Wyszukiwarka:

rok 2006

Uchwała Nr XLIII/244/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Uchwała Nr XLIII/244/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 10 kwietnia 2006 roku
 
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r Nr 94 poz.431 ze zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity -Dz. U.z 2002 r Nr 9 poz.84 ze zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ) art.47 § 4 a ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zm.)Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
Zarządza się iż:
1.Poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa będą  dokonywać sołtysi.
2. Sołtys po zainkasowaniu każdej raty łącznego zobowiązania pieniężnego powinien  dokonać wpłaty na rachunek Urzędu Gminy Przykona w terminie dwóch dni
 następujących po ostatnim dniu w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 2
 
Wynagrodzenie za inkaso jednej raty łącznego zobowiązania pieniężnego dla sołtysów ustala się w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wynagrodzenie płatne jest po upływie jednego miesiąca od ustawowego terminu płatności każdej raty łącznego zobowiązania pieniężnego.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Traci moc uchwała Nr XXX/168/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/244/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 10 kwietnia 2006 roku
 
 
ustalający wysokość wynagrodzenia za inkaso jednej raty łącznego zobowiązania pieniężnego dla poszczególnych sołtysów .
 
L.p.
Nazwisko i imię
Sołectwo
Kwota zł
1.
Banasiak Kazimierz
Ewinów
457,00
2.
Czaja Mieczysław
Gąsin
506,00
3.
Bryl Stanisław
Posoka
373,00
4.
Frątczak Lilianna
Laski
405,00
5.
Bartosik Janusz
Żeroniczki
488,00
6.
Jacaszek Henryk
Przykona
523,00
7.
Kurzawa Józef
Wichertów
506,00
8.
Kacała Helena
Bądków Pierwszy
488,00
9.
Kilan Paweł
Psary
523,00
10.
Krysztofowicz Danuta
Bądków Drugi
506,00
11.
Misiak Władysław
Sarbice
389,00
12.
Mintus Józef
Dąbrowa
405,00
13.
Papierkowski Ryszard
Smulsko
488,00
14.
Pietrzak Grzegorz
Rogów
457,00
15.
Potasiński Józef
Boleszczyn
506,00
16.
Łukasik Henryk
Radyczyny
421,00
17.
Świtaj Ewa
Kaczki Plastowe
438,00
18.
Gajewski Michał
Olszówka
356,00
 
R a z e m :
 
8.235,00
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/244/06
Rady Gminy Przykona 
 z dnia 10 kwietnia 2005 roku
  
 w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości  wynagrodzenia za inkaso.
 Wójt Gminy Przykona uwzględniając inflację proponuje podwyższenie o 5% wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego dla sołtysów.
 Zróżnicowane wynagrodzenie wykazane w załączniku Nr 1 do uchwały wynika  z wysokości wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego oraz warunków pracy w jakich sołtysi dokonują inkasa.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (15/05/2006 14:53:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (15/05/2006 14:54:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (15/05/2006 14:54:06)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr IV/19/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
UCHWAŁA Nr IV/18/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 grudnia 2006r
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr I/3/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
Uchwała Nr I/2/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr XL VIII / 272/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
U C H W A Ł A NR XLVIII/271/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/270/06Rady Gminy Przykonaz dnia 28 wrzesień 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/269/06 Rady Gminy Przykona dnia 28 września 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
Uchwała Nr XLVIII/268/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała Nr XLVIII/ 267/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
Uchwała Nr XLVIII/266/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
UCHWAŁA Nr XLVII/264/06 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2006 roku
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
Uchwała Nr XLVII/ 263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Nr XLVII/262/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
Uchwała Nr XLVII/261/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
UCHWAŁA NR XLV/256/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
Uchwała Nr XLV/254/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
UCHWAŁA NR XLV/255/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XLV/253/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
Uchwała Nr XLV/252/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
Uchwała Nr XLV/251/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV /250/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Uchwała Nr XLIV/249/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
Uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIV/ 247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA NR XLIII/246/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
Uchwała Nr XLIII/244/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIII/243/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
Uchwała Nr XLVI/259/06Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XLIII/241/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
UCHWAŁA NR XLII/240/06 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 3 MARCA 2006 R.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr 239/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2006 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XLII/238/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA NR XLII/236/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
Uchwała Nr XLII 235/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR XLII/234/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr XLII /233/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Uchwała Nr XLII/232/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
Uchwała Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok