §1 ust. 1 pkt. 2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 104.906 , zastępuje się kwotą 133.964 .
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
Zwiększa się:
- w dziale 756 rozdział 75615 § 0310    o    93.500 zł
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920    o    20.206 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2030    o      3.272 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 2030    o      6.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2030    o    17.315 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 2030    o      2.471 zł 
                                                                   ----------------
Razem:                                                          142.764
 
 
 
 
 
Dodaje się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6298         529.340 zł
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6339           39.298 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6260           40.200 zł  
                                                                   --------------- Razem: 
 
                                                       608.838
B.W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 751.602 zł, kwotę wydatków  18.538.133 zł, zastępuje się kwotą 19.289.735 . Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej .   Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050   o      50.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270   o      75.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4300   o      75.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050   o    315.200 zł
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4270   o      25.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75022 § 4420   o           638 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 6060   o        8.800 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4210   o      30.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4270   o      67.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4300   o      15.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010   o      12.769 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110   o        2.230 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4120   o           313 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4010   o        4.082 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4110   o           712 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4120   o           100 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110   o        3.272 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4010   o        6.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 3110   o      17.315 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3240   o        2.347 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3260   o           124 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4270   o      20.000 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830   o      20.000 zł 
                                                                   ---------------
Razem:                                                          750.902
Dodaje się:
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4300              5.000 zł
- w dziale 710 rozdział 71035 § 4170              3.500
- w dziale 754 rozdział 75404 § 6170            11.000
 
 
 
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4120                 100 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 § 2830            13.000
                                                                      -------------- Razem:                                                            32.600
 
Zmniejsza się:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050           8.800 zł
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4170           5.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4300              100 zł
- w dziale 851 rozdział 85154 § 4300         13.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90001 § 4300           5.000 zł  
                                                                  --------------
Razem:                                                                  31.900
 
 
§ 2.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na rok 2006" otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
W § 9  uchwały budżetowej kwotę  107.000 zł zastępuje się  kwotą  140. 000 . W pkt.3 kwotę 91.500 zastępuje się kwotą 111.500 zł, skreśla się dotychczasową treść pkt.4 a wprowadza się nowy zapis  w brzmieniu: " pomoc osobom potrzebującym a w szczególności dzieciom z rodzin ubogich poprzez  propagowanie tradycji świątecznych", dodaje się pkt.5 w brzmieniu: " zorganizowanie  wypoczynku letniego z programem profilaktyki i ochrony zdrowia " 13.000 .
 
 
§ 4.
Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej " Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie załącznika  Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
 
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/247/06
Rady Gminy Przykona
z dnia  01 czerwca  2006 roku
 
 
 
                  Budżet Gminy na 2006 rok po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 751.602.  Na podstawie pism:  -   Ministra Finansów  Nr ST 3 - 4820-5/2006 z dnia 14-03-2006 r,      w sprawie przekazania informacji o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2006      o rocznej kwocie planowanej subwencji oświatowej, zwiększenie o 20.206 , -   Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu      Nr FB.II-3.33075-21/06 zawiadamiającego o przekazaniu 234.605,25 ze środków
     Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu " Wzrost
     atrakcyjności gminy Przykona poprzez budowę wodociągu w miejscowości Zimotki"
     nr Z/2.30/III/3.1/83/04, -   Umowy nr Z/2.30/III/3.1/82/04/U/138/05 o dofinansowanie projektu "Wzrost atrakcyjności   gminy Przykona poprzez budowę wodociągu w miejscowości Rogów" i Aneksu  nr 1      do tej umowy z dnia 30 listopada 2005 roku, przyznano środki z  Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego na realizację tego  projektu 294.735,77 zł, oraz środki na      współfinansowanie z budżetu państwa  w wysokości   39.298,10 ,
- Umowy dofinansowania Nr 153/2006 ze środków finansowych Funduszu Ochrony   Gruntów Rolnych na budowę dróg  dojazdowych do gruntów rolnych , oznaczonych   ewidencyjnie jako obręb:Psary, Gajówka,Bądków Drugi, Smulsko, do kwoty 40.200 , - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-254/05 z dnia 14 -04-2006 r o zwiększeniu   planu dotacji celowej  z przeznaczeniem na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do   wynagrodzenia pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy świadczenie   pracy socjalnej w środowisku, 6.000 , - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-284/06 z dnia 05- 05-2006 r o zwiększeniu   planu dotacji celowej  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych   w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie   do czerwca 2006 r,  2.471 zł, - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-311/06  z dnia 10 maja 2006 roku    w sprawie dofinansowania realizacji Programu wieloletniego  " Pomoc państwa    w zakresie dożywiania"  17.315 zł, - Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB.I-3.3011-345/06 z dnia 25 maja 2006 roku    w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat    zasiłków okresowych w części  gwarantowanej z budżetu państwa, 3.272 .
Zwiększenia planowanego podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2006 rok  z których wynikają wyższe należności od wyszacowanych, 93.500 zł.         
                      Planowane wydatki budżetu na 2006 rok zwiększa się o 751.602 .
 Zwiększa się wydatki na :  - budowę drogi Psary - Gajówka  o 40.200 zł - remonty dróg  o  75.000 ,
- bieżące utrzymanie dróg o 75.000 zł, - podróże zagraniczne radnych  638 zł, - zakup wyposażenia dla jednostek OSP o 30.000 ,
- środki na przeprowadzenie remontów w   strażnicach  OSP  o    67.000 zł, - montaż wyposażenia w samochodzie OSP  15.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach podstawowych oraz pochodne                        
   od   wynagrodzeń   15.312 zł,  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w gimnazjum oraz pochodne
   od wynagrodzeń    4.894 zł, - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa  3.272 zł, 
- dodatki do wynagrodzeń pracowników GOPS  6.000 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach  17.315 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów  2.471 zł,
- związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu  o 20.000 ,
 
Dodaje się  nowe zadania :
- kanalizacja sanitarna w m.Laski
- zadanie drugie   (dokumentacja )   50.000 zł,                                                       
 - droga w m.Rogów (budowa )                100.000 zł,
- budowa chodnika w m.Psary ul.Sportowa     25.000 zł,
- odbudowa nawierzchni drogi asfaltowej w m.Sarbice  150.000 zł,
- remont budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia )    25.000 zł,
- remont budynku komunalnego (Świetlica Wiejska w Radyczynach )  20.000 zł,
- ogłoszenia w mediach o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego 5.000 zł,
- usunięcie drzew na cmentarzu  3.500 zł, - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup    Radarowego Miernika Prędkości i komputera dla Posterunku Policji    w Przykonie 11.000 .
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej   z Komendantem Gminnym OSP  100 zł,  
- zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy  8.800 zł,
- dotacja dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych  z przeznaczeniem    na przeprowadzenie konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego  z programem    profilaktyki i ochrony zdrowia 13.000 zł.   
Zmniejsza się planowane wydatki na:
- odbudowę nawierzchni drogi asfaltowej w m. Olszówka o 8.800 zł.    ( Zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie odbudowa nawierzchni drogi asfaltowej   w m. Olszówka jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego     gdzie złożone oferty zawierają  niższe  wartości od planowanych wydatków na wykonanie     tego zadania).
- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy o 5.000 ,
- zakup usług pozostałych w jednostkach OSP o 100 zł,
- zakup usług pozostałych w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o 13.000 zł,
- zakup usług pozostałych w rozdziale ściekowa i ochrona środowiska  o 5.000 zł. 
 
W załączniku określającym "Wykaz wydatków majątkowych na rok 2006" zadanie poz.18 otrzymuje brzmienie " Droga  Gąsin  (dokumentacja )".
 
 W załączniku określającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne   wprowadza się zmianę, rozszerzono zakres realizacji zadania poz. 4, które otrzymało    brzmienie "Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową "  co spowodowało    zwiększenie wartości kosztorysowej tego zadania  i zwiększenie planowanych środków    na 2007 rok.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (06/09/2006 17:50:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (06/09/2006 18:18:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (06/09/2006 18:18:15)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr IV/19/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
UCHWAŁA Nr IV/18/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 grudnia 2006r
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr I/3/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
Uchwała Nr I/2/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr XL VIII / 272/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
U C H W A Ł A NR XLVIII/271/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/270/06Rady Gminy Przykonaz dnia 28 wrzesień 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/269/06 Rady Gminy Przykona dnia 28 września 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
Uchwała Nr XLVIII/268/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała Nr XLVIII/ 267/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
Uchwała Nr XLVIII/266/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
UCHWAŁA Nr XLVII/264/06 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2006 roku
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
Uchwała Nr XLVII/ 263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Nr XLVII/262/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
Uchwała Nr XLVII/261/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
UCHWAŁA NR XLV/256/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
Uchwała Nr XLV/254/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
UCHWAŁA NR XLV/255/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XLV/253/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
Uchwała Nr XLV/252/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
Uchwała Nr XLV/251/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV /250/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Uchwała Nr XLIV/249/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
Uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIV/ 247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA NR XLIII/246/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
Uchwała Nr XLIII/244/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIII/243/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
Uchwała Nr XLVI/259/06Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XLIII/241/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
UCHWAŁA NR XLII/240/06 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 3 MARCA 2006 R.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr 239/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2006 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XLII/238/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA NR XLII/236/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
Uchwała Nr XLII 235/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR XLII/234/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr XLII /233/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Uchwała Nr XLII/232/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
Uchwała Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok